16. mednarodna znanstvena konferenca 2023 je poudarila pomen povezovanja, medsebojnega nadgrajevanja ter prilagajanja aktualni digitalni in socialni realnosti v zdravstvu. Sodoben čas predstavlja novo dobo v zdravstvu in zahteva optimalno in povezano delovanje obeh sfer. Zato je bilo jedro 16. mednarodne znanstvene konference FZAB poiskati poti, ki nudijo učinkovite načine soočanja s sodobnimi izzivi, učinkovite preventivne poti ter strategije in orodja za še učinkovitejši razvoj poklicev v zdravstvu. ZBORNIK
 
 
Zbirna mapa kliničnega usposabljanja : fizioterapija, visokošolski strokovni študijski program prve stopnje / [urednica Monika Zadnikar]. 2., dopolnjena in prenovljena izd. Jesenice : Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2022. ISBN 978-961-6888-55-4.[COBISS-ID 95375363]
 
15. mednarodna znanstvena konferenca: Digitalizacija in edukacija v zdravstvenih vedah
15. mednarodna znanstvena konferenca 2022 je poudarila pomen digitalizacije in novih pristopov edukacije v zdravstvenih vedah. Konferenca je povezala zdravstvene vede v praksi, podprla sodelovanje različnih zdravstvenih ved in uvedla sodoben pristop k celostni obravnavi posameznika. Povezala je teorijo in prakso in dognanja raziskav z uporabniki. 
 

MEDNARODNA znanstvena konferenca Povezovanje zdravstvenih ved skozi teorijo in prakso za znanstveni razvoj in napredek zdravstvenih strok ter dobrobit uporabnikov (14 ; 2021 ; online)
  14. mednarodna znanstvena konferenca Povezovanje zdravstvenih ved skozi teorijo in prakso za znanstveni razvoj in napredek zdravstvenih strok ter dobrobit uporabnikov : zbornik predavanj z recenzijo : 10. junij 2021 [Elektronski vir] = 14th International Scientific Conference Integrating health care sciences through theory and practice in line with the scientific and professional development and the promotion of user's well-being : proceedings of lectures with peer review : June 10th, 2021 / [urednici Katja Pesjak, Saša Mlakar]. - Jesenice : Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2021. - 311 str.  https://www.fzab.si/uploads/images/2021_14MZK_ZBORNIK.pdf [COBISS.SI-ID 65102851]

Klinično usposabljanje v času pandemije COVID-19 : 15. šola za klinične mentorje : spletni dogodek, ZOOM, 15. oktober 2021 : zbornik predavanj [Uredniki Sanela Pivač, Marta Smodiš, Sedina Kalender Smajlović, Mateja Bahun]. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2021. 50 str. ISBN 978-961-6888-54-7. https://www.fzab.si/uploads/file/2_Zbornik_SKM_2021.pdf. [COBISS.SI-ID 80086787]

Zbirna mapa kliničnega usposabljanja : Zdravstvena nega, visokošolski strokovni študijski program prve stopnje. 3., dopolnjena in prenovljena izd. [uredniki Marta Smodiš, Sanela Pivač, Sedina Kalender Smajlović, Mateja Bahun]. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2021. ISBN 978-961-6888-53-0. [COBISS.SI-ID 76387587]

URŠEJ, Eva. Inštrumentalna fizioterapija : Delovni zvezek pri predmetu Inštrumentalna fizioterapija : Študijski program Fizioterapija (VS). Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF 55 str.)), ilustr. https://www.fzab.si/. Dostop z uporabniškim imenom in geslom. [COBISS.SI-ID 76299267]

DÄLELDI täjirïbelerdi [Elektronski vir] : meyirger isinde damitw joli / [redaktorlar Mateja Bahun ... et al.] = Dokazatelʹnaja praktika : putʹ k vnedreniju v sestrinskoe delo / [redaktory Mateja Bahun ... et al.] = Evidence-based practice : moving forward to implementation in nursing / [editors Mateja Bahun ... et al.]. - E-zbornik. - Semey = Semej = Semey : KeAQ Semey medïcïna wnïversïteti = NAO Medicinskij universitet Semej = NPJSC Semey Medical University ; Yasenïce = Jasenice = Jesenice : Anžela Boškin atyndagy densaulyk saktau fakulʹteti Anjela Boşkïn atindaği densawliq saqtaw fakwl'teti = Fakulʹtet zdravoohranenija im. Anžely Boškin = Angela Boškin Faculty of Health Care, 2021.
ISBN 978-961-6888-50-9 (Angela Boškin Faculty of Health Care, pdf)
[COBISS.SI-ID 49077507]

BOOK IN PDF


 
SMODIŠ, Marta (urednik), PIVAČ, Sanela (urednik), KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina (urednik), BAHUN, Mateja (urednik), ZADNIKAR, Monika (urednik). Novi trendi v izobraževanju mentorjev : 14. šola za klinične mentorje : 16. oktober 2020 : zbornik predavanj. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2020. 57 str., ilustr. ISBN 978-961-6888-48-6. https://www.fzab.si/uploads/file/Zbornik_koncna_verzija_SKM_2020.pdf. [COBISS.SI-ID 31618819]

