28/12/2016

Prvo srečanje skupin konsenzna

 Raziskava je potekala 18. 10. 2016. Udeleženci so en teden pred izvedbo skupin konsenza dobili dve vrsti gradiv za pripravo na skupine konsenza. V prvem gradivu smo jih seznanili z izvedenim raziskovalnim delom v delovnem paketu 2, šlo je za razširjen povzetek (19 strani) rezultatov raziskave »Razumevanje potreb po celostni prenovi izobraževanja v zdravstveni negi in umestitvi novega kompetenčnega modela v RS«. V drugem gradivi, ki smo ga poimenovali »Razvoj kompetenčnega modela za vse ravni izobraževanja v zdravstveni negi: tehnika skupinskega konsenza«, smo pripravila stališča za razpravo v skupinah konsenza, pojasnili smo sam metodološki pristop in tehniko pridobivanja konsenza. 

Na dan raziskave smo udeležence uvrstili v dve skupini na način, da smo zagotovili enakomerno zastopanost vseh področij v vsaki skupini. V okviru iskanja konsenza o posameznih stališčih je potekala razprava, katero smo kvalitativno obdelali. Izvedena je bila kvalitativna metoda analize vsebine transkripta razprave. Pri obdelavi podatkov smo vse citate oblikovali v žensko slovnično obliko, ker je bilo razmerje spolov v obeh skupinah v korist žensk, izbrisali smo vse navedbe krajev in ustanov, različnih organov, izbrisali smo vsa »mašila«, ki so jih uporabljali posamezniki, idr., saj so v skupinah bili tudi prepoznani predstavniki različnih strokovnih teles in organov in smo na ta način prikrili njihovo identiteto v maksimalni možni meri. S tem smo maksimalno prispevali k temu, da so uporabljeni citati anonimni. Enota kodiranja je bila izrečena misel ali izrečeno stališče posameznega govorca na določeno temo. Če je govorec govoril o več temah, smo izrečeno kodirali ločeno, glede na temo. Kode smo oblikovali večbesedno, s ciljem opisa ključne vsebine povedanega. Le to nam je omogočalo, da smo lahko kategorije, kot nadpomenke kod, ravno tako oblikovali na vsebinski ravni in iz njih razvili ključne ugotovitve razprave, ki so podane v obliki zaključnih tem.
 
Več o rezultatih srečanja lahko preberete v poročilu.