25/05/2015

Razpis za vpis v študijski program druge stopnje, magistrski program »Promocija zdravja« Fakultete za zdravstvo Jesenice v študijskem letu 2015/2016

Drugi prijavni rok poteka od 28. septembra do 2. oktobra 2015 v eVŠ na spletnem portalu http://portal.evs.gov.si/prijava.
 
Število prostih vpisnih mest v drugem prijavnem roku za 2015/2016 in lokacija izvedbe študija:

25 prostih vpisnih mest za izredni študij, lokacija Ljubljana, FZJ, Študijsko središče Ljubljana, Letališka c. 16.

 
Informacije o pogojih za vpis, postopkih vpisa in merilih za izbiro ob omejitvi vpisa so objavljeni na spletni strani www.fzab.si
 
Šolnina za vpis v 1. letnik znaša za redni in izredni študij 2.400,00 EUR. Cenik storitev za študijski program druge stopnje Promocija zdravja je na voljo tukaj.

Trajanje programa / Strokovni naslov
2 leti (120 ECTS); magistrica promocije zdravja / magister promocije zdravja

Več informacij o programu Promocija zdravja si lahko preberete tukaj.

Dodatne informacije dobite na telefonski številki 04 5869 361 ali po e-pošti: referat@fzj.si.

 

 

Na podlagi sklepa 4. korespondenčne seje Senata v 2014/2015, z dne 20. 5. 2015, Fakulteta za zdravstvo Jesenice (FZJ) v študijskem letu 2015/2016 razpisuje študijski program druge bolonjske stopnje »Promocija zdravja«

Pridobite si strokovni naslov: magistrica/magister promocije zdravja (mag. prom. zdr.).

Magistrski študijski program Promocija zdravja (mag./2l.) je prvi tovrstni program v Sloveniji.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v postopku vpisa v razvid izdalo odločbo št. 6033-201/2015/17 z dne 3. 7. 2015, s katero je pod zaporedo številko 19, Fakulteta za zdravstvo Jesenice, v razvid vpisalo nov študijski program druge stopnje "Promocija zdravja". 

Magistrski študij Promocija zdravja je usklajen s z Evropskim programom »The European Masters in Health Promotion Studies”, ki je bil akreditiran na pobudo Evropske komisije in prispeva k izboljševanju javnega zdravja in promocije zdravja v EU.

Odločite se za študij prihodnosti in naredite vaš doprinos k zdravi družbi.

Kje se lahko zaposlite?

Delovanje diplomanta bo medsektorsko, potrebe po diplomantih so široke in raznolike:
- sistem zdravstvenega varstva (primarna, sekundarna in terciarna raven);
- rehabilitacija;
- sistem socialnega varstva;
- delovne organizacije v zasebnem in javnem sektorju;
- ministrstva, inštituti, direktorati;
- vrtci, osnovne in srednje šole, visoko šolstvo;
- zdraviliški turizem;
- kozmetika in storitve za dobro počutje;
- storitve na področju zdravega življenjskega sloga;
- samostojna svetovanja pri krepitvi zdravja.

Zakaj izbrati študij na FZJ?

- visoka kakovost pedagoškega in raziskovalnega dela;
- odlična zaposljivosti diplomantov;
- odlične sinergije med fakulteto, zdravstvenimi zavodi, domačimi in mednarodnimi partnerji v raziskovanju;
- možnost mednarodnih študijskih izmenjav;
- znanje vam bodo predajali priznani domači in tuji visokošolski učitelji;
- prepoznana uspešnost v publiciranju magistrskih raziskav;
- dokazana kakovost je naša prednost (ISO 9001:2008, KzP, certifikat EFQM);
- mednarodno akreditirana študijska programa Zdravstvena nega (VS, mag./2l.).
 

 

izr. prof. dr. Brigita Skela Savič
Dekanja