18/09/2014

Sklep o začetku kandidacijskega postopka za izvolitev članov Upravnega odbora Fakultete za zdravstvo Jesenice

 Na podlagi 49. člena Statuta Fakultete za zdravstvo Jesenice z dne 18. 6. 2014 in 49. člena Pravilnika o volitvah organov Fakultete za zdravstvo Jesenice z dne 8. 7. 2014 je dekanja Fakultete za zdravstvo Jesenice dne 17. 9. 2014 sprejela 

 
 
SKLEP 
O ZAČETKU KANDIDACIJSKEGA POSTOPKA ZA IZVOLITEV
ČLANOV UPRAVNEGA ODBORA FAKULTETE ZA ZDRAVSTVO JESENICE


 
1. člen
 
S sprejetjem predmetnega sklepa se uradno začne kandidacijski postopek izvolitve članov Upravnega odbora Fakultete za zdravstvo Jesenice (v nadaljevanju FZJ) za mandatno obdobje dveh let, od 11. 11. 2014 do 10. 11. 2016 iz vrst zaposlenih, obenem pa se določi postopkovna pravila kandidacijskega postopka. 
 
2. člen
 
S tem sklepom so razpisana prosta mesta za naslednje število članov Upravnega odbora glede na področje predstavništva:
- Predstavniki delavcev, ki opravljajo visokošolsko dejavnost: 2
- Predstavniki delavcev nepedagoške dejavnosti: 1
 
3. člen
 
Člane Upravnega odbora FZJ, predstavnika delavcev, ki opravljata visokošolsko dejavnost in sta zaposlena na FZJ ter predstavnika nepedagoških delavcev visokošolskega zavoda, ki je zaposlen na FZJ, izvolijo delavci FZJ izmed sebe. 
 
Posameznega kandidata predlagajo najmanj trije delavci v roku 10 dni od objave sklepa o začetku kandidacijskega postopka za izvolitev članov Upravnega odbora FZJ. Kandidate lahko predlagajo tudi reprezentativni sindikati FZJ. 
 
Kandidate se predlaga tako, da zaposleni podajo imena kandidata/ov v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj! Predlog kandidatov za člana Upravnega odbora iz vrst zaposlenih«, ki jo naslovijo na volilno komisijo in oddajo v tajništvu dekanata FZJ.
 
Predlogi morajo vsebovati:
- ime in priimek kandidata, kontaktni naslov, telefonsko številko in naslov elektronske pošte,
- navedba kandidacijskega področja (visokošolska dejavnost ali področje nepedagoške dejavnosti),
- soglasje kandidata h kandidaturi,
- seznam predlagateljev,
- datum,
- lastnoročni podpis.
 
Rok za vložitev predlogov je 29. 9. 2014 do 16.00 ure. 
 
4. člen
 
Volilna komisija prvi delovni dan po preteku roka za podajo predlogov kandidatov preveri (30. 9. 2014), ali so prispeli predlogi kandidatov pravočasni, popolni in ali kandidati izpolnjujejo zahtevane pogoje.
 
Prepozne predloge kandidatov volilna komisija zavrže, predloge kandidatov, ki ne izpolnjujejo zahtevanih pogojev pa zavrne. 
 
Predlagatelje, si so vložili nepopolne predloge kandidatov, volilna komisija pozove, da jih v roku treh dni od preverjanja predlogov kandidatov, dopolnijo. V kolikor predlogi niso pravočasno dopolnjeni, jih komisija zavrže.
 
Zoper sklep volilne komisije, s katero je kandidatura zavržena, je v roku treh delovnih dni dovoljena pritožba. O pritožbi odloči dekan v dveh delovnih dneh po prejetju pritožbe.
 
Odločitev dekana je dokončna.
 
5. člen
 
Volilna komisija pripravi v roku sedmih dni od preverjanja kandidatur poročilo o poteku predlaganih kandidatov in oblikuje listo kandidatov za volitve članov Upravnega odbora FZJ (7. 10. 2014).
 
Na listi kandidatov morajo biti navedena področja predstavništva in kandidati po abecednem vrstnem redu priimkov ter predlagatelji.
 
Lista kandidatov se objavi na oglasni deski in spletni strani FZJ (7. 10. 2014).
 
6. člen
 
Volitve se izvedejo 11. 11. 2014 v času od 15. do 17. ure v prostorih FZJ.
 
