Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin (FZAB) je samostojni visokošolski zavod, akreditiran v oktobru 2006. Fakulteta je s pedagoškim procesom pričela v študijskem letu 2007/2008, z akreditiranim programom prve stopnje Zdravstvena nega. Program ima 4600 ur in 180 ECTS in je mednarodno primerljiv, usklajen z evropsko direktivo za regulirane poklice in je prvo tovrstni bolonjski program v Sloveniji. 

Vizija FZAB je postati prepoznana visokošolska institucija po kakovosti študijskega procesa in kakovosti znanja diplomantov, ki temelji na holističnem pristopu do potreb pacienta in sposobnosti integracije znanja in vlog v zdravstvenem timu.FZAB je zavezana k razvoju potencialov vsakega posameznega študenta in visokošolskega učitelja.

FZAB spodbuja razvoj znanstveno raziskovalnega dela v zdravstveni negi in zdravstvu. Od leta 2007 je FZAB članica Agencije RS za raziskovanje, na FZAB deluje Inštitut za raziskovanje na področju zdravstva in zdravstvene nege. Namen raziskovanja v zdravstvu in zdravstveni negi na FZAB je razvijati znanja, ki podpirajo in usmerjajo razvoj zdravstva in zdravstvene nege. Sledimo viziji razvoja, da raziskovanje omogoča izboljšanje kakovosti v zdravstvu in zdravstveni negi. Zato raziskovanje v zdravstveni negi in zdravstvu ni namenjeno samo področju teoretičnih znanj, ampak ga usmerjeno predvsem v izboljšanje prakse zdravstvene nege. 

FZAB je usmerjena v integracijo z Evropskim okoljem, v ta namen sklepa bilateralne sporazume z različnimi tujimi visokošolskimi institucijami.

Izjave o nediskriminatornem ravnanju  so del sklepanja dogovorov o mednarodnem sodelovanju. FZAB ima pogoje tudi za študente s posebnimi zahtevami, prav tako so vpisni pogoji enakovredni za vse posameznike, ne glede na spol, versko oz. narodno pripadnost itd. 

Interes FZAB na področju mednarodnega sodelovanja je mobilnost visokošolskih učiteljev in študentov, multilateralni projekti, raziskovalni in razvojni projekti, programi vseživljenjskega učenja in razvoj skupnih študijskih programov. Natančnejši pomembni interesi FZAB na področju Erasmus mobilnosti so: možnost vključitve študentov v študijske programe, ki uporabljajo ECTS; izmenjava visokošolskih učiteljev na bazi posebnih bilateralnih programov med visokošolskimi zavodi; izvajanje dela posameznih predmetov v angleškem jeziku, kar povečuje možnosti izmenjave študentov; vzpostavitev izmenjave na področju programa, ki se izvaja v kliničnem okolju, predvsem med državami v sosedstvu in tudi v celotni EU. 

Zaposleni na FZAB se zavedajo, kako pomembna je vloga izobraževanja v sodobni družbi. FZAB ima od leta 2007 Center za vseživljenjsko učenje, karierno svetovanje, tutorstvo in mentorstvo (Center), ki pripravlja strokovne seminarje in druge splošne oblike vseživljenjskega izobraževanja za zaposlene v zdravstveni negi, ki so že zaključili študij, vendar potrebujejo znanja in veščine, ki imajo pomemben vpliv na kakovost njihovega dela in razvoja posameznika. Center je v septembru 2007 organiziral 1. mednarodno znanstveno konferenco, na kateri so sodelovali tuji predavatelji iz institucij, s katerimi FZAB sodeluje.

