Naslov predmeta:

Sodelovalna zdravstvena obravnava oseb s hudimi duševnimi motnjami

Študijska smer: Napredna zdravstvena nega v duševnem zdravju in psihiatriji

Nosilec predmeta:

doc. dr. Andrej Kastelic*

Izvajalec predmeta:

 

Kontaktne ure predavanj:

20

Kontaktne ure seminar:

20

Kontaktne ure kliničnih vaj:

45

Druge oblike organiziranega študijskega dela:

 

Individualno delo študenta: 40

ECTS:

5

Stopnja:

Bolonjski magistrski študij

Semester:

Letni

Jezik:

Slovenski
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:
 

Študenti bodo pridobili osnovna znanja iz klinične slike, diagnostike in terapije bolezni odvisnosti.

 

Obvezna literatura:
 

  • Pregelj, P., Kores Plesničar, B., Tomori, M., Zalar, B. & Ziherl, S., eds., 2013. Psihiatrija. Ljubljana: Psihiatrična klinika Ljubljana.  
  • Pregelj, P.& Kobentar, R., eds., 2009. Zdravstvena nega in zdravljenje motenj v duševnem zdravju: učbenik. Ljubljana: Rokus Klett.
  • Kastelic, A., Mikulan, M. & Skrt Kos, N., 1999. Mladostnik in droga: priročnik za starše in učitelje. Ljubljana: Domus.
  • Dremelj, Z., Kastelic, A. & Kostnapfel Rihtar, T., 2005. Kako odkriti in dokazati prisotnost prepovedanih drog v urinu in slini: droge v prometu in delovnih organizacijah. Ljubljana: Prohealth.

Priporočljiva literatura:

 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

 

Metode ocenjevanja:

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje,
naloge, projekt)
  • seminar, seminarski kolokvij in oblike sprotnega preverjanja znanja (testi, aktivno sodelovanje, domače naloge)
  • izpit pisni; komisijski izpit lahko poleg pisnega tudi ustni
Pogoj za pristop k izpitu so uspešno opravljene vaje in seminarji
 

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja
- seminarji
- klinične vaje
- samostojno delo