Zlata Živič, mag. zdr. neg., pred.

Živič Zlata

Kratek življenjepis

Zlata Živič se je kmalu po končani Srednji šoli za medicinske sestre v Ljubljani zaposlila na Psihiatrični kliniki v Ljubljani, kjer je zaposlena še danes. V začetku leta 1990 je diplomirala na Višji šoli za zdravstvene delavce v Ljubljani, v letu 1996 pa je opravila funkcionalno izobraževanje / specializacijo iz psihiatrične zdravstvene nege. Leta 2004 je uspešni zaključila še diferencialni program in pridobila naziv diplomirana medicinska sestra.
V delovni sredini je sodelovala v delovni skupini za izdelavo standardov, v delovni skupini za oblikovanje negovalnih diagnoz, v delovni skupini za oblikovanje dokumentacije zdravstvene nege in pri uvajanju kategorizacije zdravstvene nege na Psihiatrični kliniki. Več let je v okviru funkcionalnega izobraževanja iz psihiatrične zdravstvene nege predavala o zdravstveni negi agresivnega bolnika. Od ustanovitve dalje je članica »Skupine za pedagoško delo in razvoj v zdravstveni negi«, kjer pokriva področje gerontopsihiatrične zdravstvene nege.
Je ena izmed ustanovnih članic Slovenskega združenja za pomoč pri demenci Spominčica. Kot prostovoljka je več let sodelovala na svetovalnem telefonu za pomoč pri demenci in razvoju mreže dejavnosti za pomoč, samopomoč in podporo svojcem pacientov z demenco. Bila je članica organizacijskih in programskih odborov pri Psihogeriatričnih srečanjih, ki jih je organiziralo združenje, trikrat pa je imela tudi strokovni prispevek (Multidisciplinarni tim – osnova uspešne zdravstvene nege in rehabilitacije, 2000; Struktura udeležencev vzgojno – izobraževalnega programa »Ne pozabi me«, 2005; Med zakonom in prakso – poti in stranpoti, 2009). V glasilu združenja je objavila več laični javnosti namenjenih prispevkov z zdravstveno vzgojno vsebino, v funkcionalnem izobraževanju »Celostna obravnava varovanca z demenco« pa predava temo »Etične dileme pri negi in oskrbi varovanca z demenco.
Z različnimi prispevki je sodelovala na strokovnih srečanjih Psihiatrične sekcije (Etične dileme zdravstvenih delavcev ob bolniku z nasilnim vedenjem, 1997; Agresivnost in zdravstvena nega agresivnega bolnika, 1997; Varovanec z demenco kot subjekt v procesu zdravstvene nege, 2000; Ko gradimo most med teorijo in prakso, 2009) in strokovnih srečanjih v organizaciji Psihiatrične klinike Ljubljana (Pozitivno delo z ljudmi, 2008, Avtonomija pacienta v profesionalni etiki –pogledi in dileme, 2009) ter Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov - Zbornice zdravstvene nege Slovenije (kot soavtorica:Telefon – sodobni medij pomoči pri duševnih motnjah v starosti, 2003; Dobra praksa se začne pri temeljih, 2010; Mejniki profesionalnega razvoja v procesu izobraževanja, 2011)
Od leta 1994 je aktivna članica upravnega odbora Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov. Za njeno delo ji je društvo leta 2006 podelilo srebrni znak. V letih 2000 do 2005 je aktivno sodelovala v raziskovalni skupini omenjenega društva (Medicinske sestre o zdravju, zdravstvenih navadah in zdravstveni službi, 2001; Kodeks etike medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije v luči zdravstvene nege, 2003).
Leta 2009 je bila na Zdravstveni fakulteti v Ljubljani izvoljena v naziv »Strokovna sodelavka za področje Zdravstvena nega«. Leta 2014 je na omenjeni fakulteti končala magistrski študij zdravstvene nege. Za magistrsko delo »Stališča in motivacija študentov zdravstvene nege na enoti za gerontopsihiatrijo« je prejela študentsko Prešernovo nagrado Zdravstvene fakultete Ljubljana. Področji, ki jo najbolj zanimata, sta gerontopsihiatrična zdravstvena nega z vidika zakonodaje in etike ter kakovost izobraževanja na omenjenem področju. Na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin sodeluje pri predmetu Zdravstvena nega starostnika.


Bibliografija/COBISS