Člane Upravnega odbora FZJ se voli na neposrednih volitvah s tajnim glasovanjem.
 
Volitve so veljavne, če se jih udeleži večina vseh zaposlenih z volilno pravico na FZJ.
 
7. člen
 
Volilno pravico za volitve predstavnika delavcev, ki opravljajo visokošolsko dejavnost (pedagoška, izobraževalna in raziskovalna dejavnost), imajo samo zaposleni delavci, ki opravljajo visokošolsko dejavnost.
 
Volilno pravico za volitve predstavnika delavcev nepedagoške dejavnosti imajo samo zaposleni delavci, ki ne opravljajo visokošolsko dejavnost (upravna dejavnost).
 
Delavci glasujejo za vsakega kandidata posebej.
 
8. člen
 
Za izvedbo volilnih opravil dekan FZJ imenuje volilno komisijo, ki jo sestavljajo predsednik in dva člana komisije iz vrst visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter strokovnih sodelavcev nepedagoške dejavnosti FZJ. Imenovani člani volilne komisije so: 
Predsednik: Simona Jeglič
Član: mag. Saša Mlakar
Član: mag. Katja Skinder Savić
 
Volilna komisija deluje in opravlja dela in naloge v skladu Pravilnikom o volitvah organov Fakultete za zdravstvo Jesenice.
 
9. člen 
 
Volilna komisija prešteje oddane glasovnice takoj po končanem glasovanju. Veljavne glasovnice so tiste, iz katerih je mogoče nedvoumno ugotoviti, za katere kandidate je volivec glasoval.
 
Pri štetju glasov so kandidati lahko navzoči, vendar le kot opazovalci.
 
Volilna komisija takoj po izvedbi ugotavljanja izida volitev članov Upravnega odbora iz vrst zaposlenih pripravi poročilo in ga takoj posreduje dekanu. Dekan pri postavitvi roka upošteva predvideni sklic konstitutivne seje Upravnega odbora FZJ.
 
V poročilu o izidu volitev je potrebno navesti število kandidatov, kis o podali vloge in za katero področje so kandidirali, število glasov, ki so jih prejeli ter opis morebitnih zapletov pri izvedbi volitev.
 
Dekan na podlagi poročila volilne komisije, s sklepom ugotovi izid glasovanja ter kateri predstavnik delavcev je bil izvoljen v Upravni odbor FZJ.
 
Izvoljen je tisti kandidat, ki dobi največ opredeljenih glasov delavcev visokošolskega zavoda, ki so se udeležili volitev.
 
Poročilo o izidu volitev se dan po glasovanju objavi na oglasni deski in spletni strani FZJ (12. 11. 2014).
 
10. člen
 
Prvo konstitutivno sejo Upravnega odbora FZJ skliče dekan v roku 30 dni po imenovanju oziroma izvolitvi članov Upravnega odbora FZJ (do 12. 12. 2014).
 
Na prvi konstitutivni seji člani izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika.
 
V primeru nadomestnih volitev se novoizvoljene člane vabi na vse naslednje seje Upravnega odbora FZJ.
 
11. člen
 
Kandidat na volitvah lahko vloži pritožbo zaradi kršitev Pravilnika o volitvah organov Fakultete za zdravstvo Jesenice najkasneje v treh dneh po objavi volilnih rezultatov (15. 11. 2014). O utemeljenosti pritožbe odloči volilna komisija najkasneje v roku treh dni od prejetja pritožbe.
 
Volilna komisija o obravnavi pritožbe izda sklep. Zoper odločitev volilne komisije je dovoljena pritožba v roku treh delovnih dni. O pritožbi odloči dekan v dveh delovnih dneh po prejetju pritožbe.
 
Odločba dekana je dokončna.
 
12. člen
 
Zoper ta sklep lahko poda kandidat ali volilni upravičenec ugovor v roku osmih dni od dneva objave na spletni strani FZJ in na oglasni deski.
 
Ugovor se naslovi na dekana FZJ in mora biti podan v pisni obliki ter dostavljen v tajništvo dekanata FZJ.
 
Odločitev dekana je dokončna.
 
Ugovor ne zadrži izvršitve tega sklepa.
 
 
 
 
izr. prof. dr. Brigita Skela Savič
Dekanja