05/04/2016

Razpis za vpis v študijski program druge stopnje, magistrski program »Zdravstvena nega« Fakultete za zdravstvo Jesenice v študijskem letu 2016/2017

Na podlagi sklepa 8. seje Senata v 2015/2016, z dne 25. 5. 2016, Fakulteta za zdravstvo Jesenice (FZJ) v študijskem letu 2016/2017 razpisuje študijski program druge bolonjske stopnje »Zdravstvena nega«.

Število vpisnih mest za 2016/2017 in lokacija izvedbe študija:

30 mest za izredni študij, lokacija Ljubljana, FZJ, Študijsko središče Ljubljana, Letališka c. 16.

Informativni dnevi
30. 5. 2016 ob 15:30 uri na lokaciji Jesenice, Spodnji Plavž 3
31. 5. 2016 ob 15:30 uri na lokaciji Ljubljana, Letališka cesta 16
19. 9. 2016 ob 15:30 uri na lokaciji Jesenice, Spodnji Plavž 3
20. 9. 2016 ob 15:30 uri na lokaciji Ljubljana, Letališka cesta 16


Rok za prijavo
Prvi prijavni rok bo potekal od 1. junija do 9. septembra 2016 v eVŠ na spletnem portalu: http://portal.evs.gov.si/prijava. V primeru prostih vpisnih mest, bo drugi prijavni rok potekal od 26. septembra do 30. septembra 2016.

Ker program ni koncesioniran, se bo le-ta izvajal pod pogojem, da bo vpisanih najmanj 15 kandidatov.

Pogoji za vpis:

a) zaključen študijski program prve stopnje v obsegu 180 ECTS s področja zdravstvene nege.

b) zaključen visokošolski strokovni študijski program s področja zdravstvene nege pred novelo ZViS v obsegu 180 ECTS.

c) zaključen študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij (druge zdravstvene vede, družbene vede, humanistične vede, socialno delo, varstvo okolja, varnost), ki niso zajeta v prejšnjem odstavku, in dosegel najmanj 180 ECTS. 

d) zaključen študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe s področja zdravstvenih ved – program Zdravstvena vzgoja (ali visokostrokovni program Zdravstvena nega 180 ECTS + specializacija iz zdravstvene nege 60 ECTS), pred novelo ZViS, v obsegu 240 ECTS, se mu prizna 60 ECTS.

Študent mora opraviti obveznosti:
  • pri treh obveznih predmetih (30 ECTS): Raziskovanje in raziskovalna metodologija, Teorija in praksa zdravstvene nege, Na dokazih podprta zdravstvena nega
  • pri enem izbirnem predmetu (10 ECTS), 
  • pri magistrskem delu (20 ECTS). 

e) zaključen študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe (ali visokostrokovni program 180 ECTS + specializacija 60 ECTS) z drugih strokovnih področij (zdravstvene vede, družboslovne vede, humanistične vede, socialno delo, varstvo okolja, varnost idr.) pred novelo ZViS, v obsegu 240 ECTS, se mu prizna 40 ECTS.  

Študent mora opraviti obveznosti:
  • pri štirih obveznih predmetih (40 ECTS), Raziskovanje in raziskovalna metodologija Teorija in praksa zdravstvene nege, Na dokazih podprta zdravstvena nega, Teorija etike v praksi zdravstvene nege
  • pri dveh izbirnih predmetih (20 ECTS), 
  • pri magistrskem delu (20 ECTS). 
 
Pred prijavo dispozicije magistrskega dela mora študent opraviti diferencialne izpite v obsegu do 40 ECTS iz dodiplomskega študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega. Diferencialne izpite v obsegu do 40 ECTS določi Komisija za študijske in študentske zadeve FZJ, na podlagi individualne prošnje kandidata. Omenjena komisija določi diferencialne izpite glede na dodiplomski program, ki ga je študent že opravil.


V primeru omejitve vpisa, bodo kandidati izbrani glede na doseženo oceno pri diplomi (20%) in glede na povprečno oceno študija (80%).

Dokazila o izpolnjevanju pogojev oziroma priloge k prijavi, kandidat pošlje priporočeno po pošti ali jih osebno dostavi na FZJ v skladu s prijavnimi roki.

Informacije o študiju in novih izbirnih predmetih pa dobite tudi na strani 20 v novi promocijski brošuri.

Trajanje programa / Strokovni naslov
2 leti (120 ECTS); magistrica zdravstvene nege / magister zdravstvene nege

Dodatne informacije dobite v času uradnih ur na telefonski številki 04 5869 361 ali po e-pošti: referat@fzj.si.

 

izr. prof. dr. Brigita Skela Savič
Dekanja