Naslov predmeta:

Urgentna stanja na primarni ravni

Študijska smer: Napredna zdravstvena odraslih v primarnem zdravstvu

Nosilec predmeta:

red. prof. dr. Danica Rotar Pavlič

Izvajalec predmeta:

 

Kontaktne ure predavanj:

20

Kontaktne ure seminar:

20

Kontaktne ure kliničnih vaj:

45

Druge oblike organiziranega študijskega dela:

 

Individualno delo študenta: 40

ECTS:

5

Stopnja:

Bolonjski magistrski študij

Semester:

Letni

Jezik:

Slovenski
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:
 

 • Sposobnost ocenjevanja, diagnosticiranja, izvajanja korektivnih ukrepov in zdravljenja bolnikov s kompleksnimi zdravstvenimi / bolezenskimi stanji, ki zahtevajo specialno klinično znanje in veščine s področja urgentnih stanj.
 • Sposobnost vzdrževanja dobrega počutja ter zagotavljanja varnosti in kakovosti oskrbe v zapletenih in akutnih situacijah.
 • Sposobnost tolmačenja, snemanja in uporabe naprednih podatkov o spremljanju zdravstvenega stanja pacientov.
 • Uveljavljanje in spoštovanje človekovih pravic in drugačnosti v luči fizičnih, psiholoških, duhovnih in socialnih potreb avtonomnih posameznikov, ob upoštevanju njihovih mnenj, prepričanj, vrednot in kulture ter mednarodnih in nacionalnih poklicnih etičnih kodeksov, kakor tudi etičnega vidika zagotavljanja zdravstvenega varstva; zagotavljanje pravice do zasebnosti in zaupnosti podatkov v zdravstveni obravnavi.
 • Prevzemanje odgovornosti za vseživljenjsko učenje in stalni strokovni razvoj.
 • Prevzemanje odgovornosti za lastno poklicno delovanje in prepoznavanje omejitev pri obsegu lastne prakse in kompetenc.
 • Samostojno varovanje zdravja in dobrobiti posameznikov, družin in skupin v zdravstveni oskrbi, zagotavljanju njihove varnosti in spodbujanje njihove avtonomnosti.
 • Sposobnost za kritično razmišljanje in sistemski pristop pri reševanju problemov in sprejemanju odločitev v nujni medicinski pomoči v kontekstu profesionalnosti le-te.
 • Sposobnost za celovito komunikacijo, interakcijo in učinkovito delo s sodelavci in na inderdisciplinarni ravni in za terapevtsko delo s posamezniki, družinami ali skupinami;
 • Samostojna uporaba elektronskih zdravstvenih kartotek, dokumentiranje napredne zdravstvene nege;
 • Samostojno pridobivanje, uporaba in izmenjava informacij med pacienti in zdravstvenimi delavci ter v zdravstvenih ustanovah ter socialnem okolju;
 • Implementacija znanstvenih izsledkov v prakso, podprto z dokazi;
 • Primerno in pravočasno odzivanje na nepričakovane in hitre spremembe razmer;
 • Samostojno izvajanje učinkovitih ukrepov ob izrednih razmerah ali ob naravnih in drugih nesrečah, ki zagotavljajo ohranjanje življenj in njihovo kakovost.
   

Obvezna literatura:
 

 • Sweet, V.,ed., 2017. Emergency Nursing Core Curriculum. Santa Ana: Sauders.
 • Grmec, Š., ed., 3008. Nujna stanja [elektronsko gradivo]. Ljubljana: Zavod za razvoj Družinske medicine, Združenje zdravnikov družinske medicine.
 • Grmec Š, et al., 2006. Oskrba poškodovancev v predbolnišničnem okolju. Maribor: Visoka zdravstvena šola.
 • Fink, A.,2015. Dispečerska služba zdravstva. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje.
 • Dujić, D., ed., 2013. Smernice za delovanje sistema nujne medicinske pomoči ob množičnih nesrečah [elektronsko gradivo]. Ministrstvo za zdravje RS. Available at: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Organizacija-zdravstvenega-varstva/a4217434b4/Smernice-NMP-za-delovanje-sistema-nujne-medicinske-pomoci-ob-mnozicnih-nesrecah.pdf
 • Šarc,L., ed., 2011. Smernice za ravnanje služb nujne medicinske pomoči obkemijskih, biloloških, radioloških in jedrskih nesrečah [elektronsko gradivo]. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje RS. Available at: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Organizacija- zdravstvenega-varstva/Katastrofna/Smernice-za-delovanje-sluzb-NMP-ob-kemijskih-bioloskih-radioloskih-in-jedrskih-nesrecah-v2.pdf
 • Gradišek, P., ed., 2015. Smernice za oživljanje 2015 Evropskega sveta za reanimacijo [elektronsko gradivo]. Slovenski svet za reanimacijo, Slovensko združenje za urgentno medicino. Available at: http://www.szum.si/media/uploads/files/ERC_2015_slo-1.pdf
   

Priporočljiva literatura:

