11/09/2017

Študijski program druge stopnje, magistrski program »Promocija zdravja«

Na podlagi sklepa 3. korespondenčne seje Senata v 2016/2017, z dne 15. 3. 2017, Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin (FZAB) v študijskem letu 2017/2018 razpisuje študijski program druge bolonjske stopnje Promocija zdravja (mag./2l.).

Ker program ni koncesioniran, se bo le-ta izvajal pod pogojem, da bo vpisanih najmanj 15 kandidatov.

Pogoji za vpis:

A. V študijski program se lahko vpišejo diplomanti študijskih programov prve bolonjske stopnje, ki so uvrščeni v ISCED (72) zdravstvo. Gre za študijske programe, ki imajo v okviru dodiplomskega študija temeljna znanja o delovanju človeka v obdobju zdravja in bolezni.

B. Študenti drugih študijskih smeri morajo opraviti diferencialni izpit v obsegu do 10 ECTS na področju manjkajočih vsebin (temeljna znanja o delovanju človeka v obdobju zdravja in bolezni), ki bodo določene na individualni ravni na Komisiji za študijske in študentske zadeve in na Senatu FZAB. Študent diferencialne izpite naredi tekom študija in niso pogoji za vpis v program.

V primeru omejitve vpisa, bodo kandidati izbrani glede na doseženo oceno pri diplomi (20%) in glede na povprečno oceno študija (80%).

Dokazila o izpolnjevanju pogojev oziroma priloge k prijavi, kandidat pošlje priporočeno po pošti ali jih osebno dostavi na FZAB v skladu s prijavnimi roki.

Informacije o študiju in novih izbirnih predmetih dobite tukaj.

Trajanje programa / Strokovni naslov
2 leti (120 ECTS); magistrica promocije zdravja / magister promocije zdravja

Dodatne informacije dobite na telefonski številki 04 5869 361 ali po e-pošti: referat@fzab.si

izr. prof. dr. Brigita Skela Savič
Dekanja