Operative nursing care
 
Module: Nursing care
ECTS: 3
Contact hours – lectures: 30
Contact hours – seminar: 15
Contact hours – clinical exercises:  
Contact hours – clinical practice:  
Holder of subject: Tatjana Požarnik, Lecturer
Year of study: Third
Operative nursing care
Contact hours – lectures: 30
Contact hours – seminar: 15
Contact hours – clinical exercises:  
Contact hours – clinical practice:  
Holder of subject: Tatjana Požarnik, Lecturer
Education providers:
 • Tatjana Požarnik, Lecturer
Level of study: First Bologna cycle professional education study program
Semester: Winter
Language: Slovene/English
 
Subject-specific competences: The student:
 • becomes familiar with the concept of asepsis and aseptic techniques;
 • knows the hygiene requirements for entry of personnel in operating rooms;
 • knows the rules of conduct in aseptic operating rooms;
 • knows the basic apparatuses in the operating room and their use;
 • learns about the work and tasks of the scrub and circulating nurses before, during and after surgery;
 • learns the most common surgical positions of the patient on the operating table;
 • knows the principle of the surgical hand scrub and disinfecting hands;
 • knows the sterile technique of self-gowning procedure and sterile gloving technique;
 • learns about creating a sterile field with surgical drapes;
 • knows the rules of counting and control of dressing material, needles and instruments;
 • is familiar with wound care after surgery and with patient care;
 • becomes familiar with the mode of transmission of samples of tissues and fluids for transport and analysis;
 • knows the basic surgical instruments and their components;
 • knows the basic table setups;
 • knows the standard characteristic of suture material, types of suture materials and types of surgical needles;
 • knows the dangers faced by patients on the operating table during surgery;
 • knows the burden and risks to health care workers in the operating room;
 • becomes familiar with the methods for cleaning and decontaminating surgical instruments after surgery;
 • gets acquainted with the ways of process control and sterilization of materials depending on the type of material for sterilization;
 • knows how to store sterile materials.

Knowledge and understanding:
 • is able to use the acquired theoretical knowledge in operative nursing care;
 • is able to consider individual patient needs while making use of the acquired theoretical knowledge;
 • understands different approaches to patients requiring surgery.
Mandatory references:
 • Vsi zborniki, ki jih je izdala Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnosti ob strokovnih srečanjih. Dostopno na: www.soms.si.
 • Recomended practices for preoperative patient skin antisepsis. Perioperative  standards and recomended practices, 2010. Denver, CO: AORN, Inc., pp. 351– 370.
 • Fabjan, M., Goltes, A., Šuligoj, Z. & Rebernik Milić, M., 2005. Perioperativna zdravstvena nega. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnosti.
 • Delovna skupina pri Ministrstvu za zdravje Republike Slovenije, 2003. Strokovne podlage za pripravo programa za obvladovanje in preprečevanje bolnišničnih okužb. Ljubljana: Slovensko zdravniško društvo, Sekcija za klinično mikrobiologijo in hospitalne infekcije. Poglavje7.5: Preprečevanje okužbe kirurške rane.
 • Marguč, V., 2011. Uporaba in nega medicinskih tekstilij v bolnišnicah: diplomsko delo. Maribor: Fakulteta za zdravstvene vede.
 • Požarnik, T., 2003. Pravilna uporaba osebnih zaščitnih sredstev v operacijski dvorani. In: D. Musič, ed.  Okužbe kirurških ran: zbornik predavanj 3. strokovnega seminarja, Velenje 20. – 21. november 2003. Ljubljana: Slovensko društvo za bolnišnično higieno, pp. 73-78.
 • Rothrock, J.C., 2007. Alexander's Care of the Patient in Surgery. St. Louis: Mosby Elsevier, pp. 83-90.
 • AORN, n.d. Recommended Practices of Electrosurgery. Principles of Electrosurg. Available at : http://www.ramalaser.com/know/RFsurgery/Electrosurgery.htm [Accessed 15 November 2014].
