Aktualno

Akreditiran podiplomski študijski program za izpopolnjevanje iz psihiatrične zdravstvene nege

 | 

Zakaj potrebujemo izobražene izvajalce zdravstvene nege v psihiatriji?

Število pacientov z duševnimi motnjami tako doma kot v tujini narašča hitreje kot katera koli druga skupina pacientov. Vsi dokazljivi podatki kažejo, da bo v prihodnje eden od največjih izzivov držav po svetu zagotavljanje človeških in denarnih virov, potrebnih za obvladovanje duševnega zdravja prebivalstva. Na podlagi trenutno razpoložljivih podatkov v Sloveniji se ocenjuje, da bodo duševne motnje tudi pri nas do leta 2020 začele predstavljati veliko finančno breme za državo, zaposlenim v sistemu zdravstvenega varstva v trenutnem obsegu pa ne bo uspelo izpolnjevati potreb pacientov ali kakovostno opravljati delovnih nalog na področju zdravstvene obravnave pacientov v psihiatriji.

V tujini so se tega izziva lotili sistematično, v Sloveniji pa je bilo doslej na tem področju narejenega premalo. V zadnjih nekaj letih je sicer nastalo več dokumentov, ki opozarjajo, da so sistemske spremembe na področju psihiatrije prepotrebne tudi v Sloveniji, vendar pa se spremembe načrtujejo zgolj na področju medicine in preskrbe trga duševnega zdravja z zadovoljivim številom psihiatrov. Kje je mesto izvajalcev zdravstvene nege? Smo le nemočni opazovalci sprememb ali pa lahko predstavljamo tudi dejavne deležnike, ki bodo zmogli, znali in uspešno prispevali svoj del k obvladovanju duševnega zdravja v družbi?

Področje psihiatrične zdravstvene nege je bilo eno izmed prvih, ki je bilo v tujini prepoznano kot posebno specialno področje zdravstvene nege, kjer se medicinske sestre ločeno izobražujejo že na dodiplomskem študiju (Anglija) ali pa se dodatno specializirajo v okviru podiplomskega študija (Nemčija). V mnogih zdravstveno razvitih in sodobnih državah imajo izvajalci zdravstvene nege dodatne veščine in znanja za delo na področju duševnega zdravja. Tako kot je medicina razvila specializacije na področju psihiatrije, je temu sledila tudi stroka zdravstvene nege. Neizpodbitno je namreč, da pacient potrebuje tudi izobražene izvajalce zdravstvene nege. Posredno se nam lahko zastavi pomembno vprašanje: »Ali je pacient z duševno motnjo v Sloveniji res tako drugačen, da potrebuje manj izobražene izvajalce zdravstvene nege?«

Medicinska sestra specialist

Medicinska sestra specialist ima razširjene kompetence znotraj določenega področja, vključno s predpisovanjem zdravil, pregledi, diagnosticiranjem in izvedbo zdravstvene nege. Eden izmed ciljev specializacije je zagotoviti, da bi bila medicinska sestra v večjo pomoč in razbremenitev zdravniku. Z dodatnimi posebnimi znanji bi bila usposobljena za izvajanje posegov z višjo stopnjo tveganja in to na najbolj deficitarnih področjih, kot so spremljanje kroničnih pacientov v psihiatriji itd. V sodelovanju z zdravnikom bi prevzela vodenje določenih skupin pacientov, na primer z odvisnostjo, depresijo ali multiplo sklerozo. Z družbeno-ekonomskega vidika oziroma z vidika stroškov obravnave pacienta bi bila tovrstna obravnava cenejša, saj so stroški diplomirane medicinske sestre/zdravstvenika v primerjavi s stroški dela zdravnika specialista, bistveno cenejši (ICN, 2009).

Zgodovinsko gledano smo razvoju specializacij v Sloveniji sledili že pred mnogimi leti, saj je stroka v posameznih kliničnih okoljih razvila funkcionalno izobraževanje iz psihiatrične zdravstvene nege, ki so se ga udeleževali zaposleni v zdravstveni negi s srednjo in visokošolsko izobrazbo. Prav tako so v Sloveniji že obstajale specializacije iz psihiatrične zdravstvene nege, vendar so bile iz neznanih razlogov ukinjene. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji je zato pristopila k oblikovanju novega programa za izpopolnjevanje iz psihiatrične zdravstvene nege v sodelovanju z Univerzitetno psihiatrično kliniko Ljubljana in Fakulteto za zdravstvo Jesenice. Program za izpopolnjevanje iz psihiatrične zdravstvene nege je bil v letu 2016 akreditiran na Nacionalni agenciji za kakovost v visokem šolstvu in tako postal prvi verificiran program v Sloveniji za podiplomsko izobraževanje iz psihiatrične zdravstvene nege.

