17/07/2015

Novosti knjižnice FZJ v obdobju april - junij 2015

Vzgoja, šolstvo, izobraževanje, pouk

MOJA kariera - quo vadis (8 ; 2015 ; Ljubljana)
    Smernice izobraževanja v zdravstveni negi za program prve stopnje Zdravstvena nega (VS) / 8. posvet Moja kariera - Quo vadis, Posvet z okroglo mizo, 6. 5. 2015 ; [urednici Brigita Skela Savič, Simona Hvalič Touzery]. - Jesenice : Fakulteta za zdravstvo, 2015. [COBISS.SI-ID 83026177]


Zdravstvena nega

MEDNARODNA znanstvena konferenca Fakultete za zdravstvo (8 ; 2015 ; Bled)
    Zdravstvene stroke in njihov odziv na zdravstvene potrebe družbe: na dokazih podprto in usklajeno delovanje [Elektronski vir] = Health care professions and their response to the health care needs of society: an evidence based and coordinated action : zbornik predavanj z recenzijo, Bled, 11.-12. junij 2015 = Proceedings of lectures with peer review, 11th - 12th June 2015, Bled / 8. mednarodna znanstvena konferenca Fakultete za zdravstvo, 8th International Scientific Conference Faculty of Health Care Jesenice ; editors Brigita Skela Savič, Simona Hvalič Touzery. - El. zbornik. - Jesenice : Fakulteta za zdravstvo, 2015. [COBISS.SI-ID 82650625]

Prihodnost in razvoj zdravstvenih ved temelji na raziskovanju študentov : zbornik prispevkov z recenzijo / 7. študentska konferenca zdravstvenih ved, Celje, 8. 5. 2015 ; [organizator Visoka zdravstvena šola Celje ; uredniki Boris Miha Kaučič ... et al.]. - V Celju : Visoka zdravstvena šola, 2015. [COBISS.SI-ID 82108161]

KONGRES zdravstvene in babiške nege Slovenije (10 ; 2015 ; Predoslje)
    Z optimalnimi viri do učinkovite zdravstvene in babiške nege : zbornik predavanj z recenzijo / 10. jubilejni kongres zdravstvene in babiške nege Slovenije, [Brdo pri Kranju, 11. in 12. maj 2015] ; [urednice Suzana Majcen Dvoršak, Tamara Štemberger Kolnik, Darinka Klemenc]. - Ljubljana : Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Nacionalni center za strokovni, karierni in osebnostni razvoj medicinskih sester in babic, 2015.
[COBISS.SI-ID 279293952]


Prva pomoč

MEDNARODNI simpozij o urgentni medicini (22 ; 2015 ; Portorož)
    Urgentna medicina : izbrana poglavja 2015 : zbornik = Emergency medicine : selected topics [2015] : proceedings / Dvaindvajseti mednarodni simpozij o urgentni medicini = 22nd International Symposium on Emergency Medicine, Portorož, Slovenija, 18.-20. junij 2015 ; urednika, editors Rajko Vajd, Marko Gričar. - Ljubljana : Slovensko združenje za urgentno medicino = Slovenian Society for Emergency Medicine, 2015. [COBISS.SI-ID 279996416]


Higiena prehrane

 TELESNA aktivnost in prehrana za kakovostno staranje. Priročnik o prehrani v tretjem življenjskem obdobju / [avtorji priročnika Nadja Rotovnik Kozjek ... [et al.] ; uredniki Mojca Gabrijelčič Blenkuš, Roberta Situlin, Saša Pišot ; ilustracije Saša Pišot ; prevod Julija, slovenska prevajalska agencija]. - Koper : Univerzitetna založba Annales, 2014.
Dostopno tudi na: http://www.zrs.upr.si/monografije/single/telesna-aktivnost-i n-prehrana-za-kakovostno-staranje-attivita-fisica-e-nutrizione-per-un-invecchiamen to-di-qualita-1853
[COBISS.SI-ID 278358016]

TELESNA aktivnost in prehrana za kakovostno staranje. Priročnik o telesni aktivnosti in vadbi v tretjem življenjskem obdobju = Attività fisica e nutrizione per un invecchiamento di qualità. Manuale sull'attività e sull'esercizio fisico nella terza età / [avtorji priročnika Mitja Gerževič ... [et al.] ; uredniki Mitja Gerževič, Marina Dobnik, Rado Pišot ; fotografije Sašo Kos ; prevajanje Marco Kalc]. - Koper : Univerzitetna založba Annales, 2014.
Dostopno tudi na: http://www.zrs.upr.si/monografije/single/telesna-aktivnost-i n-prehrana-za-kakovostno-staranje-attivita-fisica-e-nutrizione-per-un-invecchiamen to-di-qualita-1850 [COBISS.SI-ID 277400320]


Porodništvo, nosečnost

VAŠ nedonošenček : priročnik za starše in zdravstvene delavce / [pripravili Lev Bregant ... [et al.] ; uredila Lilijana Kornhauser Cerar ; fotografije Andraž Cerar ... et al.]. - 2. prenovljena izd. - Ljubljana : Društvo za pomoč prezgodaj rojenim otrokom, 2014 (Ljubljana : Formatisk). - 204 str.
[COBISS.SI-ID 276333056]


Patologija

RAZUMETI debelost / uredile Ana Petelin ... [et al.]. - Koper : Založba Univerze na Primorskem, 2015.
Dostopno tudi na: http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-6963-25-1.pdf, http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-6963-26-8/index.html
[COBISS.SI-ID 278594048]


Mednarodni gospodarski odnosi

MEDNARODNA znanstvena konferenca Znanost in kultura za zdravo družbo (3 ; 2015 ; Maribor)
    Zbornik prispevkov z recenzijo / 3. mednarodna znanstvena konferenca Znanost in kultura za zdravo družbo, Maribor, 20.-21. marec 2015 ; [urednik Bojana Filej]. - Maribor : Alma Mater Europea, Evropski center, 2015. [COBISS.SI-ID 278593024]


Diagnostika z instrumenti. Endoskopija

ZBORNICA zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endoskopiji. Strokovni seminar (24 ; 2015 ; Laško)
    Endoskopija skozi oči medicinske sestre : zbornik predavanj XXIV. strokovnega seminarja Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endoskopiji, Laško, 17. april 2015 / [urednica Tatjana Gjergek]. - Ljubljana : Zbornica zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endoskopiji, 2015. [COBISS.SI-ID 279080704]