Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin - Vodilni partner

Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin (FZAB) je sodobna, ambiciozna in inovativna fakulteta. Izvaja visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Zdravstvena nega (VS) in študijska programa druge stopnje Zdravstvena nega (mag./2I.) in Promocija zdravja (mag./2I.).

Primarna znanstvena disciplina delovanja je zdravstvena nega, vendar z izvedenimi aktivnosti in strategijo razvoja študijskih programov do 2020, znanstveno raziskovalnim in razvojnim delom vpliva in izboljšuje zdravstveno nego in zdravstveno obravnavo, promocijo zdravja, management, kakovost in varnost v zdravstvu. To so tudi področja, kjer FZAB razvija nove študijske programe.

Fakulteta je strateško usmerjena v mednarodno sodelovanje in raziskovanje. FZAB ima danes sklenjenih 26 mednarodnih medinstitucionalnih sporazumov s tujimi fakultetami, ki poleg izmenjave pedagoškega osebja in študentov omogočajo tudi mednarodno raziskovalno in razvojno delo. Fakulteta je trenutno vpeta v tri ARRS projekte in programe, izvaja še štiri nacionalne projekte in je partnerka na treh mednarodnih raziskovalnih projektih.

V projektu CRP sodelujejo: izr. prof. dr. Brigita Skela Savič, doc. dr. Simona Hvalič Touzery, Sanela Pivač mag. zdra. neg., Sedina Kalender Smajlović, mag. zdra. neg., dr. Katja Pesjak, dr. Vesna Čuk in Marta Smodiš.


Fakulteta za vede o zdravju

Fakulteta za vede o zdravju je ena od članic Univerze na Primorskem (UP FVZ). UP FVZ trenutno izvaja dva študijska programa – Zdravstvena nega in Dietetika, in sicer na ravni dodiplomskega in podiplomskega študija. UP Fakulteta za vede o zdravju je poleg izobraževalne tudi raziskovalna organizacija. Tekoče raziskovalno delo zajema naslednja področja: onkologija, ortopedija - protetika, prehrana, dietetika, debelost, biološki markerji, mikrobiologija, okužbe, javno zdravje, promocija zdravja, zdravstvena vzgoja, zdravstvena nega in oskrba starostnikov.

UP FVZ ima dobro opremljen laboratorij in simulacijski center, ki ponuja veliko možnosti za ustvarjanje scenarijev s področja zdravstvenega varstva in zdravstvene nege. Vključeni smo v ARRS projekte in programe, trenutno pa sodelujemo tudi na 5 mednarodnih projektih. Več o raziskovanju UP FVZ: http://www.fvz.upr.si/sl/projekti. Na projektu CRP sodeluje doc. dr. Katarina Babnik.


Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije

Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (MFDPŠ) je samostojni visokošolski zavod, ki izvaja študijske programe za pridobitev izobrazbe s področij družbenih ter poslovnih in upravnih ved na treh stopnjah študija. Na MFDPŠ deluje Raziskovalna skupina za družbene in poslovne študije, ki deluje na področjih družboslovnih ved, ekonomije, upravnih in organizacijskih ved ter vzgoje in izobraževanja. V raziskovalno skupino je vključenih 16 raziskovalcev. MFDPŠ trenutno izvaja 11 razvojnih ali raziskovalnih projektov, v katerih sodeluje kot partner ali koordinator. V projekt sta z MFDPŠ vključena prof. dr. Nada Trunk Širca in doc. dr. Valerij Dermol.


Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede

Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede (UM FZV) je izobraževalna in znanstvenoraziskovalna institucija. Izvajamo bolonjske študijske programe na 1. in 2. stopnji študija ter smo intenzivno vpeti v nacionalni in mednarodni izobraževalni in znanstvenoraziskovalni prostor. Z izobraževanjem na dodiplomskem in podiplomskih študijskih programih fakulteta vpeljuje inovativnost, kreativnost in interaktivnost za doseganje kompetenc diplomantov, katerih glavni cilj je celostna obravnava pacienta.

V projektu CRP V5 – 1507 sodelujejo izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar, viš. predav. dr. Klavdija Čuček Trifkovič, viš. predav. mag. Vida Gönc in asist. Dominika Vrbnjak.


Pedagoški inštitut

Pedagoški inštitut (PI) je samostojni javni raziskovalni zavod, ki izvaja temeljne, razvojne in aplikativne raziskave na vseh področjih vzgoje in izobraževanja. Poslanstvo PI je razvoj edukacijskih znanosti in spodbujanje njihovega interdisciplinarnega povezovanja. Vključeni smo v ARRS projekte in programe, sodelujemo pa tudi v številnih mednarodnih projektih in se povezujemo v stalna omrežja mednarodnega edukacijskega raziskovanja (IEA, OECD, EU, Svet Evrope itd.).

V projektu CRP V5 – 1507 sodeluje doc. dr. Eva Klemenčič.


NIJZ

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je osrednja nacionalna ustanova, katere glavni namen je proučevanje, varovanje in zviševanje ravni zdravja prebivalstva Republike Slovenije s pomočjo ozaveščanja prebivalstva in drugih preventivnih ukrepov. NIJZ predstavlja tudi ekspertno raven za podporo odločitvam, ki jih sprejema država na nacionalnem in lokalnem nivoju in ki imajo posreden ali neposreden vpliv na zdravje. Na projektu CRP V5 – 1507 sodelujeta doc. dr. Tit Albreht in dr. Branko Gabrovec.