Aktualno

FZAB zasnovala prisego za diplomante študijskega programa Fizioterapija (VS)

 | 

V zdravstvu nastajajo različne prisege in zaobljube, ki pomenijo iniciacijski prehod v zrelo, vestno in odgovorno ravnanje ter imajo za tistega, ki prisega, močan simbolni in identifikacijski pomen. S prisego se zaobljubljamo, da bomo spoštovali sebe, paciente, sodelavce in stroko ter upoštevali načela zasebnosti, zaupnosti in zagovorništva. Prisega gradi na podobi in ugledu poklica ter spodbuja spoštovanje stroke (Prebil, et al., 2012). V zdravstvu imamo v Sloveniji priznani dve prisegi, prisego za diplomante medicine in prisego za diplomante zdravstvene nege.

Hipokratova prisega je najslavnejša etična izjava hipokratskih spisov. Zdravnika zavezuje k najvišjim tehničnim in etičnim standardom, ki so se ohranili do danes (Močnik Drnovšek, 2008).
Prisego Angele Boškin je razvila Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin. Zbornica zdravstvene in babiške nege jo je razglasila kot prepoznavno besedilo, ki naj ga ob podelitvi diplom izrečejo vsi diplomanti in diplomantke, ki so končali prvo stopnjo izobraževanja za zdravstveno nego po bolonjskem sistemu. Prisega temelji na načelih, kot je načelo spoštovanja življenja, enkratnosti in dostojanstva človeka, na načelu enakovredne in holistične obravnave pacientov, na zagovorništvu pacientovih pravic, na načelu poklicne molčečnosti, promociji zdravja in kontinuiranem izobraževanju. Prisega poudarja vrline, kot so sočutje, skrb, nepristranskost, zaupnost in etično naravnanost tako do življenja na splošno kot tudi do samega sebe (Klemenc, 2012).

Prisege so neprecenljive vrednosti pri razvoju profesionalizacije, zato smo na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin (FZAB) oblikovali tudi prisego za diplomante na študijskem programu Fizioterapija (VS), s katero želimo prispevati k profesionalizaciji stroke in okrepiti lik diplomanta.

POMEN PRISEGE ZA FIZIOTERAPEVTE

Tako kot vsi drugi (zdravstveni) poklici ima tudi poklic fizioterapevta svoje značilnosti, kot so unikatno in specifično znanje, spretnosti, izobrazba ter avtonomija. Pri svojem delu so fizioterapevti v tesnem stiku z ljudmi, zato je potrebno dobro medsebojno zaupanje med fizioterapevtom in uporabnikom fizioterapevtskih storitev. Glede na praktično naravo poklica morajo ves čas uriti svoje spretnosti in nadgrajevati znanje ter prepoznati in (si) priznati, kje se njihovo znanje in kompetence končajo. Svoj poklic morajo opravljati pošteno in nesebično, upoštevati etična in moralna načela ter delovati za dobrobit ljudi.

V Sloveniji fizioterapevtsko dejavnost pokriva Zakon o zdravstveni dejavnosti (ZZDej, 2005), v katerem v 45. členu piše, da zdravstveni delavci opravljajo zdravstveno dejavnost v skladu s sprejetimi etičnimi kodeksi in da morajo pri opravljanju svojega dela obravnavati vse ljudi pod enakimi pogoji in na enak način ter spoštovati njihove ustavne in zakonske pravice. Združenje fizioterapevtov Slovenije (ZFS) je kot edino strokovno združenje v Sloveniji za poklic fizioterapije na skupščini leta 2017 sprejelo Kodeks etike fizioterapevtov (Združenje fizioterapevtov Slovenije (ZFS, 2017), v katerem je navedenih osem etičnih načel za fizioterapevte, ki so enaka Etičnim načelom Svetovne fizioterapije (World Physiotherapy, 2019):

1. etično načelo: Spoštovanje pravic in dostojanstva vsakega posameznika.
2. etično načelo: Ravnanje po zakonih in pravilih fizioterapevtske prakse v državi, v kateri
dela.
3. etično načelo: Sprejemanje odgovornosti za pravilno presojo pri delu.
4. etično načelo: Zagotavljanje poštene, odgovorne in strokovne obravnave.
5. etično načelo: Izvajanje kakovostne fizioterapevtske obravnave.
6. etično načelo: Prejemanje pravičnega in poštenega plačila za svoje delo.
7. etično načelo: Dajanje točnih podatkov pacientom oziroma uporabnikom, drugim
predstavnikom in javnosti o fizioterapiji in izvajanju fizioterapevtske dejavnosti.
8. etično načelo: Prispevanje k načrtovanju in razvoju dejavnosti, ki odraža zdravstvene
potrebe družbe.

