Naslov predmeta:

Osnove supervizije v zdravstvu in zdravstveni negi

Študijska smer: vse smeri

Nosilec predmeta:

doc. dr. Branko Bregar

Izvajalec predmeta:

 

Kontaktne ure predavanj:

30

Kontaktne ure seminar:

20

Kontaktne ure kliničnih vaj:

 

Druge oblike organiziranega študijskega dela:

10

Individualno delo študenta: 65

ECTS:

5

Stopnja:

Bolonjski magistrski študij

Semester:

Letni

Jezik:

Slovenski
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:
 

 • Poznavanje teoretičnih izhodišč supervizije.
 • Poznavanje vrst , načinov, metod dela v superviziji.
 • Prepoznavanje osnovnih psihodinamskih procesov v superviziji.
 • Znanje in implementacija asertivnosti in ostalih socialnih veščin v supervizorskem učenju.
 • Uporaba znanja skupinskega dela in komunikacijskih veščin v supervizorskem procesu.
 • Prepoznavanje odporov in upravljanje z njimi v supervizorskem procesu.
 • Znanje in izkušnja izkustvenega učenja za profesionalni in osebnostni razvoj skozi supervizorski proces.
 • Samoudeležba v vlogi supervizanta in itervizanta.

Obvezna literatura:
 

 • Bond,M.& Holland, S.,2001. Skills ofclinical supervision for nurses. New York: Buckingham Open University Press.
 • Kobolt, A. 2010. Supervizija in koučing. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta.
 • Kobolt, A., 2004. Metode in tehnike supervizije. Ljubljana: Pedagoška fakulteta.
 • Ule, M. 2009. Psihologija komuniciranja in medosebnih odnosov. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede.
 • Lynch, L., Hancox, K., Hapell, B. & Parker, J., 2008. Clinical Supervision for Nurses. London;  Wiley Blackwell.
 • Acheson, K.A. & Gall, M.D., 2003. Clinical supervision and teacher development. London: Wiley & sons.
 • Praper, P., 2013. Skupinska psihoterapija od teorije do znanosti. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede.
 • Kobolt, A. & Žorga, S., 2000. Supervizija. Proces razvoja in učenja v poklicu. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta.
 • Žorga, S. ed., 2002.  Modeli in oblike supervizije. Ljubljana: Pedagoška fakulteta.

Priporočljiva literatura:

 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

 

Metode ocenjevanja:

Pisni izpit - 50%
Projekt - 50%
 

Metode poučevanja in učenja:

 • Interaktivna predavanja.
 • Izkustvene delavnice.
 • Skupinsko delo.
 • Samostojno delo.
   
Metode dela:
 • delo s primeri,
 • izkustvene delavnice supervizije,
 • izkustveno intervizorsko delo,
 • igre vlog,
 • uporaba didaktičnih tehnik pri superviziji in interviziji,
 • diskusija,
 • podajanje vsebin.