PESJAK, Katja (urednik, recenzent), MLAKAR, Saša (urednik). 13. mednarodna znanstvena konferenca, 24. september 2020, ZOOM = 13th International Scientific Conference, 24th September 2020, ZOOM : odgovornosti zdravstvene politike in zdravstvenega managementa za zadržanje in razvoj kadrov v zdravstveni negi in drugih zdravstvenih strokah - 2020, mednarodno leto medicinskih sester in babic = responsibilities of health policy-makers and managers for the retention and development of nurses and other healthcare professionals - 2020: International year of the nurse and the midwife. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin: Angela Boškin Faculty of Health Care, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (256 str.)), ilustr. ISBN 978-961-6888-47-9.  https://www.fzab.si/uploads/file/2020_FZAB_%2013_MZK_zbornik_proceedings.pdf. [COBISS.SI-ID 28753155]
 
TIČAR, Zdenka. Zdravstvena zakonodaja : etika in filozofija zdravstvene nege z zdravstveno zakonodajo : skripta za študijski program Zdravstvena nega (VS). Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2019. ISBN 978-961-6888-40-0. [COBISS.SI-ID 95752961]

SMODIŠ, M., BAHUN, M., PESJAK, K., ZADNIKAR, M., KALENDER SMAJLOVIĆ, S., eds. Novosti in trendi razvoja kliničnega usposabljanja študentov, zbornik predavanj, 13. šola za klinične mentorje, Jesenice, 17. oktober 2019. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin; 2019. [COBISS ID 97412609].

SMODIŠ, M., PIVAČ, S., KALENDER SMAJLOVIĆ, S., BAHUN, M., eds. Portfolio udeleženca programa za izpopolnjevanje Mentorstvo v kliničnem okolju. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin; 2019. [COBISS ID 97154305].

Zbornik predavanj z recenzijo [Elektronski vir] = Proceedings of lectures with peer review / 12. mednarodna znanstvena konferenca Izzivi in potrebe družbe na področju preventive in promocije zdravja na vseh ravneh zdravstvenega varstva, 6. junij 2019, Bled, Slovenija = 12th International Scientific Conference Challenges and Needs of the Society in the Area of Prevention and Promotion of Health at all Levels of Health Care, 6th June 2019, Bled, Slovenia ; [editors, urednici Katja Pesjak, Sanela Pivač]. Jesenice : Angela Boškin Faculty of Health Care = Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2019. ISBN 978-961-6888-41-7. [COBISS.SI-ID 96721153].

Zbornik predavanj / Simpozij Skrb za zdravje žensk, Bled, 13. 9. 2019 ; [uredniki Sedina Kalender Smajlović ... et al.]. Jesenice : Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2019. ISBN 978-961-6888-43-1. [COBISS.SI-ID  97179393].

Zdravstvene stroke na poti profesionalizacije / 11. posvet Moja kariera - Quo vadis, posvet z okroglo mizo, Ljubljana, 8. 11. 2018 ; [urednici Sanela Pivač, Sedina Kalender Smajlović]. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2018 [COBISS ID 95483649].

POSVET o izzivih pri zdravstveno-socialni obravnavi starejših ter zdravstveni oskrbi pacientov z demenco (2018 ; Bled). Zbornik predavanj z recenzijo = Proceedings of lectures with peer review / Posvet o izzivih pri zdravstveno-socialni obravnavi starejših ter zdravstveni oskrbi pacientov z demenco, 6. julij 2018, Bled = Conference on the Challenges of Health and Social Treatment of the Elderly and Health Care for Dementia Patients, July 6th 2018, Bled, Slovenia ; [glavni urednici, editors Sedina Kalender Smajlović, Sanela Pivač]. - Jesenice : Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin = Angela Boškin Faculty of Health Care, 2018 [COBISS.SI-ID 94540289].

MEDNARODNA znanstvena konferenca (11 ; 2018 ; Bled) Medpoklicno povezovanje na različnih ravneh zdravstvenega varstva: trendi, potrebe in izzivi : zbornik predavanj z recenzijo / 11. mednarodna znanstvena konferenca, Bled, 7. junij 2018 = Inter-professional integration at different levels of healthcare: trends, needs and challenges = proceedings of lectures with peer review / 11th International scientific conference, Bled, Slovenia, June 7th, 2018 ; [glavni urednici Katja Pesjak, Sanela Pivač]. - Jesenice : Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2018 [COBISS.SI-ID 94560513].

12. šola za klinične mentorje, Jesenice, 18. oktober 2017. Pomen medosebnih odnosov v procesu mentoriranja : zbornik predavanj, Jesenice, 18. oktober 2018, PIVAČ, Sanela (urednik), SMODIŠ, Marta (urednik), BAHUN, Mateja (urednik), KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina (urednik). Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2018. tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-6888-37-0 [COBISS.SI-ID 95117825].

