25/05/2016

Sklep o začetku kandidacijskega postopka za izvolitev članov Senata iz vrst študentov Fakultete za zdravstvo Jesenice

Na podlagi 26. člena Statuta Fakultete za zdravstvo Jesenice in 43. člena Pravilnika o volitvah organov Fakultete za zdravstvo Jesenice, dekanja Fakultete za zdravstvo Jesenice izdaja

 
 
SKLEP 
O ZAČETKU KANDIDACIJSKEGA POSTOPKA ZA IZVOLITEV ČLANOV SENATA IZ VRST ŠTUDENTOV FAKULTETE ZA ZDRAVSTVO JESENICE 
 
 
1. člen
 
S sprejetjem predmetnega sklepa se uradno začne kandidacijski postopek izvolitve predstavnikov študentov članov Senata Fakultete za zdravstvo Jesenice (v nadaljevanju: FZJ) za mandatno obdobje dveh let, od 6. 7. 2016 do 5. 7. 2018, obenem pa se določi postopkovna pravila kandidacijskega postopka.
 
2. člen
 
Predstavnike članov Senata FZJ iz vrst študentov izglasuje Študentski svet za dobo dveh let in so lahko ponovno imenovani. 
 
S tem sklepom so razpisana prosta mesta za naslednje število predstavnikov študentov članov Senata:
- dve (2) mesti.
 
3. člen
 
Študenti podajo pisne kandidature na obrazcu »Kandidatura kandidata predstavnika študentov za člana Senata« v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj! Kandidatura predstavnika študentov za člana Senata!«, ki jo naslovijo na Študentski svet in jo oddajo v tajništvu dekanata FZJ. 
 
Rok za vložitev predlogov kandidatur je 1. 6. 2016 do 16.00 ure. 
 
4. člen
 
Predlagatelj kandidature oziroma kandidat ima pravico pred začetkom glasovanja obrazložiti predlog kandidature oziroma kandidaturo.
 
O kandidatih glasuje študentski svet javno, z dvigom rok, ali tajno, z glasovnicami, če tako zahteva večina članov. Vsak član lahko glasuje za toliko kandidatov, kolikor je razpisanih prostih mest.
 
5. člen
 
Predsednik Študentskega sveta imena izvoljenih članov Senata iz vrst študentov posreduje dekanu takoj po izglasovanju predstavnikov študentov (najkasneje do 1. 7. 2016).
 
6. člen
 
Sklep o razpisu kandidacijskega postopka za izvolitev članov Senata FZJ se javno objavi na spletni strani in oglasni deski FZJ. 
 
7. člen
 
Zoper ta sklep lahko kandidat ali volilni upravičenec poda ugovor v roku 8 dni od dneva objave na spletni strani in na oglasni deski FZJ.
 
Ugovor se naslovi na dekana FZJ in mora biti podan v pisni obliki ter dostavljen v tajništvo dekanata FZJ.
 
Odločitev dekana je dokončna.
 
Ugovor ne zadrži izvršitve tega sklepa.
 
izr. prof. dr. Brigita Skela Savič
Dekanja