 • Prosen, G., ed., 2019. Šola urgence 2019 – zbornik 2. letnik II. cikel [elektronsko gradivo]. Ljubljana: Slovensko združenje za urgentno medicino. Available at: https://www.szum.si/media/uploads/files/Zbornik-SUM-2019.pdf
 • Prosen, G., ed., 2018. Šola urgence 2018 – zbornik 1. letnik II. cikel [elektronsko gradivo]. Ljubljana: Slovensko združenje za urgentno medicino. Available at: https://www.szum.si/media/uploads/files/Zbornik-SUM-2018.pdf
 • Prosen, G., ed., 2017. Šola urgence 2017 – zbornik 5. letnik I. cikel [elektronsko gradivo]. Ljubljana:  Slovensko združenje za urgentno medicino. Available at: https://www.szum.si/media/uploads/files/Zbornik%20SUM%201_5_v2.pdf
 • Prosen, G., ed., 2016. Šola urgence 2016 – zbornik 4. letnik I. cikel [elektronsko gradivo]. Ljubljana:  Slovensko združenje za urgentno medicino. Available at: https://www.szum.si/media/uploads/files/Zbornik%20sum-1_4.pdf
 • Prosen, G., ed., 2015. Šola urgence 2015 – zbornik 3. letnik I. cikel [elektronsko gradivo]. Ljubljana:  Slovensko združenje za urgentno medicino Available at: https://www.szum.si/media/uploads/files/Zbornik-SUM-2015.pdf
 • Kajtna, A., 2014. Primerjava bolečinske in klinične prizadetosti bolnikov z akutno bolečino v križu, med obravnavanimi v urgentni ambulanti ter ambulantah zdravnikov družinske medicine Zdravstvenega doma Velenje : specialistična naloga. Ljubljana: A. Kajtna.
 • Prosen, G., ed., 2014. Šola urgence 2014 – zbornik 2. letnik I. cikel [elektronsko gradivo]. Ljubljana:  Slovensko združenje za urgentno medicino. Available at: https://www.szum.si/media/uploads/files/Zbornik-SUM-2014.pdf
 • Rotar-Pavlič, D., 2014. Vloga zdravnika družinske medicine v paliativni oskrbi bolnika. In: E. Zelko, ed. Hišni obisk, urgenca in paliativna oskrba bolnika v ambulanti družinske medicine : zbornik predavanj. Ljubljana: Zavod za razvoj družinske medicine. Družinska medicina, 12 (Suppl. 6).
 • Prosen, G., ed., 2013. Šola urgence 2013 – zbornik 1. letnik I. cikel [elektronsko gradivo]. Ljubljana:  Slovensko združenje za urgentno medicino. Available at: https://www.szum.si/media/uploads/files/Zbornik_Sola_urgence_1_%20letnik_FINAL_VERZIJA_1_1-final-2.pdf
 • Košnik, M. & Marčun, R., eds., 2015. Dogovor o obravnavi anafilaksije [elektronsko gradivo]. Golnik: Slovensko zdravniško društvo. Available at: https://www.szum.si/media/uploads/files/ANAFILAKSIJA%20BROSURA.pdf
 • Rotar-Pavlič, D., 2011. Kategorije profesionalizma s primeri iz vsakodnevne prakse. In: Z. Klemenc-Ketiš, ed. Profesionalizem: učno gradivo za 28. učne delavnice za zdravnike družinske medicine, Ljubljana, oktober 2011. Ljubljana: Zavod za razvoj družinske medicine, pp. 21-26. Družinska medicina, 9(Suppl. 4).
 • Rotar-Pavlič D., 2009. Nevarnosti padcev in njihovo preprečevanje pri starostnikih = Risk and prevention of falls in the elderly. In: M. Gričar, R. Vajd, eds. Urgentna medicina : izbrana poglavja 2009 : zbornik = Emergency medicine : selected topics : proceedings. Ljubljana: Slovensko združenje za urgentno medicino, pp. 77-80.

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Bazično znanje s področja zdravstvene nege
Študent  mora  za  pristop  na  klinično  prakso izpolnjevati naslednje pogoje:
 • imeti mora veljavno zdravniško spričevalo, ki dovoljuje opravljanje dela dipl. m. s./dipl.
 • ZN;
 • biti mora cepljen proti hepatitisu B;
 • sklenjeno mora imeti zavarovanje študentov iz 17. in 18. člena ZZVZZ za
 • primer poškodbe pri delu in poklicne
 • bolezni, ko je oseba udeležena v akcijah in nalogah;
 • imeti mora predpisana varovalna oblačila,
 • obutev in osebno opremo.

Metode ocenjevanja:

 • pisni izpit (problemsko usmerjen) - 80%
 • projektna naloga, opravljen kolokvij ob koncu vaj (pogoj za priznanje vaj); kolokvij je pisni in praktični - 20%

Metode poučevanja in učenja:

 • predavanja,
 • vaje,
 • problemsko učenje,
 • klinični mentor uporablja metodo demonstracije, diskusije in individualnega vodenja študenta