Zbirna mapa kliničnega usposabljanja : fizioterapija, visokošolski strokovni študijski program prve stopnje, ZADNIKAR, Monika (urednik), SMODIŠ, Marta (urednik), URŠEJ, Eva (urednik). Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2018. ISBN 978-961-6888-38-7 [COBISS.SI-ID 95185921].

ŠTUDENTSKA konferenca s področja zdravstvenih ved. Zdravstveni poklici na poti profesionalizacije in razvoja novih poklicnih vlog : zbornik predavanj z recenzijo / 9. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved, Bled, 19. maj 2017 ; [urednica Sedina Kalender Smajlović]. - Jesenice : Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin [COBISS.SI-ID 91740161].

KONTINUIRAN razvoj zdravstvene nege in njen prispevek k promociji zdravja : zbornik predavanj z recenzijo = Continuons development of nursing in society and its contribution to health promotion = proceedings of lectures with peer review / 10. mednarodna znanstvena konferenca, 8. in 9. junij 2017, Bled, Slovenija, 10th International Scientific Conference, 8th and 9th June 2017, Bled, Slovenia ; [editors, urednici Brigita Skela Savič, Simona Hvalič Touzery]. - Jesenice : Fakulteta za zdravstvo Angele [COBISS.SI-ID 92041217].

ŠOLA za klinične mentorje (11 ; 2017 ; Jesenice) Profesionalizacija mentorstva v kliničnem okolju : zbornik predavanj / 11. šola za klinične mentorje ; [urednice Sanela Pivač, Sedina Kalender Smajlović, Saša Mlakar]. - Jesenice : Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2017 (Jesenice : A. Abram) [COBISS.SI-ID 93110529].

ZBIRNA mapa kliničnega usposabljanja : zdravstvena nega, visokošolski strokovni študijski program prve stopnje. [Priročnik] / [urednice Marta Smodiš... et al.]. - Jesenice : Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2017 ([Ljubljana] : Zera) [COBISS.SI-ID 93056257].


Medpoklicno in medsektorsko povezovanje za razvoj kakovostne in odzivne zdravstvene obravnave [Elektronski vir] : 9. mednarodna znanstvena konferenca, 9. junij 2016, Bled : zbornik predavanj z recenzijo = Importance of interprofessional and intersectoral collaboration for the development of high-quality, responsive health care : 9th international scientific conference, 9th June 2016, Bled, Slovenia : proceedings of lectures with peer review / [editors, urednici Brigita Skela Savič, Simona Hvalič Touzery]. - Jesenice : Fakulteta za zdravstvo, 2016 [COBISS.SI-ID 87274241].

Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina v Sloveniji: mednarodno primerljiv sistem sekundarnega in terciarnega izobraževanja v zdravstveni negi kot temelj raziskav in prispevka znanosti k trajnostnemu družbenemu razvoju - predstavitev aktivnosti in prvih rezultatov ARRS projekta / 9. posvet Moja kariera - Quo vadis, posvet z okroglo mizo, Ljubljana, 30. 3. 2016 ; [urednici Brigita Skela Savič, Simona Hvalič Touzery]. - Jesenice : Fakulteta za zdravstvo, 2016 [COBISS.SI-ID 86353409].

Preprečevanje okužb, povezanih z zdravstvom : skripta za študijski program Zdravstvena nega (VS) / Helena Ribič, Zdenka Kramar. - Jesenice : Fakulteta za zdravstvo, 2016 [COBISS.SI-ID 85925633].

Razvoj mentorske vloge in promocija zdravja na delovnem mestu: zbornik predavanj / 10. šola za klinične mentorje, Jesenice, 13. 10. 2016 ; [urednice Sanela Pivač, Brigita Skela Savič, Simona Hvalič Touzery]. - Jesenice : Fakulteta za zdravstvo, 2016. [COBISS.SI-ID 88803841]

PREPREČEVANJE in obvladovanje bolečine v križu pri zaposlenih v zdravstveni negi / [urednice Brigita Skela Savič, Katja Pesjak, Simona Hvalič Touzery]. - Jesenice : Fakulteta za zdravstvo, 2016. [COBISS.SI-ID 88606209]
 

Šola za klinične mentorje. Teorije in modeli zdravstvene nege: kako jih uporabiti na kliničnih problemih? : Zbornik predavanj / 9. šola za klinične mentorje, 17. september, Jesenice; [urednice Sanela Pivač ... et al.]. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, 2015. [COBISS.SI-ID 83717121 ]

Smernice izobraževanja v zdravstveni negi za program prve stopnje Zdravstvena nega (VS) / 8. posvet Moja kariera - Quo vadis, Posvet z okroglo mizo, 6. 5. 2015 ; [urednici Brigita Skela Savič, Simona Hvalič Touzery]. - Jesenice : Fakulteta za zdravstvo, 2015 (Ljubljana : Salve). [COBISS.SI-ID 83026177]

