Naslov predmeta:

Sodelovalna  zdravstvena obravnava starejših na primarni ravni

Študijska smer: Napredna zdravstvena odraslih v primarnem zdravstvu

Nosilec predmeta:

red. prof. dr. Danica Rotar Pavlič

Izvajalec predmeta:

 • red. prof. dr. Danica Rotar Pavlič

Kontaktne ure predavanj:

20

Kontaktne ure seminar:

20

Kontaktne ure kliničnih vaj:

45

Druge oblike organiziranega študijskega dela:

 

Individualno delo študenta: 40

ECTS:

5

Stopnja:

Bolonjski magistrski študij

Semester:

Letni

Jezik:

Slovenski
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:
 

Pri študentu razviti sposobnosti, ki ga bodo navajali na samostojno, strokovno delovanje z dokazi podprtimi intervencijami.
 • samostojno, kritično in strokovno  pristopiti k specifičnim situacijam pri vseh subjektih obravnave.
 • znati z ustreznimi teoretičnimi in didaktičnimi pristopi ter aktivnostmi ohranjati, krepiti in izboljšati zdravje pri vseh skupinah ljudi.
 • sposobnost profesionalno in interdisciplinarno pristopiti k reševanju problemov.
 • sposobnost vključevanja znanja pri načrtu implementacije parametrov kakovosti
 • uporabiti ustrezna komunikacijska orodja

Obvezna literatura:
 

 • Milavec Kapun, M., Lipovec Čebron, U., Korošec, T., Pistotnik, S., Jazbinšek, S., Homar, V., Rotar-Pavlič, D., Kocijančič-Pokorn, N., Mikolič Južnič, T., Hirci, N. & Zelko, E., 2017. Strategije premagovanja jezikovnih ovir med medicinskimi sestrami = Nurses' strategies for overcoming language barriers. In: Majcen Dvoršak, S., Štemberger Kolnik, T., Kvas, A., eds. Medicinske sestre in babice - ključne za zdravstveni sistem: zbornik prispevkov z recenzijo. 11. kongres zdravstvene in babiške nege Slovenije, 2017, Predoslje. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Nacionalni center za strokovni, karierni in osebnostni razvoj medicinskih sester in babic, pp. 564-573.
 • Žulec, M., Rotar-Pavlič, D., Puharič, Z., Žulec, A., 2019. "Wounds home alone" - why and how venous leg ulcer patients self-treat their ulcer : a qualitative content study. International journal of environmental research and public health, 16(4), pp. 1-15.   https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6406886/pdf/ijerph-16-00559.pdf, DOI: 10.3390/ijerph16040559.
 • Pintarič, M., 2014. Izkušnje pacientov in njihova stališča o zdravstveni negi v Splošni bolnišnici Izola = Experience of patients and their thinking towards nursing care in General hospital Izola : [magistrska naloga]. Izola: [M. Pintarič].
 • Lipovec Čebron, U., Jazbinšek, S., Rotar-Pavlič, D., Homar, V., 2019. Usposabljanje zdravstvenih delavcev kot korak k bolj kakovostni zdravstveni obravnavi oseb iz drugih jezikovnih in kulturnih okolij. In: Kocijančič-Pokorn, N. &  Lipovec-Čebron, U., eds. Večjezično zdravje: komunikacijske strategije in večkulturni stiki s tujejezičnimi bolniki v slovenskem zdravstvenem sistemu. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, pp. 126-145. Available at: https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/137/236/3665-1.
 • Stanojević-Jerković, O., Kolšek, M., Rotar-Pavlič, D., 2012. Dejavniki tveganega pitja alkohola pri slovenskih starostnikih: kvalitativna raziskava = Indicators of problem drinking in the Slovenian elderly : a qualitative analysis. In: Kraigher, A. & Skaza, A., eds. Javno zdravje - priložnost za spreminjajočo se družbo = Public health - opportuniti for changing society: zbornik izvlečkov. 5. slovenski kongres preventivne medicine, Portorož, 15.-17. november 2012. Ljubljana: Sekcija za preventivno medicino Slovenskega zdravniškega društva, p. 82. Available at: http://www.spm.si/dogodki/kongres-spm-2012/zbornik.
 • Ramšak Pajk, J. & Ljubič, A., 2016. Priporočila obravnave pacientov v patronažnem varstvu za diplomirane medicinske sestre. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v patronažni dejavnosti.
 • Chilton, S., Bain, H., Clarridge, A. &  Melling, K., 2012. A textbook of community nursing. London: Hodder Arnold.
 • Ramšak Pajk, J., 2019. Celostna obravnava onkološkega pacienta s kronično rano v domačem okolju = Patient with chronic malignant wound - integrated care in home environment. In: Istenič, A., ed. Celostna obravnava kot odgovor na potrebe onkoloških bolnikov v sodobni družbi : [zbornik predavanj z recenzijo],
 • Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, 46. strokovni seminar, Ljubljana, 29. maj 2019. Ljubljana: Sekcija, pp. 68-73.
 • Tontić, M. & Ramšak Pajk, J., 2019. Patronažno varstvo in pomen preventivnih obiskov = Community health care and importance of preventive home visits. In: T. Štemberger Kolnik, et al., eds. "Medicinske sestre in babice, zagovornice zdravja za vse" [Elektronski vir] : zbornik prispevkov z recenzijo / 12. Kongres zdravstvene in babiške nege Slovenije, 9. in 10. maj 2019, Brdo pri Kranju. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, pp. 394-400. Available at: http://www.zzkongres.si/wp-content/uploads/2019/05/Z-Z_e-Zbornik_KongresMaj_2019_splet.pdf
 • Ramšak-Pajk, J. & Poplas-Susič, T., 2017. Izkušnje medicinskih sester v patronažnem varstvu z obiski na domu v okviru projekta Nadgrajena celovita obravnava pacienta: rezultati pilotne raziskave = Experiences of community nurses with home visits in the framework of the Upgraded comprehensive patient care project: pilot study results. Obzornik zdravstvene nege, 51(1), pp. 24-33.
 • Navodilo za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni. Uradni list RS, št. 19/98 in 47/98.
 •  

Priporočljiva literatura:

 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Bazično znanje s področja zdravstvene nege

Metode ocenjevanja:

 • Način (ustno izpraševanje, naloge) - 50%
 • Projektna naloga (aplikativni projekt, pregledni članek) - 50%

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja, skupinsko delo, razprave, študije primerov, igranje vlog