 • Delovna skupina na Ministrstvu za zdravje, 2009. Preprečevanje okužbe kirurške rane. Available at: http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/kakovost/str_smernice_okuzbe_feb_2010/MZ_pogl_7.5_Okuzba_krg_rane_2009.pdf [Accessed 7  November 2014].
 • Shields, L., 2002. Perioperative nursing. London: Saon Graphics.
 • Smrkolj, V., 2014. Kirurgija. Celje: Grafika Gracer.
 • Miklavžič, J., 2009. Ultrazvočni kirurški nož: diplomsko delo univerzitetnega študija. Maribor: Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede, pp. 17.
 • Fink, A. & Kobilšek, P.V., 2014. Osnove zdravstvene nege. Ljubljana: Grafenauer založba.
Recommended references:
 • Brešan, M., 2002. Medicinski pripomočki za enkratno uporabo v praksi in moralno - etični vidiki. In: M. Rebernik Milič, ed. Kakovost medoperacijske zdravstvene nege danes za jutri: zbornik XIV, Moravci 18. – 19. oktober 2002. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije, Sekcija operacijskih medicinskih sester, pp. 19-25.
 • Brešan, M., 2003. Prednosti prekrivanja operativnega polja z materiali za enkratno uporabo. In: D. Musič, ed. Okužbe kirurških ran: zbornik predavanj 3. strokovnega seminarja, Velenje 20. in 21. november 2003. Ljubljana: Slovensko društvo za bolnišnično higieno, pp. 37-41.
 • Ferenčak, A., 2001. Pokrivanje operativnega polja. In: M. Rebernik Milić, ed. Kakovost medoperacijske zdravstvene nege danes za jutri: zbornik XII, Maribor 19. – 20. oktober 2001. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije, Sekcija operacijskih medicinskih sester, pp. 13 – 14.
 • Peric, K., 2002. Uvajanje sprememb v operacijskih dvoranah – ekološka, organizacijska, kadrovska in ekonomska izhodišča. Obzornik zdravstvene nege, 36(2), pp. 85-92.
 • Prešeren, M., 2002. Tehnologija izdelave in lastnosti materialov (netkanih tekstilij ali vlaknovin – nonwoven) za enkratno operacijsko pokrivanje. In: M. Rebernik Milić, ed. Kakovost medoperacijske zdravstvene nege danes za jutri: zbornik XII, Maribor 19. – 20. oktober 2001. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije, Sekcija operacijskih medicinskih sester, pp. 7-11.
 • Splošna bolnišnica Brežice, 2009. Program  za obvladovanje in preprečevanje bolnišničnih okužb. Available at: http://www.sb-brezice.si/db/uploads/dokumenti/Program_obvladovanja_bolni%C5%A1ni%C4%8Dnih_oku%C5%BEb.pdf [Accessed 5 January 2015].
 • Lesar, J., 1998. Kirurško umivanje in razkuževanje rok. In: N. Papler, ed. Preprečevanje pooperativne okužbe rane:  zbornik VII, Laško 22. – 23. maj 1998. Ljubljana: Sekcija operacijskih medicinskih sester, pp. 57-63.
 • Pirnat, K., 2003. Kirurško umivanje in dezinfekcija rok. In: D. Musič, ed. Okužbe kirurških ran: zbornik predavanj 3. strokovnega seminarja, Velenje 20. – 21. november 2003. Ljubljana: Slovensko društvo za bolnišnično higieno, pp. 69-72.
 • Žmauc, T.,2003. Kirurško umivanje in razkuževanje rok. In: M. Rebernik Milić, ed. Managemant v operacijski zdravstveni negi: zbornik XV, Nova Gorica 9. – 10. maj 2003. Ljubljana: Sekcija operacijskih medicinskih sester, pp. 25-29.
 • AORN, 2007. Recommended education standards - Recommended practices for the use of the pneumatic tourniquet in the perioperative practice setting. Denver: AORN.
 • Galer, M., 2009. Posebnosti zdravstvene nege kirurškega bolnika: diplomsko delo.  Maribor: Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede.
 • Fink, A., Kobilšek, P.V. & Mesarec, M., 2013. Diagnostično – terapevtski pristopi in fizika v medicini. Ljubljana: Grafenauer založba.
