Drage bodoče študentke, dragi bodoči študenti!
 
Vabimo vas, da za svoje nadaljnje izobraževanje izberete Fakulteto za zdravstvo Angele Boškin (FZAB). Smo mlada, sodobna in ambiciozna fakulteta, ki vam ponuja študijske programe zdravstvenih strok na vseh bolonjskih stopnjah. Naša vizija je dosegati mednarodno primerljivo odličnost pri pedagoškem, raziskovalnem in razvojnem delu.
 
Danes se lahko pohvalimo s pomembnimi rezultati, kot so odlična zaposljivost diplomantov prve stopnje, prepoznana je kakovost znanja diplomantov druge stopnje. S svojimi razvojnimi in raziskovalnimi dosežki pomembno prispevamo k razvoju in umestitvi zdravstvene nege, promocije zdravja, kakovosti in varnosti v zdravstvene politike v državi in smo odlično vpeti v mednarodni prostor. Smo vodilni v utemeljevanju pomena raziskovanja in razvoja ter na dokazih podprtega dela v zdravstvu v Sloveniji, kar strokovni javnosti sporočamo skozi različne dogodke, razvojne projekte, učinkovito raziskovalno in publicistično delo ter mednarodno vpetost. V desetih letih delovanja smo ustvarili bogato raziskovalno delo, kar nam je omogočilo akreditacijo doktorskega študija Zdravstvene vede.
 
Prve študente na programu Zdravstvena nega (VS) smo sprejeli leta 2007, na magistrskem programu Zdravstvena nega (mag./2l.) 2009 in Promocija zdravja (mag./2l.) v 2016. S študijskim letom 2017/2018 smo pričeli z doktorskim študijem Zdravstvene vede, prve študente na visokostrokovni študij Fizioterapija (VS) bomo sprejeli v 2018/2019. 
 
Danes ima fakulteta več kot 300 diplomantov, diplomiranih medicinskih sester in zdravstvenikov, ki v več kot 90 % dobijo prvo zaposlitev v šestih mesecih po diplomi. Zelo smo ponosni na ta rezultat. Naši diplomanti so v kliničnih okoljih prepoznani in cenjeni kot zelo dobro usposobljeni strokovnjaki za delo v poklicu, pripravljeni na učenje, prevzemanje odgovornosti in profesionalni razvoj. 
 
V kliničnih in visokošolskih okoljih deluje že več kot 20 magistrov zdravstvene nege, ki s svojim raziskovalnim delom pomembno doprinašajo k razvoju zdravstvene nege kot stroke, ki se lahko razvija le na osnovi raziskovanja in na dokazih podprtega dela. Magistrski študenti vseh do sedaj vpisanih generacij so prepoznani po aktivnem raziskovalnem delu in s svojimi objavami pomembno prispevajo k dvigu kakovosti znanstvenih člankov in prispevkov na znanstvenih konferencah ter tako oblikujejo podobo magistric in magistrov zdravstvene nege v Sloveniji.
 
Velik doprinos k razvoju javnega zdravja v Sloveniji bodo doprinesli magistri promocije zdravje, saj je ta umeščena kot pomemben dejavnik nacionalne strategije razvoja javnega zdravja v Sloveniji. S tem programom je FZAB stopila na polje širšega delovanja, saj je program namenjen tistim, ki že delujejo ali želijo delovati pri promociji zdravja na vseh ravneh zdravstva, v drugih javnih zavodih, delovnih organizacijah, vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, lokalnih skupnostih, ministrstvih, neprofitnih organizacijah in še bi lahko naštevali. Prinaša nove dimenzije zavedanja in odgovornosti v dojemanju in ohranjanju zdravja v družbi.
Doktorandi na področju zdravstvenih ved bodo pomembno prispevali k prepoznavnosti in znanstveni utemeljenosti različnih strok in znanstvenih disciplin delujočih v zdravstvenem sistemu, prispevali bodo k razvoju novih znanj na področju zdravstvenih ved v mednarodnem in domačem prostoru, kar bo imelo učinke tako na razvoj znanosti in uporabe novih spoznanj v zdravstvenem sistemu kot širše.
 
Fakulteta vam omogoča kakovosten študij na vseh programih, ki jih izvajamo z uveljavljenimi strokovnjaki, visokošolskimi učitelji in raziskovalci ter v raznolikih učnih bazah na vseh treh ravneh zdravstvenega sistema. V okviru študija vam omogočamo mednarodno izmenjavo, podporo pri študiju v okviru sistema tutorstva, vključili vas bomo v razvojne in raziskovalne projekte, spodbujali vas bomo, da sodelujete pri razvoju fakultete.
 
Fakulteta svojo odličnost izkazuje tudi z uspešnimi akreditacijami na NAKVS-u, s prejemom certifikatov kakovosti in odličnosti ter z mednarodnimi akreditacijami študijskih programov. 
Verjamem, da boste po zaključenem študiju lahko suvereno izbirali svojo poklicno in karierno pot, z zavedanjem, da lahko posežete v sam strokovni vrh. 
 
 
Dobrodošli na FZAB.
 
 
izr. prof. dr. Brigita Skela Savič
Dekanja