Zdravstvene stroke in njihov odziv na zdravstvene potrebe družbe: na dokazih podprto in usklajeno delovanje [Elektronski vir] = Health care professions and their response to the health care needs of society: an evidence based and coordinated action : zbornik predavanj z recenzijo, Bled, 11.-12. junij 2015 = Proceedings of lectures with peer review, 11th - 12th June 2015, Bled / 8. mednarodna znanstvena konferenca Fakultete za zdravstvo, 8th International Scientific Conference Faculty of Health Care Jesenice ; editors Brigita Skela Savič, Simona Hvalič Touzery. - Jesenice : Fakulteta za zdravstvo, 2015 [COBISS.SI-ID 82650625]
 
7 let rasti: zbornik ob inavguraciji Fakultete za zdravstvo Jesenice / [avtorici besedila o fakulteti Brigita Skela Savič, Simona Hvalič Touzery; uredništvo Brigita Skela Savič, Simona Hvalič Touzery ; fotografije Andrej Križ, arhiv FZJ]. - Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, 2014 (Ljubljana : Salve) [COBISS.SI-ID 80234497]

ŠOLA raziskovanja z mednarodno udeležbo (6 ; 2014 ; Jesenice). Pomen raziskovanja za razvoj stroke: zdravstvena nega kot znanstvena disciplina = [Importance of research for the development of the profession: nursing as a scientific discipline] : gradivo za udeležence : lecture material / 6. šola raziskovanja z mednarodno udeležbo, 3 december 2014, v prostorih Fakultete za zdravstvo Jesenice ; [urednici Brigita Skela Savič, Simona Hvalič Touzery]. - Jesenice : Fakulteta za zdravstvo, 2014. [COBISS.SI-ID 1024103470 ]

Kronične bolezni sodobne družbe [Elektronski vir]: od zgodnjega odkrivanja do paliativne oskrbe: zbornik prispevkov z recenzijo / 5. simpozij Katedre za temeljne vede, Jesenice, 14. oktober 2014; [urednice Irena Grmek Košnik, Simona Hvalič Touzery, Brigita Skela Savič]. - Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, 2014 (Ljubljana : Salve). [COBISS.SI-ID 79520001]

POSVET z mednarodno udeležbo Moja kariera - quo vadis (7 ; 2014 ; Ljubljana). Kazalniki kakovosti in ravni odgovornosti za kakovostno visokošolsko izobraževanje v zdravstveni negi / 7. posvet z mednarodno udeležbo Moja kariera - quo vadis; [urednici Brigita Skela Savič, Simona Hvalič Touzery]. - Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2014. [COBISS.SI-ID 77758209]

7th International Scientific Conference Knowledge, Values, Beliefs and Evidence in Developing Quality Health Care: the Place and the Role of Nursing, 12th - 13th June 2014, Bled, Slovenia [Elektronski vir] = 7. mednarodna znanstvena konferenca Znanje, vrednote, prepričanja in dokazi za razvoj kakovostne zdravstvene obravnave: mesto in vloga zdravstvene nege, 12. - 13. junij 2014, Bled, Slovenija / [editors, urednici Brigita Skela Savič, Simona Hvalič Touzery]. - El. zbornik. - Jesenice : College of Nursing = Visoka šola za zdravstveno nego, 2014 [COBISS.SI-ID 78433025 ]

ŠOLA za klinične mentorje (8 ; 2014 ; Jesenice). Klinično usposabljanje skozi EU direktivo in mednarodne standarde ter izkušnje v Sloveniji: količina in kakovost kliničnega usposabljanja : zbornik predavanj / 8. šola za klinične mentorje, Jesenice, 18. 9. 2014 ; [urednice Sanela Pivač ... et al.]. - Jesenice : Fakulteta za zdravstvo, 2014 [COBISS.SI-ID 79500801]

Izbirno klinično usposabljanje študentov Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice v študijskem letu 2013/2014 : navodila za klinične mentorje v učnih bazah Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice / [avtorji] Sedina Kalender Smajlovic', Sanela Pivač, Brigita Skela Savič. - Jesenice : Visoka šola za zdravstveno nego, 2014. [COBISS.SI-ID 78055681]

ZBIR intervencij v zdravstveni negi za klinično usposabljanje : vodnik za študente in mentorje : študijski program I. stopnje Zdravstvena nega / [urednice Brigita Skela Savič ... [et al.]. - 3. dopolnjena izd. - Jesenice : Fakulteta za zdravstvo, 2014. [COBISS.SI-ID 80098305]

GRMEK-Košnik, Irena, DERMOTA,Urška. Priročnik za vaje iz mikrobiologije s parazitologijo za študente Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice / Irena Grmek Košnik in Urška Dermota. - Jesenice : Visoka šola za zdravstveno nego, 2013. [COBISS.SI-ID 265821952]

