Nursing care of a patient with chronic diseases
 
Module: Nursing care
ECTS: 3
Contact hours – lectures: 50
Contact hours – seminar:  
Contact hours – clinical exercises:  
Contact hours – clinical practice:  
Holder of subject:
Erika Povšnar, MSc, Lecturer
Marjana Bernot, Senior Lecturer
Marta Kavšek, MSc, Lecturer
Year of study: Second
Long-term care
Contact hours – lectures: 15
Contact hours – seminar:  
Contact hours – clinical exercises:  
Contact hours – clinical practice:  
Holder of subject: Marta Kavšek, MSc, Lecturer
Education providers:
 • Marta Kavšek, MSc, Lecturer
 • Klavdija Kobal Straus, MSc, Lecturer
Level of study: First Bologna cycle professional education study program
Semester: Winter
Language: Slovene/English
 
Subject-specific competences:
 • Knowing the principles of long-term care and personal assistance;
 • Knowing the basic concepts of long-term care and of a personal assistant;
 • Knowing the roles of long-term care providers;
 • Knowing the theoretical basis of long-term care;
 • Ability to transfer theoretical knowledge to environments where long-term care is being practiced.
Knowledge and understanding:
 • Understanding the importance of team work for ensuring good outcomes in long-term care;
 • Understanding the context of long-term care and personal assistance;
 • The ability to communicate with relatives and being familiar with health education work;
 • Knowing quality monitoring and quality indicators.
Mandatory references:
 • Ros McDonnell, L., Bogataj, D., Kavšek, M., eds. 2015. Dolgotrajna oskrba: izzivi in priložnosti: oskrbovalni in bivalni vidiki, (MEORL, serijska št. 19). Šempeter pri Gorici: Medifas, Ljubljana: Skupnost socialnih zavodov Slovenije.
 • Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, 2010. Predlog zakona o dolgotrajni oskrbi in zavarovanju za dolgotrajno oskrbo. Ljubljana: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve Available at:  http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/17022010_ZDOZDO.pdf
 • Bogataj, D., 2013. Vlagaj v svoj dom, da boš dolgo živel in ti bo dobro na zemlji, (MEORL, serijska št. 13). Nova Gorica: Medifas.
 • Nagode, M., Zver, E., Marn, S., Jacović, A., Dominkuš, D., 2014. Dolgotrajna oskrba - uporaba mednarodne definicije v Sloveniji.  Available at:
 • http://www.umar.gov.si/avtorski_prispevki/ Delovni zvezek št. 2/2014, let. XXIII


Zakonodaja:

 • Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju,2006. Uradni list Republike Slovenije, št. 109.
 • Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, 2006. Uradni list Republike Slovenije, št. 72.
 • Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, 2006. Uradni list Republike Slovenije, št. 110.
 • Zakon o vojnih veteranih, 2006. Uradni list Republike Slovenije, št. 59.
 • Zakon o vojnih invalidih, 1995. Uradni list Republike Slovenije, št. 63.
 • Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, 2010. Uradni list Republike Slovenije, št. 62.
 • Zakon o socialnovarstvenih prejemkih (ZSVarPre), 2010. Uradni list Republike Slovenije, št. 61. Dopolnila: 61/2010, 40/2011, 110/2011-ZDIU12, 40/2012-ZUJF, 14/2013
 • Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih (ZDVDTP), Uradni list Republike Slovenije št. 41/83, 114/2006-ZUTPG, 122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/2010-ZSVarPre
 • Zakon o socialnem varstvu, Uradni list Republike Slovenije št. 23/2007 - popr., 41/2007 - popr.,114/2006 - ZUTPG, 57/12).
Recommended references: /
Study obligations:
 • 50% obligatory attendance at lectures
Assessment methods:
 • written examination (100%)