Ethics and Philosophy in Nursing Care with Health Legislation

Module:

Nursing Care

ECTS:

4

Contact hours – lectures:

50

Contact hours – seminar:

15

Contact hours – clinical exercises:

0

Contact hours – clinical practice:

0

Holder of subject:

Dr Vesna Čuk, Senior Lecturer, asistent

Education providers:

 • Zdenka Tičar, MSc, Lecturer
 • Sanela Pivač, Lecturer
 • Zlata Živič,

Level of study:

First Bologna cycle professional education study program

Semester:

Winter/Summer

Language:

Slovene/English
 

Subject specific competences:

ETHICS AND PHILOSOPHY OF NURSING CARE
Student:
 • recognizes characteristics of philosophic trends during history;
 • cquires knowledge about nursing care philosophy;
 • is introduced to the basic ethical disciplines;
 • becomes familiar with basic ethical treatments, values, points of view;
 • finds out about theory of ethics, ethical concepts, models, methods, principles;
 • recognizes codices and declarations about ethics and their implementation in practice;
 • gains knowledge about usage of ethical concepts in the nursing care practice;
 • recognizes difference between traditional and modern ethical approaches;
 • recognizes problem of ethical decision making and ethical dilemma;
 • learns how to recognize professional and moral values in the team;
 • adopts knowledge about models of ethical decision making for assessment and solution of ethical dilemmas in clinical practice;
 • gets to know and understands concepts of ethical care;
 • adopts standards of professional behaviour, adopts behavioural standards of the Codex of the Slovene Nurses  and usage of declarations, conventions;
 • recognizes modern trends in ethics and nursing care ethics.

HEALTH LEGISLATION
Student:
 • recognizes basic principles of the legal system functioning;
 • is informed about rights and obligations of the health care staff in the preventive activities, nursing care and treatment providing;
 • learns about the concepts of professional mistake, abandoning,  self-will, neglecting,
 • gains knowledge about basic concepts of criminal law, typical criminal offences in the health care field and issues of responsibilities, penalty procedure and sanctions;
 • gains knowledge about common ideas of civil responsibility, reasons of responsibility, learns about judicial practice of civil responsibility in the health service, competitive responsibility, and about basic issues of the civil procedure and sanctions;
 • gains knowledge about basic ideas of work law, ways of establishing and cessation of the employment, about rights and responsibilities linked with employment, protection of the rights and management of employment in the health care;
 • gains knowledge about health care and health insurance;
 • gains knowledge about retirement and invalid insurance;
 • gains knowledge about social care system,
 • is informed about legal procedures for enforcement of health, pension and invalid insurance and social care, as well as judicial protection of the rights.

 

Mandatory and recommended references:

Mandatory references:
 • Davis AJ, Tschudin V, De Raeve L, eds. Essentials od Teaching and Learning in Nursing Ethics. Edinburgh [etc.]: Churchill Livingstone Elsevier; 2006.
 • Burkard PF, et al. DTV Atlas filozofije. Ljubljana: Državna založba Slovenije; 1997.
 • Kaj vam prinaša Zakon o pacientovih pravicah? Ljubljana: Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje; 2008.
 • Kersnič P, Filej B, eds. Kodeks etike medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije. Mednarodni kodeks babic. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije; 2006.
 • Klemenc D, Kvas A, Pahor M, Šmitek J, eds. Zdravstvena nega v luči etike. Ljubljana: Društvo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Ljubljana; 2003.
 • Lokar K. Zagovorništvo v zdravstveni negi s poudarkom na paliativni oskrbi pacientov z rakom. Obz Zdr N. 2005;39(4):255-62.
 • Medoš T. Upoštevanje etičnih načel Kodeksa zdravstvene nege v Splošni bolnišnici Izola. Obz Zdr N. 2004;38(4):313-8.
 • Mohar P. Temelji medicinske etike in deontologije. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo; 1997.
 • Stres A. Etika ali filozofija morale. Ljubljana: Družina; 1999.
 • Šmitek J. Filozofija, morala in etika v zdravstveni negi. Obz Zdr N. 1998;32(3-4):127-38.
 • Šmitek J. Uporabnost teorij etike v zdravstveni negi. Obz Zdr N. 2004;38(3):205-10.
 • Šmitek J. Etika v praksi – izločanje in vstavljanje urinskih katetrov. Obz Zdr N. 2004;38(4): 319-24.
 • Šmitek J. Pomen človekovega dostojanstva v zdravstveni negi. Obz Zdr N. 2006;40(1): 23-36.
 • Tschudin V, ed. Approaches to Ethics. Edinburgh [etc.]: Butterworth-Heinemann; 2003.
 • Tschudin V. Etika v zdravstveni negi: razmerja skrbi. Ljubljana: Educy; 2004.
 • Ule M. Psihologija komuniciranja. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede; 2005.
 • Zgaga A, Pahor M. Umiranje v očeh študentov zdravstvene nege. Obz Zdr N. 2004;38(4): 325-32.
 • Članki po navodilu VSU.