Z etičnimi načeli in slovensko zakonodajo se ujemajo tudi Temeljni standardi za fizioterapevtsko prakso (Puh, et al., 2015), ki so namenjeni vsem fizioterapevtom in vključujejo jasna stališča o pričakovani kakovosti medsebojnega delovanja. Dvaindvajset standardov je razdeljenih v pet sklopov, ki so med seboj odvisni in povezani:

1. sklop standardov: sodelovanje s pacientom,
2. sklop standardov: cikel ocenjevanja in terapije,
3. sklop standardov: sporazumevanje,
4. sklop standardov: promocija varnega okolja za delo in fizioterapevtsko obravnavo,
5. sklop standardov: neprekinjen strokovni razvoj oziroma vseživljenjsko učenje.

Večina slovenskih fizioterapevtov je včlanjenih v Združenje fizioterapevtov Slovenije, ki zastopa stroko oziroma državo Slovenijo v Svetovni zvezi za fizioterapijo (WP). Za njene članice naj bi veljali Standardi kakovosti za fizioterapevtsko prakso Evropske regije (World Physiotherapy Europe region, 2018), ki so praktično posodobljeni Temeljni standardi za fizioterapevtsko prakso (Puh, et al., 2015). Pomembno je, da jih upoštevamo tudi pri prisegi, ker dajejo večji poudarek na pomembnih vsebinah sodobne fizioterapevtske prakse, kot so dostopnost do fizioterapije, raziskovanje in pomembnost kakovostne obravnave.

Standardov je 30 in so razdeljeni v devet sklopov:

1. Upoštevanje uporabnika fizioterapevtskih storitev kot posameznika
2. Dostop do fizioterapevtskih storitev
3. Cikel ocenjevanja in obravnave
4. Sporazumevanje
5. Dokumentacija
6. Stalni poklicni razvoj
7. Izobraževanje in raziskave
8. Osebje
9. Izboljšanje kakovosti

Fizioterapevti so skozi zgodovino pridobivali avtonomijo, s čimer se je povečala tudi njihova odgovornost. Z uspešno končanim študijem na dodiplomskem študijskem programu mladi fizioterapevti stopijo na poklicno pot, ki jo po končanem pripravništvu in strokovnem izpitu premagujejo povsem samostojno. Pri opravljanju fizioterapevtske prakse se bodo srečevali z dilemami in vprašanji, zato bodo morali pogosto sprejemati etične in strokovne odločitve. Zato je prisega za fizioterapevte pomembna kot zaveza, da bodo svoj poklic opravljali z veliko predanostjo, upoštevali najvišje temeljne človeške vrednote in izkazovali strokovnost. Za diplomante fizioterapije prisega pomeni slovesnost, ki se jim bo vtisnila v spomin, za fizioterapevte, ki so v klinični praksi dejavni že več let, pa opomnik za upoštevanje vrednot in občutek pripadnosti fizioterapevtskemu poklicu.

NASTAJANJE PRISEGE NA FZAB

Pri oblikovanju prisege za diplomante na študijskem programu Fizioterapija (VS) smo izhajali iz pregleda strokovne in znanstvene literature. Pregled literature nas je pripeljal tudi do prisege za diplomante, ki jo podpira in tudi spodbuja njeno uporabo Ameriško združenje fizioterapevtov (The American Physical Therapy Association – APTA) (Wise, 2014). V okviru nastajanja prisege smo izhajali tudi iz načel Kodeksa etike fizioterapevtov Slovenije (ZFS, 2017).

