Process Methodology of Work - Health and Nursing Care Quality

Module:

Social Sciences

ECTS:

3

Contact hours – lectures:

30

Contact hours – seminar:

15

Contact hours – clinical exercises:

0

Contact hours – clinical practice:

0

Holder of subject:

Dr Saša Kadivec, Senior Lecturer

Education providers:

 • Dr Saša Kadivec, Senior Lecturer

Level of study:

First Bologna cycle professional education study program

Semester:

Summer

Language:

Slovene/English

Subject specific competences:

The student:

 • Recognize the basic principles and concepts in quality management in health care system and nursing;
 • Recognize tools and methodologies for quality monitoring in health care system;
 • Acquire knowledge on the basic principles of quality monitoring in a health organization and about tasks in nursing care management;
 • Acquire knowledge on process management in health care system and nursing;
 • Recognize modern concepts for the development of integral quality and business excellence;
 • Learn the methods and techniques for quality development in nursing;
 • Acquire knowledge for implementing improvements and changes in clinical practice;
 • Acquire knowledge for assessing the results in nursing;
 • Recognize principles and the method of use of clinical paths, quality standards, guidelines;
 • Acquire knowledge on the management of important processes in health care system and nursing; transmural health care, managing chronic patients, logistics of patient treatment in a hospital, preventive activities;
 • Are familiar with the principles of documenting processes.
   

Mandatory and recommended references:

Mandatory references: 

 • Notes of lectures
 • Robida A. Pot do odlične zdravstvene prakse: vodnik za izboljšanje kakovosti in presojo lastne zdravstvene prakse. Ljubljana: GV; 2010.
 • Skela Savič B, Kaučič BM, Filej B, Skinder Savić K, Mežik Veber M, Romih K, et al., eds. Teoretične in praktične osnove zdravstvene nege: izbrana poglavja. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego; 2010. Poglavja: Timsko delo, Krožki kakovosti in Standardni postopki dela.
 • Filej B, Kadivec S, Zupančič P. Nacionalne smernice za zagotavljanje kakovosti v zdravstveni negi. Ljubljana : Zbornica zdravstvene nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, 2000.
 • Berginc A, Hajnrih B, Kadivec S, Kersnik J, Kramar Z, Lednik L, et al. Metodološka priporočila za oblikovanje in uvajanje kliničnih poti. Ljubjana: Ministrstvo za zdravje; 2006.
 • Robida A, Yazbeck AMY, Kociper B, Mate T, Marušič D. Nacionalne usmeritve za razvoj kakovosti v zdravstvu. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje; 2006.
 • ISO standard 9001:2008. 

 Recommended references:

 • Skela Savič B. Zagotavljanje kakovosti v zdravstveni negi. In: Kersnič P, Filej B, eds. Zdravstvena nega - okolje in viri. Zbornik predavanj in posterjev 3. Kongresa zdravstvene nege. 2001; September 11 – 14; Portotož, Slovenija. Ljubljana: Zbornica zdravstvene nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije 2001; 49-54.
 • Skela Savič B, Pagon M. Vpliv uvajanja modela poslovna odličnost na uspešno vodenje v zdravstvu. Žargi D, Dolinšek S, Lekič Z, Kiauta M, Malovrh N, eds. Znanje za obvladovanje sprememb: zbornik referatovb 11. letne konference. 2002 Nov 6 -7 ; Portorož, Slovenija. Ljubljana: Slovensko združenje za kakovost; 2002: 89-92.
 • Skela  Savič B. Spremljanje zadovoljstva bolnikov v bolnišnični obravnavi na Onkološkem inštitutu Ljubljana. In: Žargi D, Dolinšek S, Lekič Z, Kiauta M, Malovrh N, eds. Kakovost - različni pristopi, skupen cilj: zbornik referatov 13. letne konference Slovenskega združenja za kakovost. 2004 Nov 4 – 5; Bernardin, Slovenija. Ljubljana: Slovensko združenje za kakovost; 2004: 172-6.
 • Kadivec S, Štular S. Krožki kakovosti, stičišče kakovosti in HRM : kakovost s(m)o ljudje!. HRM 2004; 2(4): 66-9.
 • Kadivec S, Štular S. Krožki kakovosti - metoda motivacije za izboljšanje kakovosti. In: Žargi D, Dolinšek S, Lekič Z,  Kiauta M, Malovrh  N, eds. S kompetentnostjo do osebne kakovosti: zbornik referatov 12. letne konference. 2003 Nov 5-6; Bernardin, Slovenija. Ljubljana: Slovensko združenje za kakovost; 2003: 129-30.
 • Kadivec S. Krožki kakovosti - metoda motivacije za prenos kakovosti v prakso. In: Trampuž R, ed. Kakovost zdravstvene nege: kako jo prenesti v prakso: zbornik prispevkov. 2004 April 3-4; Nova Gorica, Slovenija. Nova Gorica: Društvo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov; 2004: 50-5.
 • Fras Z, Robida A, Brubnjak-Jevtič V, Rems M, Jug B, Kersnik J, et al. Priročnik za smernice: april 2003: [projekt razvoja upravljanja sistema zdravstvenega varstva]. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje; 2003. 
 • Kadivec S. Vpliv notranjega nadzora na kakovost zdravstvene nege. In: Skela Savič B, Kaučič BM, Filej B, Kydd A, Trobec I, Kadivec S, et al. Novi trendi v sodobni zdravstveni negi – razvijanje raziskovanja, izobraževanja in multisektorskega partnerskega sodelovanja. 2. mednarodna znanstvena konferenca s področja raziskovanja v zdravstveni negi in zdravstvu. 2009 Sep 17-18; Ljubljana, Slovenia. Jesenice : Visoka šola za zdravstveno nego: 2009.
 • Kadivec S, Šprajcar D. Več kot bodo zmogli ljudje, uspešnejša bo organizacija. In: Majcen Dvoršak S, Kvas A. Kaučič BM, Železnik D, Klemenc D, Buček – Hajdarević I, et al.  Medicinske sestre in babice - znanje je naša moč [Elektronski vir]. 7. kongres zdravstvene in babiške nege Slovenije. 2009 Maj 11-13; Ljubljana, Slovenija. Ljubljana : Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije: 2009.
 • Kadivec S. (2009). Matrika fleksibilnosti – orodje za načrtovanje izobraževanja. In: Brumen M, Železnik D, Pirš K, Milakovič A. Kakovost v zdravstveni in babiški negi - odgovorni, kompetentni in inovativni zaposleni [Elektronski vir] 2. znanstveni simpozij Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor z mednarodno udeležbo: zbornik predavanj in posterjev. Maribor: Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov: 2009.
 • Možina S. Učeča se organizacija. Organizacija 2000; 33(7): 468-71.
 • Možina S. Skupine, teami. In:  Management. Radovljica: Didakta; 1994 :600 – 40.
 • Kavčič B. Organizacijska kultura.  In: Management. Radovljica: Didakta; 1994.

Study obligations:

Prerequisite for the exam:
 • 30% attendance at lectures 

Assessment methods:

 • written examination (100%)