Naslov predmeta:

Učinkovito sporazumevanje in veščine v medosebnih odnosih v zdravstveni obravnavi

Nosilec predmeta:

prof. dr. Polona Selič

Izvajalec predmeta:

 • prof. dr. Polona Selič
 • doc. dr. Branko Bregar

Kontaktne ure predavanj:

30

Kontaktne ure seminar:

20

Kontaktne ure kliničnih vaj:

 

Druge oblike organiziranega študijskega dela:

10

Individualno delo študenta: 65

ECTS:

5

Stopnja:

Bolonjski magistrski študij

Semester:

Letni

Jezik:

Slovenski
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:

 

Na osnovi informacij, pridobljenih vedenj in aktivnega opazovanja študent/-ka (v nadaljnjem besedilu študent) odkriva in prepoznava pojave in procese, povezane s socialno konstrukcijo realnosti, veščinami v medosebnih odnosih (zlasti komunikacijo), poravnavanjem s stresom, vezanim na posameznika, referenčne skupine, ki jim pripada, in (med)kulturne dinamike, v katere stopa. Na osnovi preučevanja literature, študija primerov in lastne aktivnosti opušča prakticistične koncepte v komunikaciji, osveži in nadgradi poznavanje dejavnikov, ki sooblikujejo komunikacijski prostor; nauči se kritično vrednotiti teoretične koncepte in raziskovalne podatke, povezane s psihologijo stresa in oblikovanjem stališč in predsodkov. Študent pozna delovanje samouresničujoče prerokbe in zna nadgraditi sodobne raziskovalne podatke s področja socializacije in motivacije s prenosom v uporabne koncepte razgovora s posebnimi skupinami oseb v kriznih situacijah.
V obliki samostojnega študija, ob pripravi seminarske naloge ali projektne naloge (študija primera) spoznava strokovno literaturo področja. Predmet zagotovi pregled, analizo in razpravo o ključnih konceptih psihologije komunikacije in stresa.
Učna enota prispeva k razvoju naslednjih splošnih in specifičnih kompetenc:
 • občutljivost (osveščenost) za družbeno okolje
 • občutljivost za družbene pojave (stališča, predsodki, stereotipi, nasilje)
 • sintetično, analitično in ustvarjalno mišljenje in problemsko znanje
 • avtonomnost, (samo)kritičnost, (samo)refleksivnost, (samo)evalviranje in prizadevanje za kakovost
 • ustvarjanje spodbudnega (učnega) vzdušja, medsebojnih odnosov in učinkovito razreševanje problemov v medosebnih odnosih
 • sodelovanje (s sodelavci in drugimi)
 • sporazumevanje (besedno in nebesedno)
 • poravnavanje s stresom
 • občutljivost za (so)ljudi in socialne situacije
 • razumevanje in uporaba strokovnega znanja
 • raziskovalni pristop in usmerjenost v reševanje problemov.

S študijem literature, primerov in izvedbo praktičnih vaj študenti razvijejo spretnosti in veščine v medosebnih odnosih, komunikacijske in analitične veščine.
 

Obvezna literatura: 

 • Selič, P., 2012. Načela sporazumevanja v družinski medicini. In: Švab, I., Rotar-Pavlič, D., eds.  Družinska medicina : učbenik. Ljubljana: Združenje zdravnikov družinske medicine, pp. 157-174.
 • Selič, P., 2007. Novi odročnik : nebesedno sporazumevanje za vsakdanjo rabo. Ljubljana: Inštitut za psihofiziološke študije Pares.
 • Selič, P., 1999. Psihologija bolezni našega časa, (Zbirka Sophia, 1999, 1). Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče.
 • Selič, P., 2019. Povezava med socialno podporo in zdravjem. In: Poljanec Bohnec, M., Tomažin-Šporar, M., eds.  Sladkorna bolezen: povezovanje medicine in humanističnih ved: za zdravstvene delavce. Ljubljana: Slovensko osteološko društvo, pp. 350-359.
 • Selič, P., 2019. Delo in stres. In: Poljanec Bohnec, M., Tomažin-Šporar, M., eds. Sladkorna bolezen: povezovanje medicine in humanističnih ved: za zdravstvene delavce. Ljubljana: Slovensko osteološko društvo, pp. 340-348.  
 • Selič, P., Interakcijski model stresa. In: Poljanec Bohnec, M., Tomažin-Šporar, M., eds. Sladkorna bolezen: povezovanje medicine in humanističnih ved: za zdravstvene delavce. Ljubljana: Slovensko osteološko društvo, pp. 306-315.
 • Selič, P., 2019. Ali se je mogoče izuriti v žilavosti? : opolnomočenje strokovnjakov za učinkovito in kakovostno poklicno delo ter zasebno življenje = Resiliency training in mental health professionals : a myth or a feasible empowering process for effective and fulfilling professional endeavors and private life. In: Loncnar, D. Lapanja, A., eds. Svetovalne in motivacijske tehnike za delo s pacienti VII : za vse, ki jih zanima učinkovito svetovalno delo s pacienti ter motivacija pri doseganju njihovih ciljev : zbornik prispevkov z recenzijo. [Ljubljana]: Zbornica zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji, pp. 19-25.  
 • Selič, P., 2019. Vedenjski vzorci in spoprijemanje s stresom. In: Poljanec Bohnec, M., Tomažin-Šporar, M., eds. Sladkorna bolezen: povezovanje medicine in humanističnih ved: za zdravstvene delavce. Ljubljana: Slovensko osteološko društvo, pp. 316-324.  
 • SELIČ, Polona. Težavna obravnava : težava v komunikaciji ali v osebi?. In: Poljanec Bohnec, M., Tomažin-Šporar, M., eds. Sladkorna bolezen: povezovanje medicine in humanističnih ved: za zdravstvene delavce. Ljubljana: Slovensko osteološko društvo, pp. 65-72.
 • Martino, S., Arnaout, B., 2010. Fundamentals of motivation and change. In: Levounis, P., Arnaout, B., eds. Handbook of motivation and change: A practical guide for clinicians. Handbook of motivation and change: A practical guide for clinicians. Arlington, VA, pp. 11-23. Available at: http://libproxy.unm.edu/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=psyh&AN=2010-10445-002&login.asp&site=ehost-live&scope=site

Priporočljiva literatura:

 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

 

Metode ocenjevanja:

 • Seminarska naloga do 100 točk - 100%
 • Sodelovanje pri vajah, delavnicah do 40 točk - 40%

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja, seminarji, vaje, študije primerov, diskusije, individualni in skupinski projekti; individualne konzultacije s predavateljico - poleg predavanj in interaktivnih oblik (diskusije, paneli ipd.) bodo študentje samostojno pripravili seminar (projektno nalogo, študijo primera), se na virtualni način posvetovali ob pripravi samostojnih del in v interaktivnem učenju utrjevali sposobnost komuniciranja in veščine v medosebnih odnosih. Del obvezne literature bo predmet panel diskusij.