Specifične aktivnosti, ki bodo dajale pomembnost Erasmus projektu so: redno informiranje o Erasmus aktivnostih na spletni strani FZAB, sodelovanje učiteljev in študentov v delovni skupini za razvoj Erasmus aktivnosti, vsakoletno načrtovanje Erasmus aktivnosti, predstavitev aktivnosti na letni študentski konferenci, v lokalnem okolju (bolnišnice, domovi za starejše, zdravstveni domovi idr). FZAB je v okviru vzpostavitve Erasmus aktivnosti vzpostavila oddelek za mednarodno sodelovanje, ki pripravlja informacije in koordinacijo Erasmus aktivnosti. Erasmus projekt je pomemben del promocijskih aktivnosti FZAB in je sestavni del razvojnih aktivnosti FZAB. 

Politika kakovosti FZAB je usmerjena v nenehno spremljanje obstoječih študijskih programov in razvoj novih programov. Z našimi pristopi samoevalvacije in politiko nenehnega spremljanja in izboljševanje procesov dela, bomo zagotavljali kakovost akademske mobilnosti.

Študentom bo priznana celota ali sorazmerni delež opravljenih obveznosti opravljenih v tujini, kar bo razvidno iz vpisa v indeks. Pri ocenjevanju in priznavanju pridobljenega znanja upošteva FZAB obstoječi evropsko uveljavljeni kreditni sistem ECTS, ki omogoča transparentnost in evropsko primerljivost visokošolskih programov. Zaradi olajšanja mobilnosti ter priznavanja izobraževanja študentov izdaja FZAB tudi Prilogo k diplomi kot obvezni dodatek. Na spletni strani FZAB in v promocijskem materialu so dostopne informacije v zvezi s predmetnikom in kreditnim vrednotenjem znanj po programih, ki jih izvaja FZAB. V teh gradivih so opredeljeni vsi pogoji za vpis v izobraževalne programe, načini izvajanja in pogoji za napredovanje v višji letnik in dokončanje študija.

Odhajajočim študentom bo omogočena vzpostavitev kontaktov z institucijami in delodajalci v tujini, na fakulteti pa bodo zagotovljene ustrezne kontaktne osebe, ki bodo spremljale celotno izvajanje namestitve študenta in posredovale potrebne informacije. FZAB bo zagotovila strokovno ustreznega in kompetentnega tutorja, ki bo spremljal, svetoval in usmerjal tuje študente pri njihovi namestitvi pri nas. V samem centru mesta Jesenice, kjer je tudi sedež FZAB pa tudi v neposrednih krajih (Radovljica, Bled, Kranjska Gora, Kranj) obstaja veliko različnih možnosti za namestitev, z možnostjo javnega prevoza. V Radovljici in Kranju je študentski dom, na Jesenicah pa obstaja možnost namestitve v privatnih stanovanjih oz. apartmajih. Zagotovljeni so ustrezni življenjski pogoji v času namestitve ter posledično integracija tujih študentov v slovensko okolje. FZAB bo poskrbela za organizacijo in izvedbo jezikovnih tečajev za tujce, v kolikor bo to potrebno zaradi same izvedbe študija.

Vodstvo FZAB motivira predavatelje in druge zaposlene h konstantnemu profesionalnemu osebnostnemu razvoju z vzpodbujanjem sodelovanja na različnih konferencah, delavnicah ter seminarjih, doma in v tujini, s čimer nadgradijo oziroma izmenjajo svoje strokovno znanje.

Visoko kakovost namestitve študentov bo FZAB omogočila s sodelovanjem z lokalnim okoljem, prav tako se bo v urejanje namestitve vključila ustanoviteljica fakultete, Občina Jesenice. V regiji sta dva študentska domova, ki lahko sprejmeta študente iz tujine. Prehrana študentov bo urejena v Splošni bolnišnici Jesenice ali v neposredni bližini bivanja študentov. 

FZAB ima pogodbe z 20 učnimi bazami za izvajanje klinične prakse. V neposredni bližini FZAB so tri večje bolnišnice, dva domova za ostarele in trije zdravstveni domovi, kjer bodo študentje lahko izvajali del programa, ki poteka v klinični praksi. FZAB kontinuirano izobražuje mentorje v učnih bazah in visokošolske učitelje za delo s študenti. Učni proces vsebuje elemente "problem based learning in nursing" tako v okviru teoretičnih praktičnih vsebin. 

