Naslov predmeta:

Klinični praktikum – zdravstvena obravnava akutno in kronično bolnih odraslih v ambulanti družinske medicine in preventiva

Študijska smer: Napredna zdravstvena nega odraslih v primarnem zdravstvu

Nosilec predmeta:

red. prof. dr. Antonija Poplas Susič
doc. dr. Sanela Pivač

Izvajalec predmeta:

 • red. prof. dr. Antonija Poplas Susič
 • doc. dr. Sanela Pivač

Kontaktne ure predavanj:

 

Kontaktne ure seminar:

 

Kontaktne ure kliničnih vaj:

250

Druge oblike organiziranega študijskega dela:

 

Individualno delo študenta:  

ECTS:

10

Stopnja:

Bolonjski magistrski študij

Semester:

Zimski

Jezik:

Slovenski
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:
 

 • Prepoznati temeljne značilnosti integrirane obravnave pacientov.
 • Prepoznati orodja in uporabljati  integrirano obravnavo neposredno ob pacientu.
 • Prepoznal zdravstveno obravnavo na primarni ravni.

Obvezna literatura:
 

 • Osnovna literature, ki je navedena v učnih načrtih za smer Napredna zdravstvena nega odraslih v primarnem zdravstvu
 • Basic literature listed in curriculums for the field Advanced adult nursing at primary healthcare level

Priporočljiva literatura:

 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Študent mora izpolnjevati naslednje pogoje:
 • biti mora cepljen proti hepatitisu B;
 • sklenjeno mora imeti zavarovanje študentov iz 17. in 18. člena ZZVZZ za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni, ko je oseba udeležena v akcijah in nalogah;
 • imeti mora predpisana varovalna oblačila, obutev in osebno opremo;
 • študent mora upoštevati interne pravne akte Fakultete za zdravstvo Angele Boškin (FZAB) za izvajanje obveznega in izbirnega kliničnega usposabljanja.

Metode ocenjevanja:

Numerično ocenjevanje kliničnega praktikuma.

Študent pridobi  ECTS, če v celoti opravi program kliničnega praktikuma in je pozitivno ocenjen. 

Metode poučevanja in učenja:

Demonstracije, simulacije, študija primera, diskusije in individualno vodenja študenta s strani kliničnega mentorja.