17/11/2016

Sklep o ponovitvi kandidacijskega postopka volitev predstavnikov študentov Akademskega zbora Fakultete za zdravstvo Jesenice

 Na podlagi 44. člena Statuta Fakultete za zdravstvo Jesenice z dne 18. 6. 2014 in 82. člena Pravilnika o volitvah organov Fakultete za zdravstvo Jesenice z dne 8. 7. 2014 je dekanja Fakultete za zdravstvo Jesenice dne 16. 11. 2016 sprejela 

SKLEP 

O PONOVITVI KANDIDACIJSKEGA POSTOPKA VOLITEV PREDSTAVNIKOV ŠTUDENTOV AKADEMSKEGA ZBORA FAKULTETE ZA ZDRAVSTVO JESENICE

 

1. člen

S sprejetjem predmetnega sklepa se uradno začne kandidacijski postopek volitev predstavnikov študentov akademskega zbora Fakultete za zdravstvo Jesenice (v nadaljevanju FZJ) za mandatno obdobje enega leta za študijsko leto 2016/2017, obenem pa se določi postopkovna pravila kandidacijskega postopka. 

 

2. člen

Volitve predstavnikov študentov akademskega FZJ izvoli Študentski svet FZJ dne 25. 11. 2016 v prostorih FZJ.

Predstavnike študentov v akademski zbor voli študentski svet tako, da so enakovredno zastopani študenti vseh študijskih programov in načinov študija. Voli se tri (3) predstavnike. Mandatna doba predstavnikov študentov v akademskem zboru je eno leto.

 

3. člen

Kandidira lahko vsak študent FZJ, ki v razpisanem roku odda kandidaturo in izpolnjuje pogoje.

Kandidatura mora vsebovati:

- ime in priimek kandidata, kontaktni naslov, telefonsko številko,

- potrdilo o vpisu v tekočem študijskem letu,

- datum,

- lastnoročni podpis.

Rok za oddajo kandidature začne teči naslednji dan po objavi sklepa o začetku postopka volitev in se izteče sedmi dan po objavi sklepa o začetku postopka volitev. 

Rok za vložitev kandidatur je 23. 11. 2016 do 16.00 ure. 

Kandidaturo se odda v tajništvu dekanata FZJ. Študenti podajo pisne kandidature na obrazcu «Kandidatura kandidata predstavnika študentov za člana Akademskega zbora« v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj! Kandidatura kandidata predstavnika študentov za člana Akademskega zbora!«, ki jo naslovijo na študentski svet FZJ in jo oddajo v tajništvu dekanata FZJ. 

 

4. člen

Predstavnike študentov izvoli Študentski svet.

Predlagatelj kandidature oziroma predlagatelj ima pravico pred začetkom glasovanja obrazložiti predlog kandidature oziroma kandidaturo. 

O kandidatih glasuje študentski svet javno z dvigom rok, ali tajno z glasovnicami, če tako zahteva večina članov. Vsak član lahko glasuje za toliko kandidatov, kolikor je razpisanih prostih mest. 

 

5. člen

Izvoljeni so kandidati, ki so dobili največje število glasov pod pogojem, da je za posameznega kandidata glasovala več kot polovica vseh članov študentskega sveta.

Predsednik študentskega sveta mora imena izvoljenih članov predstavnikov študentov akademskega zbora dekanu FZJ po izvedenih volitvah.

 

11. člen

Zoper ta sklep lahko poda kandidat ali volilni upravičenec ugovor v roku osmih dni od dneva objave na spletni strani FZJ in na oglasni deski.

Ugovor se naslovi na dekana FZJ in mora biti podan v pisni obliki ter dostavljen v tajništvo dekanata FZJ.

Odločitev dekana je dokončna.

Ugovor ne zadrži izvršitve tega sklepa.

 

izr. prof. dr. Brigita Skela Savič

Dekanja

 

Obrazec: Kandidatura kandidata za predstavnika študentov Akademskega zbora Fakultete za zdravstvo Jesenice