FZAB ima vzpostavljen lastni sistem mentorstva in tutorstva, ki je dokumentiran in sprotno evalviran in je predmet lastnih raziskav ter nenehnega izboljševanja. Za vsakega študenta bo FZAB izdelala individualni program, kjer bo določen časovni in vsebinski obseg praktičnega izobraževanja ter cilji. Študentu bo določen tutor in odgovorna oseba iz uprave FZAB za usklajevanje vseh potrebnih aktivnosti za kakovostno izvedbo programa izmenjave. Neposredni nadzor nad opravljanjem praktičnega izobraževanja ter ocenjevanje uspešnosti študenta bo naloga neposrednega mentorja iz učne baze in visokošolskega učitelja iz fakultete.

Praktično izobraževanje bo FZAB priznavala in ovrednotila z ustreznim številom kreditnih točk po sistemu ECTS. Področje kliničnega usposabljanja je jasno definirani v EU direktivi, kateri je FZAB zavezana v skladu za akreditiranim programom. 

V Sloveniji prebivalstvo dobro govori angleško, saj je Gorenjska pokrajina turistična dežela, prav tako visokošolski učitelji FZAB in izbrani mentorji v učnih bazah aktivno govorijo angleški jezik. Bolnišnici, ki sta v neposredni bližini fakultete sta v slovenskem prostoru prepoznani po prizadevanjih za uvajanje TQM, tako da bodo študenti vključeni v inovativne in spremembam naklonjene organizacije.

Program dela FZAB v sklopu Erasmus+ projekta je naravnan na doseganje splošnih in specifičnih ciljev programa Erasmus+.

Splošni cilji programa Erasmus+: 

  • FZAB izobražuje za poklic diplomant zdravstvene nege,
  • sodelovanje in povezovanje s tujimi institucijami omogoča in zagotavlja mednarodno primerljivost programa,
  • FZAB deluje v smeri stalnega izboljševanja kakovosti (nagrada Bronasto jabolko kakovosti, standard ISO 9000/2008, mednarodni standard AHPGS, priznanje RS za poslovno odličnost).  

Specifični cilji programa Erasmus+: 

  • FZAB je oblikovala smernice za izobraževanje v zdravstveni negi in vsako študijsko leto zagotavlja kakovostno mentorstvo študentom v kliničnih okoljih ter na fakulteti. Z mednarodnimi izmenjavami študenti in zaposleni povečujejo raven kompetenc in drugih spretnosti ter so tako bolj konkurenčni na domačem in mednarodnem zaposlitvenem trgu,
  • FZAB študentom in zaposlenim omogoča izobraževanje, usposabljanje ter delo na tujih institucijah. Več kot je izkušenj z mobilnostjo, lažje je oblikovati okolje v katerem se populacija odpira novim smernicam in pričakovanjem,
  • Z omogočanjem mobilnosti študenti in zaposleni dobivajo izkušnje delovanja v mednarodni skupnosti in nova znanja ter jih širijo na domačo populacijo,
  • Sodelovanje v projektih mobilnosti pospeši in razširi strokovni in individualni razvoj, med drugim tudi večje kompetence na jezikovnem, multikulturnem in nenazadnje političnem področju.

Poleg navedenega, je erasmus program dela na FZAB usmerjen tudi k razvoju fakultete v smislu stalnega mednarodnega povezovanja in sodelovanja ter sistemskega spreminjanja po vzoru razvitejših držav. Mednarodno povezovanje in sodelovanje je pomembno predvsem iz vidika vključenosti v razvojne in raziskovalne projekte, ki prispevajo nova znanja in ugotovitve v vsako sodelujočo državo, poleg tega pa oblikovanje odnosov rezultira tudi v neposrednem prenašanju znanja in izkušenj (obiski tujih predavateljev na FZAB, mobilnosti dodiplomskih in podiplomskih študentov). 

Še več o Erasmus+ programu 2014-2020 si lahko preberete tukaj