ŠOLA za klinične mentorje (7 ; 2013 ; Jesenice). Odgovornost za kakovostno visokošolsko izobraževanje na področju zdravstvene nege : nekateri vidiki izboljšav v procesu kliničnega usposabljanja : zbornik predavanj / 7. šola za klinične mentorje, Kranj, 24. 9. 2013 ; [urednice Brigita Skela Savič ... et al.]. - Jesenice : Visoka šola za zdravstveno nego, 2013. [COBISS.SI-ID 75515905]

VISOKA šola za zdravstveno nego (Jesenice). Katedra za temeljne vede. Simpozij (4 ; 2013 ; Kranj)
Okužbe, povezane z zdravstvom : zbornik prispevkov z recenzijo / 4. simpozij Katedre za temeljne vede, Kranj, 15. oktober 2013 ; [urednice Irena Grmek Košnik, Simona Hvalič Touzery, Brigita Skale Savič]. - Jesenice : College of Nur/sing = Visoka šola za zdravstveno nego, 2013. [COBISS.SI-ID75423233]

IZBRANE intervencije zdravstvene nege - teoretične in praktične osnove za visokošolski študij zdravstvene nege : visokošolski učbenik za zdravstveno nego / [uredniki Sanela Pivač ... [et al.]. - Jesenice : Visoka šola za zdravstveno nego, 2013. [COBISS.SI-ID 75384577]

SOČAN, Maja. Javno zdravje : visokošolski učbenik za študijski program Zdravstvena nega / [avtorica] Maja Sočan. - Jesenice : Visoka šola zdravstveno nego, 2013. [COBISS.SI-ID 75021057]

ŠOLA raziskovanja z mednarodno udeležbo (5 ; 2013 ; Jesenice). Od raziskave do pisanja članka : gradivo za udeležence = From research to publication : lecture material / 5. mednarodna šola raziskovanja, 5 junij 2013 na FZJ = 5th International Research School, 5th of June 2013, Faculty of Health Care ; urednici Brigita Skela Savič, Simona Hvalič Touzery. - Jesenice : Visoka šola za zdravstveno nego, 2013. [COBISS.SI-ID 74797569] 

6. mednarodna znanstvena konferenca Znanje in odgovornost za spremembe in razvoj v zdravstvu glede na rastoče probleme po zdravstveni obravnavi, 6. - 7. junij 2013, Ljubljana = 6th International Scientific Conference Knowledge and responsibility for changing and developing health care to meet the growing demand for health careprovision, 6th - 7th June 2013, Ljubljana ; [editors, urednice Brigita Skela Savič, Simona Hvalič Touzery, Joca Zurc]. - Jesenice : Visoka šola za zdravstveno nego, 2013. [COBISS.SI-ID 74462977]

IZBIRNO klinično usposabljanje študentov Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice v študijskem letu 2012/2013 : navodila za klinične mentorje v učnih bazah Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice / [avtorji Sedina Kalender Smajlović ... et al.]. - Jesenice : Visoka šola za zdravstveno nego, 2013. [COBISS.SI-ID 74029825]

POSVET z mednarodno udeležbo Moja kariera - quo vadis (6 ; 2013 ; Ljubljana). Zahtevnejše oblike dela v zdravstveni negi: mednarodni pristopi in stanje v Sloveniji? / 6. posvet z mednarodno udeležbo Moja kariera - quo vadis, Ljubljana, 27. 3. 2013 = 6th International Scientific Conference Quo vadis-My Career, Ljubljana, 27. 3. 2013 ; [urednici Brigita Skela Savič, Simona Hvalič Touzery]. - Jesenice : Visoka šola za zdravstveno nego, 2013. [COBISS.SI-ID 73502721]

ŠOLA za klinične mentorje (6 ; 2012-2013 ; Ljubljana). Sodobna zdravstvena nega ali Znanja, ki jih potrebujejo klinični mentorji za profesionalni karierni razvoj : teoretični koncepti delovanja stroke, na dokazih podprto delovanje, kakovost in vodenje : zbornik prispevkov / 6. šola za klinične mentorje, [Ljubljana] ; [urednici Brigita Skela Savič, Simona Hvalič Touzery]. - Jesenice : Visoka šola za zdravstveno nego, 2013. [COBISS.SI-ID 72774401]

DNEVI Angele Boškin (6 ; 2013 ; Kranjska Gora). Kako organizacijska kultura izboljšuje klinično kakovost? : zbornik prispevkov / 6. dnevi Angele Boškin, 3. oktober 2013, Kranjska Gora ; urednici Mateja Bahun, Zdenka Kramar]. - Jesenice : Splošna bolnišnica : Visoka šola za zdravstveno nego, 2013. [COBISS.SI-ID 268902656]
 