 • Grabljevec, S., 2006. Predstavitev evropskega standarda EN 14683: kirurške maske: zahteve in preskusne metode. In: M. Rebernik Milić, ed. Zagotovimo varnost pacienta: zbornik XXI. Ljubljana 24. november 2006. Ljubljana: Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnosti, pp. 105-106.
 • Gregorič, V., 1998. Operacijski prostori – higiensko delo, zahtevno področje. In: M. Rebernik Milić, ed. Preprečevanje pooperativnih okužb rane: zbornik VII, Laško 22. in 23. maj 1998. Ljubljana: Sekcija operacijskih medicinskih sester, pp. 31-35.
 • Kociper, B., 2003. Higiena prostorov in opreme higiensko zahtevnih področij. In: M. Musič, D. Okužbe kirurških ran: zbornik predavanj 3. strokovnega seminarja, Velenje, 20. in 21. november 2003. Ljubljana: Slovensko društvo za bolnišnično higieno, pp. 147-51.
 • Pregelj, M., 1998. Higienske zahteve za osebje ob vstopu v operacijsko sobo. In: N. Papler, ed. Preprečevanje pooperativnih okužb rane: zbornik VIII, Laško 22. in 23. maj 1998. Ljubljana: Sekcija operacijskih medicinskih sester, pp. 45-47.
 • Ravljen, M., 2003. Pravila asepse. In: D. Musič, ed. Okužbe kirurških ran: zbornik predavanj 3. strokovnega seminarja, Velenje 20. in 21. november 2003. Ljubljana: Slovensko društvo za bolnišnično higieno, pp. 47-51.
 • Rebernik Milić, M. & Stiplošek, S. Kirurško umivanje in – ali razkuževanje. In: T. Požarnik, ed. Obvladovanje bolnišničnih okužb v operacijski sobi: zbornik XXVI, Terme Čatež 18. in 19. maj 2010. Ljubljana: Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnosti, pp. 111-123.
 • Slak, A., 1998. Aseptična tehnika – osnovna načela. In: M. Rebernik Milić, ed. Preprečevanje pooperativnih okužb rane: zbornik VII,  Laško 22. in 23. maj 1998. Ljubljana: Sekcija operacijskih medicinskih sester, pp. 49 – 55.
 • Šuligoj, Z. & Schulz, M., 2006. Sist EN 13795 – Standard za zaščito pacientov, osebja in opreme v operacijski dvorani. In: M. Rebernik Milić, ed. Zagotovimo varnost pacienta: zbornik XXI, Ljubljana 24. november 2006. Ljubljana: Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnosti, pp. 97-104.
 • Rebernik Milić, M, Stiplošek, S. & Jus, H., 2010. Klima v operacijskih prostorih in preprečevanje okužb mesta kirurškega posega. In: T. Požarnik, ed. Obvladovanje bolnišničnih okužb: Zbornik XXVI, Terme Čatež, 7. in 8. maj 2010. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnosti, pp. 129-138.
 • Trotovšek, B., 2010. Dejavniki tveganja in ukrepi za preprečevanje okužb kirurške rane. In: T. Požarnik, ed. Obvladovanje bolnišničnih okužb: Zbornik XXVI, Terme Čatež, 7. in 8. maj 2010. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnosti, pp. 24-39.
 • Voje, I. & Kidrič, Z., 2010. Higiensko vzdrževanje operacijske sobe. In: T. Požarnik, ed. Obvladovanje bolnišničnih okužb: Zbornik XXVI, Terme Čatež, 7. in 8. maj 2010. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnosti, pp. 123-128.
 • Žuk, T. & Marolt, M., 2012. Preprečevanje razjede zaradi pritiska v operacijski dvorani (izziv ali pokazatelj kakovosti perioperativne zdravstvene nege). In: T. Požarnik, ed. Izzivi v operacijski zdravstveni negi: Zbornik XXIX, Ptuj, 16. in 17. november 2012. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnosti, pp. 132-142.
Study obligations:
 • 100% obligatory attendance at the seminars
 • 50% attendance at lectures
Assessment methods:
 • written examination (80%)
 • seminar (20%)