Naslov predmeta:

Programi krepitve duševnega zdravja na ravni posameznika in skupnosti – preventiva duševnih motenj

Študijska smer: Napredna zdravstvena nega v duševnem zdravju in psihiatriji

Nosilec predmeta:

doc. dr. Mercedes Lovrečič

Izvajalec predmeta:

 • doc. dr. Mercedes Lovrečič
 • doc. dr. Branko Bregar

Kontaktne ure predavanj:

30

Kontaktne ure seminar:

20

Kontaktne ure kliničnih vaj:

 

Druge oblike organiziranega študijskega dela:

10

Individualno delo študenta: 65

ECTS:

5

Stopnja:

Bolonjski magistrski študij

Semester:

Letni

Jezik:

Slovenski
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:
 

Študent/ka:
 • pozna medsebojno povezanost genetskih in okoljskih vplivov na duševno zdravje;
 • razume izražanje duševnega zdravja skozi prizmo bioloških, psiholoških in socialnih pogledov nanj;
 • pozna in razume strategije javnega zdravja na področju duševnega zdravja;
 • zna aplicirati različne strategije javnega zdravja pri različnih skupinah prebivalstva;  
 • pozna prednostna področja nacionalnega programa duševnega zdravja;
 • razume duševne funkcije;
 • razume motnje duševnih funkcij in posledične omejitve pri izvajanju aktivnosti;
 • spozna psihiatrično zdravstveno nego kot humanistično znanost in interdisciplinarno vedo;
 • pridobi znanje, spretnosti in veščine za uporabo elementov sodobne psihiatrične zdravstvene nege;
 • zna pridobiti dokaze in jih uporabiti pri svojem delu;
 • zna opredeliti vlogo psihiatrične zdravstvene nege in zdravstvene vzgoje v okviru preventive bolezni, zdravljenja in rehabilitacije.

Obvezna literatura:
 

 • Aktualne vsebine s področja psihiatrije in psihiatrične zdravstvene nege v domačih in tujih strokovnih revijah, zbornikih itd.
 • Od znotraj navzven. Vodič k samoobvladovanju manične depresije. Slovensko združenje za duševno zdravje – ŠENT. Ljubljana : Premier; 1997.
 • Kogovšek, B. & Kobentar, R., eds., 1999. Priročnik psihiatrične zdravstvene nege in psihiatrije za medicinske sestre in zdravstvene tehnike. Ljubljana : Psihiatrična klinika.
 • Mercer, D., Mason, T. & McCann, G., 2000. Forensic mental health care. Edinburgh, London, New York, Philadelphia, Sydney, Toronto: Churchil Livingstone.
 • Švab, V., ed., 2005. Psihisocialna rehabilitacija. Ljubljana: Slovensko združenje za duševno zdravje – Šent.
 • Stuart, G.W. & Laraia, M.T., 2005. Principles and practise of psychiatric nursing. 8 th ed. St. Louuis, London: Mosby.
 • Tomori, M. & Ziherl, S., eds. Psihiatrija. Ljubljana: Litterapicta, Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani.Varcarolis E. Psychiatric nursing clinical guide: assesment tools and diagnosis. Philadelphia: W. B. Saunders Company; 2004.
 • Maučec Zakotnik, J., 2020. MIRA za duševno zdravje: nacionalni program duševnega zdravja. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje.
 • Resolucija o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018−2028 (ReNPDZ18–28), 2018. Uradni list RS št. 24/18.

Priporočljiva literatura:

 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

 Opravljeni pogoji za vpis v drugi letnik

Metode ocenjevanja:

 • Raziskovalna naloga (aplikativni projekt, pregledni članek, temeljni projekt) - 50%
 • Pisni izpit - 50%

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja, seminarske naloge in predstavitve, klinične vaje, individualne konzultacije, samostojni študij.