Akademski zbor sestavljajo vsi zaposleni visokošolski učitelji, znanstveni delavci, visokošolski in raziskovalni sodelavci ter pogodbeni sodelavci v smislu 4. člena Statuta FZAB, ki v tekočem študijskem letu opravljajo pedagoško ali znanstveno-raziskovalno delo na FZAB.

Akademski zbor: 

  • izvoli Senat visokošolskega zavoda, 
  • obravnava poročilo Dekana o delu FZAB,
  • daje predloge in pobude Senatu,
  • predlaga Senatu kandidata za Dekana, 
  • opravlja druge naloge določene z odlokom, statutom in drugim splošnim aktom visokošolskega zavoda.Akademski zbor FZAB v 2017/2018 (redno in dopolnilno zaposleni)

Predsednik: mag. Miran Rems, višji predavatelj
Podpredsednica: Sanela Pivač, višja predavateljica 

Ime in priimek
izr. prof. dr. Brigita Skela Savič
dr. Vesna Čuk, viš. pred.
doc. dr. Katja Pesjak
Sanela Pivač, pred.
Sedina Kalender Smajlović, pred.
Marta Smodiš, pred.
doc. dr. Ivica Avberšek Lužnik
doc. dr. Irena Grmek Košnik
izr. prof. dr. Maja Sočan
doc. dr. Saša Kadivec, 
mag. Jožica Ramšak Pajk, viš. pred.
mag. Miran Rems, viš. pred.
mag. Branko Bregar, viš. pred.
Izidor Kern, viš. pred.
Andrej Fink, viš. pred.
Marjana Bernot, viš. pred.
Katja Vrankar, pred. 
izr. prof. dr. Mirna Macur
Mateja Bahun, pred.
dr. Marjeta Logar, pred. 
 
Študenti:
Ana Oražem
Ajda Cvelbar
Jaka Sušnik
Aljaž Kern