Odlok:

 Odlok o preoblikovanju samostojnega visokošolskega zavoda Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice v Fakulteto za zdravstvo Angele Boškin

Statut:

Statut Fakultete za zdravstvo Angele Boškin

Pravilniki:
 

Poslovnik knjižnice FZJ
Pravilnik o napredovanju v plačne razrede na Fakulteti za zdravstvo Jesenice
Pravilnik o volitvah organov FZAB
Merila za izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev 
Pravilnik za kreditno vrednotenje študijskih programov po ECTS na FZJ
Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja na FZAB
Pravila za nadomeščanje obveznih študijskih obveznosti na FZAB
Pravilnik o postopku priprave in zagovora diplomskega dela na študijskem programu prve stopnje na FZAB
Pravilnik o postopku priprave in zagovora magistrskega dela na študijskem programu druge stopnje na FZAB
Pravilnik o vsebini in obliki diplom ter potrdil o izobraževanju na FZAB
Pravilnik o tutorskem sistemu na FZAB
Pravilnik o izvajanju mednarodnih izmenjav na FZAB
Pravila o spremljanju in ocenjevanju kakovosti izobraževalne, raziskovalno-razvojne in upravne dejavnosti na FZJ
Pravila za prepis med izrednim in rednim študijem na FZAB
Pravilnik o disciplinski odgovornosti študentov FZAB
Pravilnik o prispevkih in vrednotenju stroškov na FZJ
Pravilnik o nagradah, priznanjih in pohvalah FZAB
Pravilnik o znanstveno-raziskovalnem, razvojnem in svetovalnem delu na FZJ
Pravilnik o založniški dejavnosti FZAB
Pravilnik o računovodstvu FZJ
Pravilnik o delovanju Alumni kluba FZAB
Študijski koledar 2016/2017

Navodila:

Navodila o izvajanju samoevalvacijskega anketiranja na FZAB
Navodilo o obveznostih in odgovornostih študenta FZAB pri opravljanju kliničnega usposabljanja in izbirnega kliničnega usposabljanja v učnih bazah
Navodila za izvajanje predmetov študijskih programov prve in druge stopnje s konzultacijami na FZAB
Navodilo za vodenje tujega študenta na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin in sodelujočih v učnih bazah  
Instructions on guiding foreign exchange students at the Faculty of Health Care Jesenice and for participating professionals at clinical learning centers
Navodilo za pripravo diplomskega dela, ki temelji na pregledu literature
Hišni red FZJ

Ceniki:

Študijsko leto 2016/2017:

Cenik storitev za študijski program prve stopnje Zdravstvena nega za redni študij za študijsko leto 2016/2017
Cenik storitev za študijski program prve stopnje Zdravstvena nega za izredni študij za študijsko leto 2016/2017
Cenik storitev za študijski program druge stopnje Zdravstvena nega za redni študij za študijsko leto 2016/2017
Cenik storitev za študijski program druge stopnje Zdravstvena nega za izredni študij za študijsko leto 2016/2017
Cenik storitev za študijski program druge stopnje Promocija zdravja za redni študij za študijsko leto 2016/2017
Cenik storitev za študijski program druge stopnje Promocija zdravja za izredni študij za študijsko leto 2016/2017
Cenik storitev knjižnice FZJ za študijsko leto 2016/2017
Cenik storitev za študijski program za izpopolnjevanje Okužbe, povezane zdravstvom za študijsko leto 2016/2017
Tarifna priloga 1 k Ceniku storitev za študijski program prve stopnje Zdravstvena nega za redni študij za študijsko leto 2016/2017
Tarifna priloga 2 k Ceniku storitev za študijski program prve stopnje Zdravstvena nega za izredni študij za študijsko leto 2016/2017
Tarifna priloga 3 k Ceniku storitev za študijski program druge stopnje Zdravstvena nega za izredni študij za študijsko leto 2016/2017
Tarifna priloga 4 k Ceniku storitev knjižnice FZJ za študijsko leto 2016/2017
Tarifna priloga 5 k Ceniku storitev za študijski program druge stopnje Zdravstvena nega za redni študij za študijsko leto 2016/2017
Tarifna priloga 6 k Ceniku storitev za študijski program druge stopnje Promocija zdravja za redni študij za študijsko leto 2016/2017
Tarifna priloga 7 k Ceniku storitev za študijski program druge stopnje Promocija zdravja za izredni študij za študijsko leto 2016/2017
Tarifna priloga 8 k Ceniku storitev za študijski program za izpopolnjevanje Okužbe, povezane z zdravstvom za študijsko leto 2016/2017

Termini sej:

 Termini sej Komisije za diplomske zadeve Senata FZJ v študijskem letu 2016/2017
 Termini sej Komisije za študijske zadeve Senata FZJ v študijskem letu 2016/2017
 Termini sej Komisije za magistrske zadeve Senata FZJ v študijskem letu 2016/2017
 Termini sej Komisije za znanstveno-raziskovalno in razvojno dejavnost Senata FZJ v študijskem letu 2016/2017