Naslov predmeta:

Zdravstvena obravnava  oseb z duševnimi in nevrološko degenerativnimi boleznimi

Študijska smer: Napredna zdravstvena nega v duševnem zdravju in psihiatriji

Nosilec predmeta:

doc. dr. Branko Bregar

Izvajalec predmeta:

 

Kontaktne ure predavanj:

20

Kontaktne ure seminar:

20

Kontaktne ure kliničnih vaj:

45

Druge oblike organiziranega študijskega dela:

 

Individualno delo študenta: 40

ECTS:

5

Stopnja:

Bolonjski magistrski študij

Semester:

Zimski

Jezik:

Slovenski
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:
 

Študenti bodo pridobili osnovna znanja iz klinične slike, diagnostike in terapije duševnih motenj.
 

Obvezna literatura:
 

  • Pregelj, P., Kores Plesničar, B., Tomori, M., Zalar, B. & Ziherl, S., eds., 2013. Psihiatrija. Ljubljana: Psihiatrična klinika Ljubljana.
  • Pregelj, P. & Kobentar, R, eds., 2009. Zdravstvena nega in zdravljenje motenj v duševnem zdravju: učbenik. Ljubljana: Rokus Klett.
  • Kores Plesničar, B., 2007. Osnove psihofarmakoterapije. Ljubljana: Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta Maribor.
  • Sheahan, J., 1973. Essential Psychiatry: A guide to important principles for nurses and laboratory technicians. S.l.: Springer Netherlands.
  • Stuart, GW., 2013. Principles and practice of psychiatric nursing. 10th ed. St Louis, Missouri: Elsevier Mosby.
  • Švab, V., ed. Psihosocialna rehabilitacija. Ljubljana: Slovensko združenje za duševno zdravje-šent; 2005

Priporočljiva literatura:

 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

 

Metode ocenjevanja:

Pisni ali ustni izpit - 100%
(pogoj za pristop k izpitu je uspešno opravljen seminar)
 

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja
Seminar
Samostojno delo