4. šola raziskovanja z mednarodno udeležbo: Integracija znanja in potreb v raziskovanju : razvojni in raziskovalni oddelki v zdravstveni negi : gradivo za udeležence / 4. šola raziskovanja z mednarodno udeležbo ; urednici Brigita Skela Savič, Simona Hvalič Touzery. Jesenice : Visoka šola za zdravstveno nego, 2012. [COBISS.SI-ID 72581633]

Aktivno staranje kot multiprofesionalni izziv : zbornik prispevkov z recenzijo / 3. simpozij Katedre za temeljne vede, Begunje, 17. oktober 2012 ; [urednice Brigita Skale Savič, Simona Hvalič Touzery, Ivica Avberšek Lužnik]. - Jesenice : College of Nursing = Visoka šola za zdravstveno nego, 2012. [COBISS.SI-ID 71418113]

Trajnostni razvoj na področju kakovosti in varnosti - povezava med akreditacijo in varno ter kakovostno obravnavo pacientov : [strokovno srečanje] : zbornik prispevkov / 5. dnevi Angele Boškin, 20. in 21. september 2012, Kranjska Gora ; [urednice Mateja Bahun, Zdenka Kramar, Brigita Skela Savič]. - Jesenice : Splošna bolnišnica : Visoka šola za zdravstveno nego, 2012. [COBISS.SI-ID 71088641]

5th International Scientific Conference Quality Health Care Treatment in the Framework of Education, Research and Multiprofessional Collaboration - Towards the Health of Individuals and the Society = 5. Mednarodna znanstvena konferenca Kakovostna zdravstvena obravnava skozi izobraževanje, raziskovanje in multiprofesionalno povezovanje - prispevek k zdravju posameznika in družbe : zbornik predavanj z recenzijo. SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), et. al. 2012 Junij 7-8; Ljubljana, Slovenija. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2012. [COBISS.SI-ID 69769473]

Moja kariera - quo vadis: Izobraževanje in znanje v zdravstveni negi na vseh treh bolonjskih stopnjah / 5. posvet z mednarodno udeležbo = My career - quo vadis: Nursing education and knowledge in the three cycles of higher education : differentiation of competences and skills / the 5th International Consultation My career - quo vadis . SKELA SAVIČ, Brigita, (ur.). 2012 Marec; Ljubljana, Slovenija. [COBISS.SI-ID 69094401]

Izbirno klinično usposabljanje 2011/12 : navodila za klinične mentorje v učnih bazah za kakovostno izvedbo izbirnega kliničnega usposabljanja / LESKOVIC, Ljiljana, ROMIH, Karmen, MEŽIK VEBER, Marija, SKINDER SAVIĆ, Katja, PIVAČ, Sanela, KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina, SKELA SAVIČ, Brigita.  - Jesenice : Visoka šola za zdravstveno nego, 2012. [COBISS.SI-ID 69090561]

Zbir intervencij v zdravstveni negi za klinično usposabljanje : vodnik za študente in mentorje : študijski program prve stopnje Zdravstvena nega /  Brigita Skela Savič, et al., eds. - 2. dopolnjena izd. - Jesenice : Visoka šola za zdravstveno nego, 2011.
[COBISS.SI-ID 67660545]

3. šola raziskovanja z mednarodno udeležbo:  Prenos spoznanj raziskav v klinično prakso = Transferring research findings into clinical practice / 3. šola raziskovanja z mednarodno udeležbo = 3rd research school ; urednici Brigita Skela Savič, Joca Zurc. - Jesenice : Visoka šola za zdravstveno nego, 2011. [COBISS.SI-ID 68366849]

WORKS in progress : student's research abstracts : an international seminar for master students in the caring professions, November 10th-11th 2011, Faculty of Health Care, M hotel. SKELA SAVIČ, Brigita (ur.), PREBIL, Andreja (ur.). Jesenice : Visoka šola za zdravstveno nego; 2011. ISBN 978-961-92918-9-4 [COBISS.SI-ID 67936769]

Etiologija in patologija debelosti : zbornik prispevkov z recenzijo /2. simpozij Katedre za temeljne vede, Jesenice, 13. oktober 2011. AVBERŠEK LUŽNIK, Ivica (ur.), SKELA SAVIČ, Brigita (ur.), SKINDER SAVIĆ, Katja (ur.).  Jesenice : Visoka šola za zdravstveno nego; 2011. [COBISS.SI-ID 67661313]

ŠOLA za klinične mentorje (4 ; 2011 ; Jesenice). Napredna znanja za kakovostno delo s študenti zdravstvene nege - poklicna etika in profesionalni razvoj : zbornik prispevkov / 4. šola za klinične mentorje, Jesenice, 13. 9. 2011-15. 9. 2011 ; [urednice Brigita Skela Savič ... et al.]. - Jesenice : Visoka šola za zdravstveno nego, 2011. [COBISS.SI-ID 67599105].