Chosen chapters:
 • Ustava Republike Slovenije. Uradni list Republike Slovenije, št. 33/91-I, 21/94, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04 in 68/06.
 • Zakon o odvzemu in presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja. Uradni list Republike Slovenije, št. 12/00.
 • Zakon o kakovosti in varnosti človeških tkiv in celic, namenjenih za zdravljenje. Uradni list Republike Slovenije, št. 61/07.
 • Zakon o duševnem zdravju. Uradni list Republike Slovenije, št. 77/08.
 • Zakon o zdravilih in medicinskih pripomočkih. Uradni list Republike Slovenije, št. 101/99, 70/00, 7/02, 67/02.
 • Zakon o zdravilih. Uradni list Republike Slovenije, št. 31/06, 45/08.
 • Zakon o preskrbi s krvjo. Uradni list Republike Slovenije, št. 104/06.
 • Zakon o lekarniški dejavnosti. Uradni list Republike Slovenije, št. 36/04 - uradno prečiščeno besedilo, 65/04.
 • Zakon o nalezljivih boleznih. Uradni list Republike Slovenije, št. 33/06 - uradno prečiščeno besedilo.
 • Zakon o povrnitvi škode osebam, okuženim z virusom HIV zaradi transfuzije krvi ali krvnih pripravkov. Uradni list Republike Slovenije, št. 36/97, 54/04.
 • Zakon o zdravniški službi. Uradni list Republike Slovenije, 72/06 - uradno prečiščeno besedilo, 15/08, 58/08.
 • Zakon o nalezljivih boleznih. Uradni list Republike Slovenije, št. 33/06 - uradno prečiščeno besedilo.
 • Zakon o zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo. Uradni list Republike Slovenije, št. 70/00.
 • Zakon o pacientovih pravicah. Uradni list Republike Slovenije, št. 15/08.
 • Zakon o zavodih. Uradni list Republike Slovenije, št. 12/92, 8/96.
 • Zakon o delovnih razmerjih. Uradni list Republike Slovenije, št. 42/02, 79/06, 46/07, 103/07, 45/08.
 • Zakon o zdravstvenih ukrepih pri uresničevanju pravice do svobodnega odločanja o rojstvu otrok. Uradni list Republike Slovenije, št. 11/77, 42/86, 13/93, 29/95, 70/00.
 • Zakon o varnosti in zdravju pri delu. Uradni list Republike Slovenije, št. 56/99, 64/01.
 • Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva. Uradni list Republike Slovenije, št. 65/00.
 • Zakon o zdravilstvu. Uradni list Republike Slovenije, št. 94/07.
 • Zakon o zdravstveni dejavnosti. Uradni list Republike Slovenije, št. 23/05 - uradno prečiščeno besedilo, 15/08, 23/08, 58/08, 77/08.
 • Zakon o zdravstveni inšpekciji. Uradni list Republike Slovenije, št. 59/06 - uradno prečiščeno besedilo.
 • Zakon o zdravniški službi. Uradni list Republike Slovenije, 72/06 - uradno prečiščeno besedilo, 15/08, 58/08.
 • Akti Zdravniške zbornice Slovenije (okvirno poznavanje).
 • Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Uradni list Republike Slovenije, št. 72/06 - uradno prečiščeno besedilo, 91/07, 71/08 in 76/08.
 • Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja. Uradni list Republike Slovenije, št. 30/03 - uradno prečiščeno besedilo, 78/03, 84/04, 444/05, 86/06, 64/07, 33/08.
 • Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji. Uradni list Republike Slovenije, št. 18/91-I, 34/93, 3/98, 67/07, 65/07, 57/08.
 • Kolektivna pogodba za javni sektor. Uradni list Republike Slovenije, št. 57/08.
 • Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije. Uradni list Republike Slovenije, št. 15/94, 57/95, 19/96, 56/98, 76/98, 102/00, 62/01, 43/06, 77/07, 60/08, 75/08.
 • Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi. Uradni list Republike Slovenije, št. 60/98, 73/98, 63/99 in 73/00, 43/06, 94/07, 60/08.
 • Kolektivna pogodba za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji. Uradni list Republike Slovenije, št. 60/01, 87/03, 3/04, 50/05, 43/04, 57/06, 60/08.
 • Kolektivna pogodba za dejavnost obvezne socialne varnosti. Uradni list Republike Slovenije, št. 60/08.
 • Mally M. Organizacija zdravstvenega varstva: Priročnik za strokovne izpite zdravstvenih delavcev. Ljubljana: CPI Cene Štupar; 1993.

Recommended references:
 • Fry ST, Johnstone MJ. Ethics in Nursing Practice, a guide to ethical decision making. 2nd ed. Oxford, Malden: Blackwell, Science; 2002.
 • Jerman F. Filozofija. Ljubljana: Državna založba Slovenije; 1989.
 • Research ethics, RCN guidance for nurses. London: Royal College of Nursing; 2004.
 • Schwartz L, Preece PE, Hendry RA. Medical Ethics. Edinburgh, New York: WB Saunders; 2002.
 • Tschudin V, ed. Approaches to Ethics. Edinburgh [etc.]: Butterworth-Heinemann; 2003.
 • Zupančič BM, Šturm L, eds. Komentar Ustave Republike Slovenije. Ljubljana: Fakulteta za podiplomske državne in evropske študije; 2002.
 • Cijan V, Cijan R. Zdravstveni, socialni in pravni vidiki starostnikov. Maribor: Univerza v Mariboru, Visoka zdravstvena šola, Studio Linea; 2003.

Study obligations:

 • 30% obligatory attendance at lectures
 • 100% obligatory attendance at seminars

Assessment methods:

Type (examination, oral, coursework, project):
Examination (100%). Students pass examination in Ethics and Phylosophy of Nursing Care and examination in Health Care Legislation. Both part of exams are noted as one mark with 60% : 40% ratio.