DEKANJA

Dekan/ja fakultete je poslovodni organ in strokovni vodja, ki fakulteto vodi, zastopa in predstavlja. Dekana izvoli senat, na predlog akademskega zbora, izmed visokošolskih učiteljev visokošolskega zavoda, in sicer za dobo štirih let.

Dekanja za mandatno obdobje januar 2015 do januar 2019
 je izr. prof. dr. Brigita Skela Savič.

   
    izr. prof. dr. Brigita Skela Savič


   Telefon: +386 4 5869 360
   Telefaks: +386 4 5869 363
   E-pošta: bskelasavic@fzab.si

                                                                                                      

Izr. prof. dr. Brigita Skela Savič ima izkušnje z vodilnimi delovnimi nalogami v visokem šolstvu in v zdravstvu. Doktorirala je leta 2007 iz zdravstvenega menedžmenta na Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mariboru. Od leta 2007 je dekanja Fakultete za zdravstvo Angele Boškin (FZAB), kjer je izredna profesorica in nosilka predmetov na področju raziskovalne metodologije, na dokazih podprtega dela in managementa v zdravstvu. Habilitirana je na Fakulteti za management Univerze na Primorskem. Je vodja raziskovalne skupine Zdravstvo in zdravstvena nega (Sicris št. 2672), nosilka raziskovalnih in razvojnih projektov na FZAB in članica raziskovalnih skupin medinstitucionalnih raziskovalnih projektov v Sloveniji in izven.  Objavila je več kot 60 znanstvenih člankov v mednarodnih in domačih revijah in sodelovala v več kot 50 raziskovalnih in razvojnih projektih. Poleg dela na FZAB je vključena kot gostujoča visokošolska učiteljica v doktorski študij na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani in na Fakulteti za organizacijske vede, Univerza v Mariboru. Je strokovnjakinja NAKVIS od januarja 2013 naprej. Pred zaposlitvijo v visokem šolstvu je bila do leta 2007 zaposlena na Onkološkem inštitutu v Ljubljani, v obdobju 2003 do 2007 kot pomočnica strokovnega direktorja za področje zdravstvene nege in oskrbe.

Dr. Brigita Skela Savič glavna in odgovorna urednica Obzornika zdravstvene nege (od 2013), članica uredniškega odbora revij Zdravstveno varstvo (od 2012) ter recenzentka za domače in mednarodne revije. Od januarja 2015 je članica mednarodnega uredniškega odbora revije Nurse Education Today, od oktobra 2010 članica Advisory Board-a Evropske zveze na področju izobraževanja v zdravstveni negi (FINE) in od maja 2017 naprej članica Borda direktorjev Mednarodnega sveta medicinskih sester (ICN). Dva mandata je bila članica Razširjenega strokovnega kolegija za zdravstveno nego pri Ministrstvu za zdravje, od novembra 2014 je članica Strateškega sveta ministrice za zdravje za področje babiške in zdravstvene nege, članica Sveta za kakovost in varnost v zdravstvu RS in od 2016 naprej članica Nacionalnega odbora za priznanje RS za Poslovno odličnost. 

Pri vodenju FZAB je pokazala jasno vizijo in strategijo razvoja visokošolskega izobraževanja na področju zdravstvene nege, promocije zdravja in managementa v zdravstvu. FZAB je prva fakulteta na področju zdravstva v Sloveniji, ki je pristopila k mednarodni akreditaciji in prva fakulteta s standardom ISO 9001 in KzP ter prva fakulteta z dosežkom na področju odličnosti po modelu EFQM. Diplomanti fakultete so več kot 90 % zaposljivi v šestih mesecih po diplomi, fakulteta je prepoznana po visoki kakovosti dela, odlični mednarodni vpetosti in uspešnem razvoju raziskovalnega dela. 

Bibliografija/COBISS

PRODEKANJA ZA IZOBRAŽEVANJE NA ŠTUDIJSKIH PROGRAMIH PRVE STOPNJE

Sanela Pivač, mag. zdr. neg., spec. managementa, viš. pred.

Telefon: +386 4 5869 362
Telefaks: +386 4 5869 363
E-pošta: spivac@fzab.si