NAČELA PRISEGE ZA FIZIOTERAPEVTE

Prisega ima osem načel. Številka osem je bila namensko izbrana, pri tem smo upoštevali:
– originalna prisega APTA iz leta 2004 ima osem točk (Wise, 2014);
– Kodeks etike fizioterapevtov Slovenije opredeljuje osem etičnih načel (ZFS, 2017);
– originalna Hipokratova prisega ima osem točk (Močnik Drnovšek, 2008).

Prisega za diplomante študijskega programa prve stopnje Fizioterapija (VS) temelji na osmih načelih. Načela poudarjajo spoštovanje dostojanstva pacientov ne glede na vero, raso in osebna prepričanja, empatično, sočutno, etično in zaupno delovanje v procesu fizioterapevtske obravnave, odgovorno delovanje posameznika, skrb za profesionalni razvoj ter visok standard fizioterapevtske prakse, izobraževanja in raziskovanja.


 

PRISEGA ZA DIPLOMANTE NA ŠTUDIJSKEM PROGRAMU PRVE STOPNJE FIZIOTERAPIJA (VS) NA FZAB

Svobodno in slovesno prisegam,

1. načelo: spoštovanje enkratnosti in dostojanstva
da bom spoštoval/-a pravice, potrebe, vrednote, avtonomijo in dostojanstvo vsakega pacienta ali uporabnika, ne glede na njegova prepričanja ter osebne in zdravstvene značilnosti, ter da bom sočutno pristopal/-a k njegovim ranljivostim in promoviral/-a njegovo zdravje in dobrobit;

2. načelo: odličnosti
da bom ravnal/-a skladno z zakoni in priporočili stroke, ki temeljijo na praksi, podprti z dokazi, ter da ne bom izvajal/-a postopkov, ki niso v interesu pacienta ali uporabnika, stroko pa bom ščitil/-a pred nekompetentnimi, neetičnimi in škodljivimi ravnanji;

3. načelo: odgovornosti
da bom sprejemal/-a odgovornost za pravilno presojo svojega dela ter deloval/-a povezovalno z drugimi fizioterapevti, zdravstvenimi delavci in sodelavci, študenti ter družbo, skladno s svojimi kompetencami in omejitvami;

4. načelo: zaupnosti in molčečnosti
da bom zagotavljal/-a pošteno, odgovorno, strokovno in v pacienta ali uporabnika osredotočeno obravnavo ter varoval/-a njegove/njene podatke, zaupanje in integriteto;

5. načelo: kontinuiranega izobraževanja in raziskovanja
da bom izvajal/-a kakovostno fizioterapevtsko obravnavo, skrbel/-a za nenehni poklicni razvoj in pridobivanje kompetenc ter ohranjal/-a visok standard fizioterapevtske prakse, izobraževanja in raziskovanja;

6. načelo: poštenosti
da bom zagotavljal/-a jasno in pošteno strokovno in poslovno prakso ter postavljal/-a zdravje in dobrobit pacienta ali uporabnika pred svojo korist;

7. načelo: spoštovanje poklica
da bom s svojim ravnanjem spodbujal/-a zaupanje in spoštovanje pacientov ali uporabnikov fizioterapevtske obravnave, drugih predstavnikov in javnosti do fizioterapevtskega poklica;

8. načelo: odgovornosti do družbe
da si bom prizadeval/-a k razvoju stroke, uresničevanju zdravstvenih potreb in izboljšanju zdravja in dobrega počutja prebivalstva ter družbe kot celote.

Svobodno in slovesno prisegam osmim načelom poklicne prisege.


 

Prisega in njena utemeljitev sta bili potrjeni na 2. seji Senata FZAB 10. novembra 2021.

Avtorice prisege (po abecednem vrstnem redu): Andrea Backović Jurićan, viš. pred., Danielle Jagodic, pred., doc. dr. Sedina Kalender Smajlović, Blanka Koščak Tivadar, viš. pred., doc. dr. Sanela Pivač doc. dr. Darija Šćepanović, doc. dr. Eva Uršej in dr. Monika Zadnikar, pred.

Recenzentka: mag. Gabrijela Starc, viš. pred.

Lektorica: Vesna Vrabič, prof. ang. in slov.

Izmenjajte...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Obvestite me o novih objavah na blogu.