Uroš Zafošnik, dipl. zn. s spec. znanji s področja simulacij v zdravstvu, mag. soc. del., viš. pred.

Email: uros.zafosnik@zd-lj.si
Telefon: 01/4723-783
Govorilne ure: Petek med 16.00 in 17.00 uro

Kratek življenjepis

Višji predavatelj Uroš Zafošnik, dipl. zn., mag. soc. del. je po končani Visoki zdravstveni šoli Maribor opravljal dela in naloge diplomiranega zdravstvenika v urgenci v Zdravstvenem domu Maribor do leta 2011, pri čemer je zadnja 4 leta opravljal delo strokovnega vodje urgence. Od leta 2011 do 2014 je opravljal delo glavne medicinske sestre Službe nujne medicinske pomoči v Ljubljani. Kmalu po diplomi se je pričel aktivno vključevati v aktivnosti Sekcije reševalcev v zdravstvu, kjer je pridobil naziv inštruktor. Leta 2009 je pridobil naziv mednarodni inštruktor ITLS (International Trauma Life Support), leta 2010 naziv mednarodni inštruktor za MTS, leta 2014 pa nacionalni inštruktor v prehospitalu. Leta 2014 je pridobil naziv inštruktor SIM centra ZD Ljubljana, leta 2021 je pridobil naziv diplomirani zdravstvenik s specialnimi znanji za področje simulacij v zdravstvu.

Po diplomi na Fakulteti za socialno delo (2010), kjer je pridobil naziv univerzitetni diplomirani socialni delavec, je nadaljeval z izobraževanjem na podiplomskem magistrskem študiju II. stopnje smer socialno delo (supervizija), kjer je leta 2013 pridobil tudi naziv magister socialnega dela. Ukvarja se s psihosocialno pomočjo in intervizijo zaposlenih v nujni medicinski pomoči. Študij doktorata nadajuje na Fakulteti za socialno delo.

V letu 2010 je začel delovati v skupini za izdelavo standarda sprejema in triaže pacienta pri Ministrstvu za zdravje Republike Slovenije. Kot strokovnjak s področja triaže je sodeloval tudi pri oblikovanju računalniškega programa eTriaža z Ministrstvom za zdravje. Aktivno sodeluje tudi s Hrvaškim zavodom za nujno medicino (Škola traume, publikacija izobraževalnega materiala, triaža, psihosocialna pomoč zaposlenim na urgenci, implementacija simulacij v proces edukacij).

Leta 2012 je postal nosilec Nujne medicinske pomoči na Fakulteti za zdravstvene vede v Novem mestu, kjer je v redni program izobraževanja (medicinske vsebine in vsebine zdravstvene nege) vključil tudi koncepte socialnega dela, ki jih študenti s pridom uporabljajo za delo ob pacientu. Leta 2019 je postal nosilec programa Nujna medicinska pomoč za fizioterapevte na isti fakulteti. Leta 2021 je postal nosilec predmeta Obravnava travmatoloških stanj v zunajbolnišničnem okolju.

Od leta 2019 deluje kot ekspert, ki sodeluje pri vzpostavitvi novih simulacijskih centrov (Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije, Dom zdravlja Zagreb-Centar, Hrvaška).

Sebe vidi najraje zaposlenega pri življenjsko ogroženem pacientu, svoje znanje pa z veseljem prenaša na študente zdravstvene nege, pripravnike, mlajše kolege. Svoje znanje in izkušnje objavlja na večjih simpozijih doma in po svetu. Na publicističnem področju ima objavljenih veliko člankov s strokovnih in znanstvenih mednarodnih konferenc ter kongresov v naših in tujih publikacijah. Njegova bibliografija trenutno obsega 152 bibliografskih enot. Je sourednik zbornikov »Oskrba vitalno ogroženega pacienta s simulacijami« in »Obravnava in napotitev bolnika na zdravljenje proti njegovi volji«, ki sta velikokrat uporabljena tudi kot učbenika pri študiju zdravstvene nege in v veliko pomoč zdravstvenemu osebju v kliničnem okolju. Je mentor, somentor številnim študentom zdravstvene nege pri diplomskih delih.

Pri svojem delu zagovarja celostni pristop k pacientu, kamor poleg zdravstva sodi tudi socialno delo. Rezultat tega je tudi zbornik »Obravnava in napotitev bolnika na zdravljenje proti njegovi volji«. Gre za multidisciplinarni pristop (vključujoč tudi socialno delo) k bolniku, ki zavrača hospitalizacijo.


Bibliografija/COBISS