Ethics and Philosophy in Nursing Care with Health Care Legislation
 
Module: Nursing care
ECTS: 4
Contact hours – lectures: 45
Contact hours – seminar: 15
Contact hours – clinical exercises:  
Contact hours – clinical practice:  
Holder of subject: Dr Sedina Kalender Smajlović, Senior Lecturer
Year of study: First
 
Ethics and Philosophy in Nursing Care with Health Care Legislation

Contact hours – lectures:  45
Contact hours – seminar:  15
Contact hours – clinical exercises:  
Contact hours – clinical practice:  
Holder of subject: Dr Sedina Kalender Smajlović, Senior Lecturer
Education providers:
 • Dr Sedina Kalender Smajlović, Senior Lecturer
 • Dr Zdenka Tičar, Lecturer
Level of study: First Bologna cycle professional education study program
Semester: Winter
Language: Slovene/English
 
Subject-specific competences: ETHICS AND PHILOSOPHY OF NURSING CARE
 • students acquire competencies in cultural ethics and nursing values. They obtain the knowledge and skills to practice and respect human rights, including:
 • recognizes characteristics of philosophic thoughts during history;
 • acquires knowledge about nursing care philosophy;
 • is introduced to the basic ethical disciplines;
 • becomes familiar with basic ethical work, values, points of view;
 • finds out about the theory of ethics, ethical concepts, models, methods, principles;
 • recognizes codes and declarations on ethics and their implementation in practice;
 • gains knowledge about usage of ethical concepts in nursing practice;
 • recognizes the differences between traditional and modern ethical approaches;
 • recognizes problems of ethical decision-making and ethical dilemmas;
 • learns how to recognize professional and moral values in the team;
 • gains knowledge of the models of ethical decision-making for assessing and solving ethical dilemmas in clinical practice;
 • becomes familiar with and understands the concepts of ethical care;
 • adopts standards of professional behaviour, adopts behavioural standards of the Codex and usage of declarations, conventions;
 • recognizes modern trends in ethics and nursing ethics.

HEALTHCARE LEGISLATION
 • recognizes the basic principles of the legal system;
 • gains knowledge of the rights and obligations of healthcare professionals in preventive activities, nursing care and health care provision;
 • learns about the concepts of professional error, abandoning, self-will and neglect;
 • gains knowledge about the basic concepts of criminal law, typical criminal offences in health care and the concepts of criminal responsibility, criminal procedure and sanctions;
 • gains knowledge about the common concepts of civil responsibility, reasons for responsibility, judicial practice of civil responsibility in health care, competitive responsibility, and basic issues in the civil procedure and sanctions;
 • gains knowledge about the basic concepts of labour law, ways of establishing and terminating an employment agreement, rights and responsibilities linked with employment, rights protection, and management of employment relationships in health care;
 • gains knowledge about health care and health insurance;
 • gains knowledge about retirement and invalidity insurance;
 • gains knowledge about the social care system,
 • is informed about legal procedures for enforcement of health, pension and invalidity insurance and social care, as well as judicial protection of the rights.
Mandatory references:
 • Davis, A.J., Tschudin, V. & De Raeve, L, eds., 2006. Essentials od Teaching and Learning in Nursing Ethics. Edinburgh [etc.]: Churchill Livingstone Elsevier.
 • Strokovno združenje izvajalcev zdravstvene in babiške nege Slovenije (SZIZBNS), 2017. Kodeks etike zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi. [online] Available at: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=DRUG4348 [Accessed 6  September 2021].
 • Šmitek, J., 2004. Uporabnost teorij etike v zdravstveni negi. Obzornik zdravstvene nege, 38(3), pp. 205-210.
 • Šmitek, J., 2004. Etika v praksi – izločanje in vstavljanje urinskih katetrov. Obzornik zdravstvene nege, 38(4), pp. 319-324.
 • Šmitek, J., 2006. Pomen človekovega dostojanstva v zdravstveni negi. Obzornik zdravstvene nege, 40(1), pp. 23-36.
 • Tschudin, V., ed., 2003. Approaches to Ethics. Edinburgh [etc.]: Butterworth-Heinemann.
 • Tschudin, V., 2004. Etika v zdravstveni negi: razmerja skrbi. Ljubljana: Educy.
 • Ule, M., 2009. Psihologija komuniciranja in medosebnih odnosov. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.
 • Zgaga, A. & Pahor, M., 2004. Umiranje v očeh študentov zdravstvene nege. Obzornik zdravstvene nege, 38(4), pp. 325-332.
 • Interno učno gradivo-prosojnice predavanj
 • Dodatno gradivo po navodilu predavateljev.


