24/08/2016

Smernice za izobraževanje v zdravstveni negi za študijski program prve stopnje Zdravstvena nega (VS)

V okviru projekta »Kontinuiran razvoj sistema kakovosti Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice (VŠZNJ) za doseganje mednarodne odličnosti visokošolskega izobraževanja na področju zdravstva« (OP RCV-VS-12-29, 2012-2015, MIZŠ, Javni razpis za vzpostavitev sistema zagotavljanja kakovosti na visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji v letih 2012-2015 v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete 3. »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«, prednostne usmeritve 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva«) smo v medpoklicni in medinstitucionalni skupini z uporabo metod konsenza izdelali » Smernice za izobraževanje v zdravstveni negi za študijski program prve stopnje Zdravstvena nega (VS) «.

Smernice sta novembra 2015 obravnavali in potrdili dve nacionalni profesionalni telesi, Razširjen strokovni kolegij za zdravstveno nego in Strateški svet za zdravstveno in babiško nego, oba delujeta v okviru Ministrstva za zdravje. Smernice so dobro izhodišče za poenotenje visokošolskega izobraževanja na področju zdravstvene nege v RS in dajejo osnove za poglobljeno presojo kakovosti izobraževanja v zdravstveni negi. Smernice so bile posredovane tudi NAKVIS-u.