Naslov predmeta:

Analiza kvalitativnih in kvantitativnih podatkov

Študijska smer: Napredna zdravstvena nega in razvoj profesije

Nosilec predmeta:

izr. prof. dr. Bojana Lobe

Izvajalec predmeta:

  • izr. prof. dr. Bojana Lobe

Kontaktne ure predavanj:

30

Kontaktne ure seminar:

20

Kontaktne ure kliničnih vaj:

 

Druge oblike organiziranega študijskega dela:

10

Individualno delo študenta: 65

ECTS:

5

Stopnja:

Bolonjski magistrski študij

Semester:

Letni

Jezik:

Slovenski
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:
 

  • Doseči celostno poznavanje različnih kvalitativnih in kvantitativnih metod za analizo podatkov.  
  • Doseči poznavanje manj uporabljenih  metod za analizo podatkov.  
  • Spoznati različne načine obdelave podatkov.

Obvezna literatura:
 

  • Tappen, R.M., 2016. Advanced nursing research – From theory to practice. 2nd ed. Jones & Bartlett Learning.
  • Brough, P. ed., 2019. Advanced research methods for applied psychology: design, analysis and reporting. Taylor & Francis Group.
  • Polit, D.F. & Tatano Beck, C., 2021. Nursing research: Generating and assesing evidences for nursing practice. 11th ed. Wolters Kluwer; 2021.
  • Hawkes, J.S. & Marsh, W.H., 2005. Discovering Statistics.  2nd ed. New York: Hawkes Publishing. Charlotte; 2005.
  • Mac Berthouex, P. & Brown, L.C., 2002. Statistics for Environmental Engineers. 2nd ed. Boca Raton: Lewis Publishers.

Priporočljiva literatura:

 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Opravljene obveznosti pri predmetu
Raziskovalne metode (1. letnik)

Metode ocenjevanja:

Projektna naloga s praktičnim prikazom razumevanja analitičnega znanja.

Pisni izpit.
 

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja, seminarji, individualno delo študenta.