Znanja za kakovostno in varno zdravstveno nego

Program za izpopolnjevanje iz psihiatrične zdravstvene nege bo nudil izvajalcem zdravstvene nege z visokošolsko izobrazbo znanja in veščine za kakovostno in varno zdravstveno nego. S programom smo želeli doseči večjo samostojnost, odgovornost in samozavest diplomiranih medicinskih sester/diplomiranih zdravstvenikov pri delu z osebami z duševnimi motnjami, kar bo omogočalo večjo kakovost in varnost pacientov in zaposlenih v kliničnih okoljih. Z dodatnimi znanji bodo strokovnjaki iz psihiatrične zdravstvene nege lahko pridobili tudi razširjene kompetence. Program je oblikovan tako, da bomo lahko samozavestno zastopali svojo lastno stroko in jo tudi razvijali. Izobraževanje je sestavljeno iz splošnega dela in izbirnega dela, kjer si bodo lahko udeleženci izbrali izbirne vsebine, ki predstavljajo njihovo ožje strokovno področje ali zanimanje. Program traja eno leto in je ovrednoten s 60 ECTS. Predmetnik je sestavljen iz 265 ur predavanj, 165 ur seminarjev, 45 ur kabinetnih vaj in 655 ur kliničnega usposabljanja.

Naj na koncu izpostavimo nekatera področja, kjer so v tujini diplomirane medicinske sestre/diplomirani zdravstveniki s specializacijo iz psihiatrične zdravstvene nege postali strokovnjaki in samostojni izvajalci z razširjenimi kompetencami:

  • Samostojno vodenje kroničnih pacientov na domu.
  • Več kompetenc v odmerjanju predpisane terapije – predpisovanje zdravil je različno od države do države. Če je v posameznih državah dovoljeno predpisovanje zdravil, je kompetenca medicinskih sester pravno urejena. Raziskave ne dokazujejo slabših izidov, če jim zdravila predpisujejo zdravniki ali medicinske sestre, vendar je uvajanje ali prekinitev medikamentoznega zdravljenja največkrat v domeni samo zdravnika.
  • Učinkovitejše vodenje pacienta skozi zdravljenje in povezovanje s službami izven zdravstvenih ustanov ter zdravstvenimi službami na drugih ravneh.
  • Sposobnosti na področju pridobivanju anamnestičnih podatkov.
  • Sodelovanje pri postavljanju diagnoze in pripravi načrta zdravstvene obravnave, s poudarkom na dobri remisiji bolezni in dobrim sodelovanjem pacienta pri jemanju zdravil ter sodelovanju z vsemi podpornimi službami (zaradi poglobljenega poznavanja pacienta).
  • Poznavanje vseh podpornih služb za učinkovito obvladovanje duševnega zdravja pri posamezniku.
  • Delovanje na področju psihoterapije.
  • Popolna odgovornost za klinično usposabljanje sodelavcev, razvoj stroke in raziskovanje učinkovitosti svojega lastnega dela.

Kako naprej?

Sedaj so na vrsti posamezni vidni strokovnjaki na področju zdravstvene nege v psihiatriji, ki bodo usposabljanje za psihiatrično zdravstveno nego znali predstaviti sodelavcem kot prepotrebno izobraževanje za zagotavljanje kakovosti ter varnega dela v klinični praksi. Tako pridobljeno znanje ne bo več le naključno, ampak bo sistematično pridobljeno in ovrednoteno z nazivom Specialist/ka psihiatrične zdravstvene nege. Vendar pa so za pridobitev specializacije potrebni še nekateri postopki, ki jih morata zagnati Zbornica-Zveza in Ministrstvo za zdravje. Interes vsakega posameznika zaposlenega v psihiatriji pa bi moral biti ta, da razumemo psihiatrično zdravstveno nego kot posebno področje, ki zahteva svoje znanje in razvoj. Če ne bomo sledili razvoju, bomo neodzivni. Prav tako bomo odgovorni, da bodo najvišjo ceno zaradi tega plačali pacienti z duševnimi motnjami, ki bodo in so že sedaj prikrajšani za kakovostno izvajanje storitev zdravstvene nege na psihiatričnem področju.

Izmenjajte...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Obvestite me o novih objavah na blogu.