20/09/2017

Sklep o pričetku kandidacijskega postopka za nadomestne volitve dveh članov Senata Fakultete za zdravstvo Angele Boškin

Na podlagi 27. člena Statuta Fakultete za zdravstvo Angele Boškin (Uradni list RS, št. 86/2016), je Senat Fakultete za zdravstvo Angele Boškin na 11. seji dne 20. 9. 2017 sprejel 

 

SKLEP 

O PRIČETKU KANDIDACIJSKEGA POSTOPKA ZA NADOMESTNE VOLITVE

DVEH ČLANOV SENATA FAKULTETE ZA ZDRAVSTVO ANGELE BOŠKIN

 

1. člen

S sprejetjem predmetnega sklepa se uradno začne kandidacijski postopek za nadomestne volitve dveh članov Senata Fakultete za zdravstvo Angele Boškin (v nadaljevanju FZAB) za obdobje poteka mandata ostalih članov Senata, ki je do 8. 7. 2018, hkrati pa se določijo postopkovna pravila kandidacijskega postopka. 

2. člen

Člana Senata FZAB izvoli Akademski zbor FZAB na predlog katedre FZAB za obdobje do 8. 7. 2018 in je lahko ponovno imenovan.

S tem sklepom so razpisana prosta mesta za naslednje število članov Senata:

- 2 člana iz vrst visokošolskih učiteljev

3. člen

Katedre FZAB podajo imena kandidatov, ki imajo volilno pravico v posamezni katedri, na obrazcu »Predlog kandidata/kandidatov za člane Senata« v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj! Predlog kandidatov za člane Senata!«, ki jo naslovijo na volilno komisijo in jo oddajo v tajništvu dekanata FZAB. 

Rok za vložitev predlogov je 1. 10. 2017 do 16. ure

4. člen

Volilna komisija naslednji dan po poteku roka za podajo predlogov kandidatov preveri pravočasnost in popolnost predlogov ter izpolnjevanje zahtevanih pogojev za člana senata. (2. 10. 2017) ali so posredovani predlogi pravočasni in kandidati izpolnjujejo pogoje.

Volilna komisija pozove predlagatelje kandidatov za člane Senata FZAB, ki so vložili nepopolne predloge, da jih v roku treh dni (6. 10. 2017) dopolnijo. Če predlogi niso pravočasno dopolnjeni, jih volilna komisija s sklepom zavrže. 

Prepozne predloge volilna komisija s sklepom zavrže. 

5. člen

Volilna komisija 7. 10. 2017 preveri predloge kandidatov za člane senata FZAB iz prejšnjega člena tega sklepa in pripravi listo kandidatov, ki so oddali pravočasne in popolne kandidature po abecednem vrstnem redu priimkov kandidatov. 

Lista kandidatov se naslednji dan po preverjanju objavi na oglasni deski in na spletni strani FZAB (8. 10. 2017). 

6. člen

Dekan najkasneje v 60 dneh po objavi liste kandidatov za člane Senata FZAB skliče sejo Akademskega zbora FZAB. 

7. člen

Nadomestne volitve članov Senata FZAB se izvedejo na seji Akademskega zbora FZAB, dne 11. 10. 2017 od 15.00 do 18.00 ure v prostorih FZAB.

8. člen

Za izvedbo volilnih opravil Senat FZAB imenuje volilno komisijo, ki jo sestavljajo predsednik in dva člana komisije iz vrst visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter strokovnih sodelavcev nepedagoške dejavnosti FZAB. Imenovani člani volilne komisije so: 

mag. Saša Mlakar, predsednica
Simona Jeglič, članica
Marta Smodiš, članica.

9. člen

Akademski zbor FZAB izvoli dva člana Senata FZAB za mandatno dobo od 11. 10. 2017 do 8. 7. 2018.

10. člen

Sklep o razpisu kandidacijskega postopka za izvolitev člana Senata FZAB se dne 21. 9. 2017 javno objavi na spletni strani in oglasni deski FZAB.

11. člen

Zoper ta sklep lahko poda kandidat ali volilni upravičenec ugovor v roku 8 dni od dneva objave na spletni strani FZAB in na oglasni deski.

Ugovor se naslovi na dekana FZAB in mora biti podan v pisni obliki ter dostavljen v tajništvo dekanata FZAB.

Odločitev dekana je dokončna.

Ugovor ne zadrži izvršitve tega sklepa.

 
 
 
Senat Fakultete za zdravstvo Angele Boškin
izr. prof. dr. Brigita Skela Savič
Dekanja