29/02/2024

Strokovno srečanje - Medprofesionalno sodelovanje v zdravstvu z vidika domačih in tujih strokovnjakov s prakse

 

Medprofesionalno sodelovanje v zdravstvu je eden ključnih elementov celostne in k pacientu usmerjene obravnave, ki vpliva na kakovost in izide zdravstvene obravnave. Pomembni so profesionalnost, komunikacija, sodelovanje in timski pristop, avtonomija in spoštovanje kompetenc ter aktivno vključevanje pacienta in družine.

O izzivih medprofesionalnega sodelovanja in multikulturnosti v zdravstvu smo razpravljali na strokovnem srečanju z naslovom:

Medprofesionalno sodelovanje v zdravstvu z vidika domačih in tujih strokovnjakov s prakse,

ki je bilo dne 23. 4. 2024, s pričetkom ob 15.00 uri preko ZOOMa. 

PROGRAM

15:00 – 15:40  prof. dr. Joy Merrell, Emeritus professor University Swansea, Velika Britanija  
Aspects of communication in healthcare system and chalenges for advanced nursing education / Vidiki komuniciranja v zdravstvenem sistemu in izzivi v izobraževanju napredne zdravstvene nege

15:45 – 16:25 - prof. dr. Maria do Céu Barbieri, University of Huelva, University of Porto, 
Interprofessional cooperation in primary health care (experiences from Portugal) / Medpoklicno sodelovanje v primarnem zdravstvenem varstvu  - izkušnje s Portugalske

16:25 – 16:40 – Razprava

16:45 – 17:05 – Mihaela Strgar Hladnik, dr. med. spec.,  ZD Ljubljana, enota Bežigrad
Medprofesionalno sodelovanje na primarni ravni z vidika zdravnika družinske medicine/ Interprofessional collaboration at the primary level from the perspective of the family medicine

17:10 – 17:30 – Robertina Benkovič, dipl. m. s., univ. dipl. org.,  Predstojnica enote ZD Ljubljana Center
Medprofesionalno sodelovanje v zdravstvu – organizacijski vidik / Interprofessional cooperation in healthcare - an organizational aspect

17:30 – 18:00 Razprava in zaključki srečanja


 

 

PRIJAVNICA