Chapters in health legislation:

 • Tičar, Z., 2019. Zdravstvena zakonodaja: etika in filozofija zdravstvene nege z zdravstveno zakonodajo: skripta za študijski program Zdravstvena nega (VS). Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin.
 • Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije, 2008. Kaj vam prinaša Zakon o pacientovih pravicah? Ljubljana: Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije.
 • Ustava Republike Slovenije. Uradni list Republike Slovenije, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99, 75/16 – UZ70a in 92/21 – UZ62a.
 • Zakon o pridobivanju in presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja. Uradni list Republike Slovenije, št. 56/15.
 • Zakon o kakovosti in varnosti človeških tkiv in celic, namenjenih za zdravljenje. Uradni list Republike Slovenije, št. 61/07 in 56/15 – ZPPDČT.
 • Zakon o duševnem zdravju. Uradni list Republike Slovenije, št. 77/08, 46/15 – odl. US in 44/19 – odl. US.
 • Zakon o zdravilih in medicinskih pripomočkih. Uradni list Republike Slovenije, št. 101/99, 70/00, 7/02, 67/02.
 • Zakon o zdravilih. Uradni list Republike Slovenije, št. 17/14 in 66/19.
 • Zakon o preskrbi s krvjo. Uradni list Republike Slovenije, št. 104/06.
 • Zakon o lekarniški dejavnosti. Uradni list Republike Slovenije, št. 85/16, 77/17 in 73/19.
 • Zakon o nalezljivih boleznih. Uradni list Republike Slovenije, št. 33/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP in 82/21.
 • Zakon o zdravniški službi. Uradni list Republike Slovenije, 72/06 - uradno prečiščeno besedilo,  15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19.
 • Zakon o pacientovih pravicah. Uradni list Republike Slovenije, št. 15/08. (Uradni list RS, št. 15/08, 55/17 in 177/20).
 • Zakon o zavodih. Uradni list Republike Slovenije, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP .
 • Zakon o delovnih razmerjih. Uradni list Republike Slovenije, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE in 119/21 – ZČmIS-A.
 • Zakon o zdravstvenih ukrepih pri uresničevanju pravice do svobodnega odločanja o rojstvu otrok. Uradni list Socialistične republike Slovenije, št. 11/77, 42/86 in Uradni list Republike Slovenije, št. 70/00 – ZZNPOB.
 • Zakon o varnosti in zdravju pri delu. Uradni list Republike Slovenije, št. 43/11..
 • Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva. Uradni list Republike Slovenije, št.  65/00, 47/15, 31/18, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE, 203/20 – ZIUPOPDVE in 112/21 – ZNUPZ.
 • Zakon o zdravstveni dejavnosti. Uradni list Republike Slovenije, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF in 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE in 112/21 – ZNUPZ.
 • Zakon o zdravstveni inšpekciji. Uradni list Republike Slovenije, št. 59/06 - uradno prečiščeno besedilo in 40/14 – ZIN-B.
 • Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Uradni list Republike Slovenije, št. 72/06 - uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 – ZFRO in 51/21.
 • Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja. Uradni list Republike Slovenije, št.79/94, 73/95, 39/96, 70/96, 47/97, 3/98, 3/98, 51/98 – odl. US, 73/98 – odl. US, 90/98, 6/99 – popr., 109/99 – odl. US, 61/00, 64/00 – popr., 91/00 – popr., 59/02, 18/03, 30/03, 35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12, 106/12, 99/13 – ZSVarPre-C, 25/14 – odl. US, 25/14, 85/14, 10/17 – ZČmIS, 64/18, 4/20, 42/21 – odl. US in 61/21.
 • Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije. Uradni list Republike Slovenije, št. 15/94, 18/94 – ZRPJZ, 57/95, 19/96, 56/98, 76/98, 39/99 – ZMPUPR, 102/00, 62/01, 43/06 – ZKolP, 60/08, 75/08, 107/11, 40/12, 46/13, 106/15, 46/17, 80/18, 5/19 – popr., 160/20 in 88/21.
 • Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi. Uradni list Republike Slovenije, št. 60/98, 73/98, 39/99 – ZMPUPR, 63/99, 73/00, 43/06 – ZKolP, 60/08, 107/11, 40/12, 46/13, 46/17, 80/18, 160/20 in 88/21.
 • Kolektivna pogodba za dejavnost obvezne socialne varnosti. Uradni list Republike Slovenije, št. 60/08, 106/15, 46/17 in 80/18.
Recommended references:
 • Fry, S.T. & Johnstone, M.J., 2002. Ethics in Nursing Practice, a guide to ethical decision making. 2nd ed. Oxford, Malden: Blackwell, Science.
 • Research ethics, RCN guidance for nurses, 2004. London: Royal College of Nursing.
 • Schwartz, L., Preece, P.E. & Hendry, R.A., 2002. Medical Ethics. Edinburgh, New York: WB Saunders.
 • Tschudin, V., ed., 2003. Approaches to Ethics. Edinburgh [etc.]: Butterworth-Heinemann.
 • Avbelj, M., ur., 2019. Komentar Ustave Republike Slovenije. Ljubljana: Nova univerza.
Study obligations:
 • 50% obligatory attendance at lectures
 • 100% obligatory attendance at seminars
Assessment methods: Examination (Students have to pass the examination on Ethics and Philosophy in Nursing Care and the examination in Health Care Legislation. Both parts of the exam are converted into one grade in the ration 60% : 40%).