Pisanje znanstvenega in strokovnega članka : v okviru 4. mednarodne znanstvene konference s področja raziskovanja v zdravstveni negi in zdravstvu / ZURC, Joca (ur.), SKELA SAVIČ, Brigita (ur.). Jesenice : Visoka šola za zdravstveno nego, 2011 [COBISS – ID 67098625]

4th International Scientific Conference on Research in Nursing and Health Care: Evidence-based health care - opportunities for linking health care professions, patient needs and knowledge : proceedings of lectures with peer review = 4. Mednarodna znanstvena konferenca s področja raziskovanja v zdrvatsveni negi in zdravstvu: Na dokazih podprta zdravstvena obravnava - priložnosti za povezovanje zdravstvenih strok, potreb pacientov in znanj : zbornik predavanj z recenzijo. SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), et al. 2011 Junij 9 – 10; Ljubljana; Slovenija. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2011. [COBISS.SI-ID 66971393]

4. dnevi Angele Boškin. Varnost - rdeča nit celostne obravnave pacientov : strokovno srečanje : zbornik prispevkov. KRAMAR, Zdenka (ur.), et al. 2011 April 7 - 8; Gozd Martuljek, Slovenija.  Jesenice : Splošna bolnišnica : Visoka šola za zdravstveno nego, 2011. ISBN 978-961-92918-4-9 [COBISS.SI -  ID 66770945]

Moja kariera - quo vadis : specializacije v zdravstveni negi - partnerstvo med zdravstveno nego in medicino : posvet z okroglo mizo / 4. posvet z mednarodno udeležbo = My career : specialization in nursing - partnership between nursing and medicine/ The 4th International Consultation. SKELA SAVIČ, Brigita (ur.) et al. 2011 Marec 8; Ljubljana; Slovenija. [COBISS. SI – ID 66576641]

Moja kariera - quo vadis : strategija izobraževanja in zaposlovanja diplomiranih medicinskih sester v Sloveniji : posvet z okroglo mizo.  SKELA SAVIČ, Brigita (ur.), KAUČIČ, Boris Miha (ur.). 2010 Marec 19, Ljubljana, Slovenija. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Jesenice; 2010. [COBISS.SI-ID 64591873]

ZUPAN, Neja, HOČEVAR, Nina.  Osebna odličnost v zdravstvu. Jesenice : Fakulteta za zdravstvo Jesenice; 2010. ISBN 978-961-92918-0-1 [COBISS-ID 65438977]

Kako izboljšati odnos zdravstvenih delavcev v kliničnem okolju in študentov zdravstvene nege do gerontologije ter dvigniti strokovni ugled do dela s starejšimi : interaktivna konferenca z učnimi delavnicami: zbornik prispevkov z recenzijo. SKELA SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.), KAUČIČ, Boris Miha (ur.). 2010 September 9 – 10; Jesenice, Slovenija. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Jesenice; 2010. ISBN 978-961-92722-8-2 [COBISS.SI-ID 65227777]

Sindrom odvisnosti od alkohola - diagnostični in terapevtski vidiki : zbornik prispevkov z recenzijo. AVBERŠEK LUŽNIK, Ivica (ur.), KAUČIČ, Boris Miha (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). 2010 Oktober 13; Bled, Slovenija. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Jesenice; 2010. ISBN 978-961-92722-9-9 [COBISS.SI-ID 65232897]

Priložnosti za izboljševanje klinične prakse na področju zdravstvene nege starostnika : strokovni posvet z učnimi delavnicami z mednarodno udeležbo: zbornik prispevkov z recenzijo.  HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.) et al.  2010 Junij 21 – 22; Ljubljana, Slovenija. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Jesenice; 2010. ISBN 978-961-92722-6-8 [COBISS.SI-ID64997889]

3rd International Scientific Conference on Research in Nursing and Health Care:  Sustainable development of nursing in today's society - research-based development of nursing : proceedings of lectures with peer review = 3. mednarodna znanstvena konferenca s področja raziskovanja v zdravstveni negi in zdravstvu:  Trajnostni razvoj zdravstvene nege v sodobni družbi - na raziskovanju temelječi razvoj zdravstvene nege : zbornik predavanj z recenzijo. SKELA SAVIČ, Brigita (ur.) et al. 2010 September 16 – 17; Ljubljana, Slovenia.  Jesenice : Fakulteta za zdravstvo Jesenice; 2010. [COBISS.SI-ID 65223937]

POTOČNIK, Nejka.  Vaje iz fiziologije: za študente študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega. Jesenice : Fakulteta za zdravstvo Jesenice; 2010. ISBN 978-961-92918-1-8 [COBISS.SI-ID 65831937]

Teoretične in praktične osnove zdravstvene nege : izbrana poglavja. SKELA SAVIČ Brigita (ur.) et al. Jesenice : Fakulteta za zdravstvo Jesenice; 2010. ISBN 978-961-92722-1-3 [COBISS.SI-ID 63577857]

