05/04/2016

Razpis za vpis v študijski program druge stopnje, magistrski program »Promocija zdravja« Fakultete za zdravstvo Jesenice v študijskem letu 2016/2017

Na podlagi sklepa 8. seje Senata v 2015/2016, z dne 25. 5. 2016, Fakulteta za zdravstvo Jesenice (FZJ), v študijskem letu 2016/2017 razpisuje študijski program druge bolonjske stopnje »Promocija zdravja«.

Število vpisnih mest za 2016/2017 in lokacija izvedbe študija:

30 mest za izredni študij, lokacija Ljubljana, FZJ, Študijsko središče Ljubljana, Letališka cesta 16.

Informativni dnevi:
30. 5. 2016 ob 15:30 uri na lokaciji Jesenice, Spodnji Plavž 3
31. 5. 2016 ob 15:30 uri na lokaciji Ljubljana, Letališka cesta 16
19. 9. 2016 ob 15:30 uri na lokaciji Jesenice, Spodnji Plavž 3
20. 9. 2016 ob 15:30 uri na lokaciji Ljubljana, Letališka cesta 16


Rok za prijavo:
Prvi prijavni rok bo potekal od 1. junija do 9. septembra 2016 v eVŠ na spletnem portalu: http://portal.evs.gov.si/prijava. V primeru prostih vpisnih mest, bo drugi prijavni rok potekal od 26. septembra do 30. septembra 2016.

Ker program ni koncesioniran, se bo le-ta izvajal pod pogojem, da bo vpisanih najmanj 15 kandidatov.

Pogoji za vpis:
A.    V študijski program se lahko vpišejo diplomanti študijskih programov prve bolonjske stopnje, ki so uvrščeni v ISCED (72) zdravstvo. Gre za študijske programe, ki imajo v okviru dodiplomskega študija temeljna znanja o delovanju človeka v obdobju zdravja in bolezni.
B.    Študenti drugih študijskih smeri morajo opraviti diferencialni izpit v obsegu do 10 ECTS na področju manjkajočih vsebin (temeljna znanja o delovanju človeka v obdobju zdravja in bolezni), ki bodo določene na individualni ravni na Komisiji za študijske in študentske zadeve in na Senatu FZJ. Študent diferencialne izpite naredi tekom študija in niso pogoji za vpis v program.

V primeru omejitve vpisa, bodo kandidati izbrani glede na doseženo oceno pri diplomi (20%) in glede na povprečno oceno študija (80%).

Dokazila o izpolnjevanju pogojev oziroma priloge k prijavi, kandidat pošlje priporočeno po pošti ali jih osebno dostavi na FZJ v skladu s prijavnimi roki.

Informacije o študiju in novih izbirnih predmetih pa dobite tudi v novi promocijski brošuri.

Trajanje programa / Strokovni naslov

2 leti (120 ECTS); magistrica promocije zdravja / magister promocije zdravja

Dodatne informacije dobite na telefonski številki 04 5869 361 ali po e-pošti: referat@fzj.si

izr. prof. dr. Brigita Skela Savič
Dekanja