Raziskave

ANIMA SANA – vzpostavitev preventivnih programov na področju krepitve duševnega zdravja

 | 

Na Fakulteti za zdravstvo Jesenice smo v sklopu projekta Anima Sana, ki ga financira program Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014, junija letos izvedli raziskavo med petimi velikimi podjetji v Zgornji Gorenjski. Namen je bil pridobiti oceno duševnega zdravja med zaposlenimi in vpogled v njihov odnos do oseb z duševnimi boleznimi. Vključili smo 379 zaposlenih, od tega jih je bilo 16,8 % na vodilnem ali vodstvenem položaju, dve tretjini v proizvodni dejavnosti (brez vodstvenega položaja) in 17,0 % v upravni dejavnosti (brez vodstvenega položaja). Delež žensk je bil nekoliko večji od deleža moških.

Pridobili smo zaskrbljujoče podatke glede duševnega zdravja zaposlenih v proučevanih podjetjih:

  • 17,3 % vprašanih je doživljalo zmerno stisko,
  • skoraj ena četrtina (23,9 %) pa celo hudo duševno stisko.

Nižja kot je bila izobrazba, slabšega duševnega počutja so bili zaposleni in večjo stisko so doživljali. Bolj spodbudna pa je bila ugotovitev, da je med vprašanimi prevladoval toleranten in pozitiven odnos do oseb z duševno boleznijo. Odnos do oseb z duševno boleznijo je bil sicer nekoliko slabši pri mlajših od 30 let, anketirancih z nižjo izobrazbo in nižjim položajem v službi. Naša raziskava je pokazala tudi na večje sočutje žensk do oseb z duševnimi boleznimi.

Te ugotovitve so v skladu z drugimi spoznanji, recimo iz raziskav CINDI, ki prav tako opozarjajo, da se je med letoma 2004 in 2008 povečalo doživljanje stresa zaradi obremenitev na delovnem mestu. Analiza bolniškega staleža zaradi duševnih in vedenjskih motenj po diagnozah za zadnjih pet let kaže, da odstotek bolniškega staleža raste zaradi odziva na hud stres in prilagoditvenih motenj. Podobno velja za celotno Evropsko unijo, kjer so vse pogostejše ugotovitve, da so duševne težave postale eden glavnih razlogov za odsotnost iz službe in prezgodnje upokojevanje.

Projekt Anima Sana

Anima Sana - partnerji

Raziskava je bila ena od dejavnosti projekta Anima Sana, katerega nosilka je Razvojna agencija Zgornje Gorenjske (RAGOR). V sklopu projekta je bila na območju Zgornje Gorenjske že vzpostavljena mreža brezplačnih psihoterapevtskih svetovalnic, pripravljena analiza trenutnih razmer na področju duševnega zdravja in prepoznane rizične skupine, ki so najbolj podvržene možnostim razvoja duševnih motenj. Prav tako je bila pripravljena brošura, ki so jo prejela vsa gospodinjstva na Zgornjem Gorenjskem, ter video. V okviru projekta bomo partnerji v nadaljevanju razvili, oblikovali in prilagodili še posebne sklope preventivnih predavanj in delavnic ter programe usposabljanj za različne skupine strokovnih delavcev, ki delajo z ranljivimi skupinami.

Izmenjajte...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Obvestite me o novih objavah na blogu.