22/01/2014

Razpis volitev študentov članov Upravnega odbora Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice

Na podlagi 3. odstavka 35. člena Statuta Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice (UPB2) in 41. člena Pravilnika o volitvah organov Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice z dne 12. 9. 2013 je dekan/ja Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice dne 22. 1. 2014 sprejel/a


 

SKLEP
O ZAČETKU KANDIDACIJSKEGA POSTOPKA ZA IZVOLITEV PREDSTAVNIKA ŠTUDENTOV ČLANA UPRAVNEGA ODBORA VISOKE ŠOLE ZA ZDRAVSTVENO NEGO JESENICE1. člen

S sprejetjem predmetnega sklepa se uradno začne kandidacijski postopek izvolitve predstavnika študentov člana Upravnega odbora Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice (v nadaljevanju VŠZNJ) za mandatno obdobje enega leta, od 1. 4. 2014 do 31. 3. 2015, obenem pa se določi postopkovna pravila kandidacijskega postopka.

2. člen

Predstavnika študentov člana Upravnega odbora VŠZNJ izvoli Študentski svet VŠZNJ za dobo enega leta in so lahko ponovno imenovani.

3. člen

Študenti VŠZNJ podajo pisne kandidature na obrazcu »Kandidatura kandidata predstavnika študentov za člana Upravnega odbora« v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj! Kandidatura predstavnika študentov za člana Upravnega odbora!«, ki jo naslovijo na Študentski svet VŠZNJ in jo oddajo v tajništvu dekanata VŠZNJ.

Rok za vložitev predlogov je 29. 1. 2014 do 16. ure.

4. člen

Predlagatelj kandidature oziroma kandidat ima pravico pred začetkom glasovanja obrazložiti predlog kandidature oziroma kandidaturo.

O kandidatih glasuje študentski svet javno, z dvigom rok, ali tajno, z glasovnicami, če tako zahteva večina članov. Vsak član lahko glasuje za toliko kandidatov, kolikor je razpisanih prostih mest.
 
5. člen

Predsednik Študentskega sveta VŠZNJ imena izvoljenih članov Upravnega odbora iz vrst študentov posreduje dekanu takoj po izvolitvi predstavnikov študentov.

6. člen

Sklep o razpisu kandidacijskega postopka za izvolitev članov Upravnega odbora VŠZNJ za mandatno dobo od 1. 4. 2014 do 31. 3. 2015 se dne 22. 1. 2014 javno objavi na spletni strani in oglasni deski VŠZNJ.

7. člen

Zoper ta sklep lahko poda kandidat ali volilni upravičenec ugovor v roku 8 dni od dneva objave na spletni strani VŠZNJ in na oglasni deski.

Ugovor se naslovi na dekana VŠZNJ in mora biti podan v pisni obliki ter dostavljen v tajništvo dekanata VŠZNJ.

Odločitev dekana je dokončna.

Ugovor ne zadrži izvršitve tega sklepa.

 

izr. prof. dr. Brigita Skela Savič
DekanjaPriloge:
-    Obrazec: Kandidatura kandidata predstavnika študentov za člana Upravnega odbora