11/10/2013

Volitve članov Študentskega sveta 2013/2014

Na podlagi 53. člena Statuta Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice (UPB2) in 94. člena Pravilnika o volitvah organov Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice z dne 12. 9. 2013 je dekanja Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice dne 10. 10. 2013 sprejela

 

SKLEP
O ZAČETKU KANDIDACIJSKEGA POSTOPKA ZA IZVOLITEV
ČLANOV ŠTUDENTSKEGA SVETA VISOKE ŠOLE ZA ZDRAVSTVENO NEGO JESENICE1. člen

S sprejetjem predmetnega sklepa se uradno začne kandidacijski postopek volitev v Študentski svet Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice (v nadaljevanju VŠZNJ) za mandatno obdobje enega leta za študijsko leto 2013/2014, obenem pa se določi postopkovna pravila kandidacijskega postopka.

2. člen

Člane Študentskega sveta VŠZNJ izvolijo študenti VŠZNJ študijskega programa prve in druge stopnje Zdravstvena nega in so lahko ponovno imenovani.

3. člen

Za izvedbo volilnih opravil dekan VŠZNJ imenuje volilno komisijo, ki jo sestavljajo študenti VŠZNJ študijskega programa prve in druge stopnje Zdravstvena nega. Imenovani člani volilne komisije so:
Predsednica: Danijela Bejtić
Članica: Kaja Bodlaj
Članica: Dolores Kragelj

Volilna komisija deluje v skladu z 94. členom in opravlja dela in naloge v skladu s členi od 96. do 103. Pravilnika o volitvah organov Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice. 

4. člen

Študenti VŠZNJ podajo pisne kandidature na obrazcu »Kandidatura za člana Študentskega sveta« v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj! Kandidatura za člana Študentskega sveta!«, ki jo naslovijo na volilno komisijo in jo oddajo v tajništvu dekanata VŠZNJ.

Kandidatura mora vsebovati:
- ime in priimek kandidata, kontaktni naslov, telefonsko številko in naslov elektronske pošte,
- potrdilo o vpisu v tekočem študijskem letu,
- datum,
- lastnoročni podpis kandidata.

Rok za vložitev predlogov je 18. 10. 2013 do 16. ure.

5. člen

Volilna komisija po pregledu prejetih kandidatur pripravi listo kandidatov za volitve članov študentskega sveta.

Listo kandidatov naslednji dan po preverjanju predlogov objavi na oglasni deski in spletni strani VŠZNJ.

6. člen

Volitve članov Študentskega sveta VŠZNJ se izvedejo dne 29. 10. 2013 od 12. do 15. ure v prostorih VŠZNJ, prostor za zagovor diplom.

7. člen

Poročilo o izidu volitev se dan po glasovanju objavi na oglasni deski in spletni strani VŠZNJ. Volilna komisija posreduje dekanu poročilo o izidu volitev članov v Študentski svet VŠZNJ.

8. člen

Dekan skliče konstitutivno sejo na podlagi poročila o izidu volitev v študentski svet najkasneje sedem dni po razglasitvi volilnih rezultatov, ki jo so izvolitve novega predsednika vodi dotedanji predsednik Študentskega sveta VŠZNJ.

9. člen

Sklep o razpisu kandidacijskega postopka za volitve članov Študentskega sveta VŠZNJ za študijsko leto 2013/2014 se dne 11. 10. 2013 javno objavi na spletni strani in oglasni deski VŠZNJ.

10. člen

Zoper ta sklep lahko poda kandidat ali volilni upravičenec ugovor v roku 8 dni od dneva objave na spletni strani VŠZNJ in na oglasni deski.

Ugovor se naslovi na dekana VŠZNJ in mora biti podan v pisni obliki ter dostavljen v tajništvo dekanata VŠZNJ.

Odločitev dekana je dokončna.

Ugovor ne zadrži izvršitve tega sklepa.

 

izr. prof. dr. Brigita Skela Savič
DekanjaKandidatura za člana Študentskega sveta