Naslov predmeta:

Raziskovanje in raziskovalna metodologija

Nosilec predmeta:

red. prof. dr. Brigita Skela Savič, znan. svet.

Izvajalec predmeta:

 • red. prof. dr. Brigita Skela Savič, znan. svet.
 • izr. prof. dr. Bojana Lobe

Kontaktne ure predavanj:

40

Kontaktne ure seminar:

40

Kontaktne ure vaj:

20

Individualno delo študenta:

150

ECTS:

10

Stopnja:

Bolonjski magistrski študij

Semester:

Zimski

Jezik:

Slovenski
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:

 

Študent:

 • se seznani z raziskovalnimi paradigmami ter raziskovalnimi pristopi in metodami, ki oblikujejo zdravstveno nego in zdravstveno varstvo;
 • spozna pomen raziskovanja za zdravstveno nego;
 • spozna značilnosti raziskovalnega dela;
 • pridobi razumevanje o povezanosti družbe in politike z raziskovalno dejavnostjo;
 • preuči raziskovalne paradigme ter raziskovalne pristope in metode, ki oblikujejo zdravstveno nego in zdravstveno varstvo;
 • se seznani s kritičnim pregledom različnih načinov razvrščanja raziskovanja v zdravstveni negi;
 • na kakšen način kombinirati in povezati različne metode v zdravstveni negi;
 • pridobi potrebne veščine in ustrezna znanja za aplikacijo različnih tipov raziskovalnih načrtov z integriranimi kvalitativnimi in kvantitativnimi metodami.
 • spozna različne načine obdelave podatkov;
 • razmišlja o etičnih dimenzijah raziskovanja;
 • prouči in kritično analizira načrt raziskave glede na izbrano področje in metodologijo;
 • biti sposoben ustrezno načrtovati zbiranje empiričnih podatkov za potrebe odločanja;
 • poznati temeljne pojme statističnega sklepanja;
 • poznati namen, uporabo, vrste statističnih metod, izbor metod, prikaz podatkov, interpretacijo rezultatov;
 • poznati temeljne pojme in uporabo kvalitativnih tehnik obdelave podatkov. 

Obvezna literatura:

 

 

 

 

 

 • Polit DF, Tatano Beck C. Nursing research: study guide to accompany principles and methods. 7th ed. Philadelphia: Lippincott, Williams & Wilkins; 2004.
 • Parahoo K. Nursing research, Principles, Process and Issues. 2nd ed. New York: Palgrave Macmillan; 2008.
 • Mesec B. Uvod v kvalitativno raziskovanje v socialnem delu. Ljubljana: Visoka šola za socialno delo; 1998.
 • Vogrinec J. Kvalitativno raziskovanje na pedagoškem področju. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani; 2008.
 • Cencič M. Kako poteka pedagoško raziskovanje. Primeri kvantitativne empirične neeksperimentalne raziskave. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo; 2009.
 • Skela Savič B. Zdravstvena nega in raziskovanje: nekateri vplivni dejavniki za razvoj zdravstvene nege kot znanstvene discipline v Sloveniji. Obzor Zdr N. 2009;43(3): 209-22.
 • Košmelj K. Uporabna statistika. Biotehniška fakulteta. Ljubljana: Biotehniška fakulteta; 2001.
 • Hawkes JS, Marsh WH. Discovering Statistics. 2nd ed. New York: Hawkes Publishing. Charlotte; 2005.
 • Mac Berthouex P, Brown LC. Statistics for Environmental Engineers. 2nd ed. Boca Raton: Lewis Publishers; 2002.
 • Članki po navodilu VSU
 • Creswell JW, Plano C, Vicki L. Designing and conducting mixed methods research, Thousand Oaks: London, New Delhi: Sage; 2009.
 • Teddlie C, Abbas T. Foundations of Mixed Methods Research: Integrating Quantitative and Qualitative Approaches in the Social and Behavioral Sciences quantitative approaches. Thousand Oaks: Sage; 2009.

Priporočljiva literatura:

 • Kališnik M. Temelji znanstvenoraziskovalne metodologije v biomedicini. Ljubljana: Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani; 2006.
 • Sorčan S, Demšar F, Valenci T. Znanstveno raziskovanje v Sloveniji – Primerjalna analiza. Ljubljana: Javna agencija za raziskovalno dejavnost; 2008.
 • Pallant J. SPSS survival Manual. A step by step guide to data analiysis using SPSS. 4th ed. Maidenhead: Thr McGraw-Hill Companies; 2010.
 • Lobe, B. Združevanje kvalitativnih in kvantitativnih metod - stara praksa v novi preobleki?. Družboslovne razprave. 2006;22(53):55-73.
 • Lobe, B. Integration of online research methods. Ljubljana: Faculty of Social Sciences; 2008: 191.
 • Curtis EA, Drennan J, eds. Quantitative Health Research: Issues and Methods. Maidenhead, Berkshire, England: Open University Press; 2013.
 • Marušić Matko et al. Uvod u znanstveni rad u medicine. 5. Izd. Zagreb: Medicinska naklada; 2013.
 • Mejovšek Milko. Metode znanstvenog istraživanja u društvenim in humanističkim znanostima. 2. dop. izd. Jastrebarsko: Naklada Slap; 2013.

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Bazično znanje s področja zdravstvene nege.


 

Metode ocenjevanja:

 • pisni  izpit - 100%

 

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja, seminarji, skupinsko delo.