Naslov predmeta:

Sodelovalna zdravstvena obravnava v skupnostni psihiatriji 

Študijska smer: Napredna zdravstvena nega v duševnem zdravju in psihiatriji

Nosilec predmeta:

prof. dr. Vesna Švab

Izvajalec predmeta:

 

Kontaktne ure predavanj:

20

Kontaktne ure seminar:

20

Kontaktne ure kliničnih vaj:

45

Druge oblike organiziranega študijskega dela:

 

Individualno delo študenta: 40

ECTS:

5

Stopnja:

Bolonjski magistrski študij

Semester:

Letni

Jezik:

Slovenski
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:
 

Poznati znake duševnih motenj, načela zdravljenja in rehabilitacije. Poznati različnost potreb ljudi z duševnimi motnjami in skupnosti ter službe, ki delujejo na področju duševnega zdravja in izvajati storitve, ki odgovarjajo na potrebe. Poznati osnovne metode dela v skupnostni obravnavi: osnove podpornih in drugih terapevtskih pristopov, zdravila, neželeni učinki in izvajati enostavne terapevtske postopke. Poznati značilnosti timskega dela in sodelovati v timu.  Znati beležiti storitve. Poznati in demonstrirati enakopravno vključenost pacientov in svojcev v proces obravnave.

Obvezna literatura:
 

  • Švab in drugi: Obravnava v skupnosti
  • Ivezić in Britvić (ur). Community Care. Split 2021 (to be published online, tudi v hrvaščini)

Priporočljiva literatura:

 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

 Vpisani v ustrezni študijski program

Metode ocenjevanja:

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt) - 50%
Pisni izpit, seminar - 50%
 

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja
Seminarji
Praktično delo