AVBERŠEK LUŽNIK, Ivica, JERIN, Aleš. Navodila za kabinetne vaje iz biokemije in biofizike : za študente študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega. Jesenice : Fakulteta za zdravstvo Jesenice; 2009. ISBN 978-961-92722-2-0 [COBISS.SI-ID 63699969]

ČUFAR, Andreja. Farmakologija : navodila za klinično prakso pri diagnostično terapevtskem programu : za študente študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega Jesenice : Fakulteta za zdravstvo Jesenice; 2009. ISBN 978-961-92722-3-7 [COBISS.SI-ID 63811329]

Zbir intervencij v zdravstveni negi za klinično usposabljanje - vodnik za študente in mentorje : študijski program prve stopnje Zdravstvena nega. SKELA SAVIČ, Brigita (ur.) et al. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Jesenice; 2009. ISBN 978-961-92722-0-6 [COBISS.SI-ID 63473409]

1. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved : Partnerstvo, znanje in razvoj v študiju zdravstvenih ved : zbornik predavanj z recenzijo.  SKELA SAVIČ, Brigita (ur.), KAUČIČ, Boris Miha (ur.), FILEJ, Bojana (ur.). 2009 Junij 23; Jesenice, Slovenija. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Jesenice; 2009. ISBN 978-961-91988-7-2 [COBISS.SI-ID 63018497]

Nurses research and develop the nursing care - quantitative and qualitative approach : 1st International Summer Research School = Medicinske sestre raziskujejo in razvijajo zdravstveno nego - kvantitativni in kvalitativni pristop : 1. mednarodna poletna šola raziskovanj.  SKELA SAVIČ, Brigita (ur.), KAUČIČ, Boris Miha (ur.). 2009 Junij 4 – 5; Ljubljana, Slovenija. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Jesenice; 2009. ISBN 978-961-91988-6-5 [COBISS.SI-ID 62844161]

2nd International Scientific Conference: New trends in contemporary nursing - promoting research, education, and multisector partnerships : proceedings of lectures with peer review = 2. mednarodna znanstvena konferenca s področja raziskovanja v zdravstveni negi in zdravstvu: Novi trendi v sodobni zdravstveni negi - razvijanje raziskovanja, izobraževanja in multisektorskega partnerskega sodelovanja : zbornik predavanj z recenzijo.  SKELA SAVIČ, Brigita (ur.), KAUČIČ, Boris Miha (ur.), FILEJ, Bojana (ur.). 2009 September 17 – 18; Ljubljana, Slovenija. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Jesenice; 2009. [COBISS.SI-ID 63346689] 

Moja kariera – quo vadis: izobraževanje medicinskih sester v Sloveniji : posvet z okroglo mizo. SKELA SAVIČ, Brigita (ur.), KAUČIČ, Boris Miha (ur.). 2009 Januar 30; Ljubljana, Slovenija. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Jesenice; 2009. ISBN 978-961-91988-5-8 [COBISS.SI-ID 62119937]

Jesenska šola mentorstva z mednarodno udeležbo: Kako izboljšati povezovanje teorije, raziskovanja in prakse na področju mentorstva v zdravstveni negi : zbornik predavanj. SKELA SAVIČ, Brigita (ur.), KAUČIČ, Boris Miha (ur.), FILEJ, Bojana (ur.). 2009 September 15 – 16; Jesenice, Slovenija. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Jesenice; 2009. ISBN 978-961-91988-9-6. [COBISS.SI-ID 63467265]

Vodenje, motivacija in čustvena inteligenca vodje v zdravstvu : zbornik predavanj z recenzijo. SKELA SAVIČ, Brigita (ur.), KAUČIČ, Boris Miha (ur.). 2008 April 16; Bled, Slovenija. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Jesenice; 2008. ISBN 978-961-91988-3-4 [COBISS.SI-ID 60331521]

1st International Scientific Conference: Theory, research and practice - the three pillars of contemporary nursing care : proceedings of lectures with peer review  = 1. mednarodna znanstvena konferenca: Teorija, raziskovanje in praksa - trije stebri, na katerih temelji sodobna zdravstvena nega : zbornik predavanj z recenzijo. SKELA SAVIČ, Brigita (ur.), KAUČIČ, Boris Miha (ur.), RAMŠAK PAJK, Jožica (ur.). 2008 September 25-26; Bled, Slovenia. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Jesenice; 2008. [COBISS.SI-ID 61351681]

Jaz in moja kariera : zbornik predavanj. SKELA SAVIČ, Brigita (ur.), RAMŠAK PAJK, Jožica (ur.), KAUČIČ, Boris Miha (ur.). Seminar z mednarodno udeležbo; 2008 Januar 25; Bled, Slovenija. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Jesenice; 2008. [COBISS.SI-ID 60014081]

TURNŠEK MIKAČIĆ, Marija. Veščine tutorstva in coachinga pri tutorstvu: priročnik za tutorje. Jesenice : Fakulteta za zdravstvo Jesenice; 2008. [COBISS.SI-ID 60792065]