17/07/2017

11. šola za klinične mentorje: Profesionalizacija mentorstva v kliničnem okolju

 
 

Izvedli smo 11. šolo za klinične mentorje z naslovom:

Profesionalizacija mentorstva v kliničnem okolju

11. šola za klinične mentorje je potekala 12. oktobra 2017, dvorana Kolpern na Stari Savi, Jesenice.

PROGRAM:

 8.00 –  8.30 Registracija udeležencev
 8.30 –  8.45 Uvodna pozdrava: izr. prof. dr. Brigita Skela Savič, dekanja FZAB, Alenka Bijol, dipl. m. s., predsednica DMSBZT Gorenjske 


I. PROFESIONALIZACIJA MENTORSKE VLOGE
Moderatorka: Sanela Pivač, mag. zdr. neg., spec. managementa, pred.

 8.45 – 10.00 Pomen čustvene inteligence v profesionalnem razvoju kliničnih mentorjev (mag. Špela Strniša Tušek, viš. pred.)
10.00 – 10.30 Prenos teorije v prakso zdravstvene nege (mag. Jožica Ramšak Pajk, viš. pred.)

10.30 – 10.45 Razprava
10.45 – 11.05 Odmor

EVALVACIJA MENTORSKE VLOGE V KLINIČNEM OKOLJU – VIDIK UČNEGA OKOLJA IN ŠTUDENTOV
Moderatorka: Sedina Kalender Smajlović, mag. zdr. neg., pred.

11.05 – 11.20 Zadovoljstvo študentov in kliničnih mentorjev s kliničnim usposabljanjem – predstavitev rezultatov evalvacije za študijsko leto 2016/17 - trendi in predlogi izboljšav (Marta Smodiš, mag. zdr. neg., spec. managementa, pred.) 

11.20 – 12.50 Učne baze – študenti:

Psihiatrična bolnišnica Begunje: Evalvacija mentorske vloge v kliničnem okolju - vidik mentorjev v Psihiatrični bolnišnici Begunje (Tanja Torkar, prof. zdr. vzg., mag. zdr. neg., pred.)

Zdravstveni dom Kranj:
Pogled kliničnih mentorjev Zdravstvenega doma Kranj na profesionalizacijo mentorstva (mag. Erika Povšnar, univ. dipl. ped., viš. med. ses., pred.)

Univerzitetni klinični center Ljubljana: Klinično usposabljanje študentov študijskega programa Zdravstvena nega na Nevrološki kliniki Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana (mag. Maja Medvešček Smrekar, prof. zdrav. vzg.)

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča: Klinično usposabljanje študentov Fakultete za zdravstvo Angele Boškin v URI Soča (PPT predstavitev), (Irena Zupančič Knavs, dipl. m. s.) 

Splošna bolnišnica Jesenice: Teoretično znanje študentov, o bolnišničnih okužbah, pred in po izobraževanju v kliničnem okolju (Jana Lavtižar, dipl. m. s. in Marija Mežik Veber, dipl. m. s.)

Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana: Zadovoljstvo študentov zdravstvene nege z mentoriranjem v Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana (Aljoša Lapanja, dipl. zn., univ. dipl. soc. ped., strok. sod., asist. dr. Jožica Peterka Novak, viš. med. ses., prof. soc. ped., viš. pred., asist. mag. Branko Bregar, dipl. zn., viš. pred., Zlata Živič, mag. zdr. neg., strok. sod.)

Univerzitetna Klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik: Mentoriranje študentov zdravstvene nege v Univerzitetni kliniki za pljučne bolezni in alergijo Golnik (doc. dr. Saša Kadivec, prof. zdr. vzg.)

Študentski svet FZAB:
Pogled študentov na mentorsko vlogo (PPT predstavitev), (Danijela Đurić, predsednica študentskega sveta FZAB)

 
12.50 – 13.20 Razprava 

13.20 – 14.00 Odmor za kosilo


II. PROJEKT: Vzhodno evropski Center odličnosti medicinskih sester za nadzor nad tobakom: Usposabljanje medicinskih sester kot promotorjev za zdravljenje odvisnosti od tobaka

14.00 – 14.20 Projekt Eastern Europe Nurses’ Centre of Excellence for Tobacco Control – Developing Nurse Champions for Tobacco Dependence Treatment 

Vzhodno evropski Center odličnosti medicinskih sester za nadzor nad tobakom: Usposabljanje medicinskih sester kot promotorjev za zdravljenje odvisnosti od tobaka (EE-COE II) (Sanela Pivač, mag. zdr. neg., spec. managementa, pred.)

14. 20  PREDSTAVITEV NAJ MENTORJEV FZAB ZA ŠTUDIJSKO LETO 2016/17

Podelitev priznanj 

Priznanja za naj mentorje so dobili:

Zlata Živič
Urban Bole
Špela Požun
Lili Blagojević

 

 

    

                                                        

PROGRAM