15/11/2017

Volitve predstavnikov študentov Akademskega zbora 2017/2018

Na podlagi 45. člena Statuta Fakultete za zdravstvo Jesenice z dne 22. 12. 2016 in 83. člena Pravilnika o volitvah organov Fakultete za zdravstvo Jesenice z dne 12. 1. 2017 je dekanja Fakultete za zdravstvo Angele Boškin dne 14. 11. 2017 sprejela 

 
 
SKLEP 
O ZAČETKU KANDIDACIJSKEGA POSTOPKA VOLITEV PREDSTAVNIKOV ŠTUDENTOV AKADEMSKEGA ZBORA FAKULTETE ZA ZDRAVSTVO ANGELE BOŠKIN
 
1. člen
 
S sprejetjem predmetnega sklepa se uradno začne kandidacijski postopek volitev predstavnikov študentov akademskega zbora Fakultete za zdravstvo Angele Boškin (v nadaljevanju FZAB) za mandatno obdobje enega leta za študijsko leto 2017/2018, obenem pa se določi postopkovna pravila kandidacijskega postopka. 
 
2. člen
 
Volitve predstavnikov študentov akademskega zbora FZAB izvoli Študentski svet FZAB predvidoma dne 24. 11. 2017 v prostorih FZAB.
 
Predstavnike študentov v akademski zbor voli študentski svet tako, da so enakovredno zastopani študenti vseh študijskih programov in načinov študija. Voli se štiri (4) predstavnike. Mandatna doba predstavnikov študentov v akademskem zboru je eno leto.
 
 
3. člen
 
Kandidira lahko vsak študent FZAB, ki v razpisanem roku odda kandidaturo in izpolnjuje pogoje.
 
Kandidatura mora vsebovati:
- ime in priimek kandidata, kontaktni naslov, telefonsko številko,
- potrdilo o vpisu v tekočem študijskem letu,
- datum,
- lastnoročni podpis.
 
Rok za oddajo kandidature začne teči naslednji dan po objavi sklepa o začetku postopka volitev in se izteče sedmi dan po objavi sklepa o začetku postopka volitev. 
 
Rok za vložitev kandidatur je 22. 11. 2017. 2017 do 16.00 ure. 
 
Kandidaturo se odda v tajništvu dekanata FZAB. Študenti podajo pisne kandidature na obrazcu «Kandidatura kandidata predstavnika študentov za člana Akademskega zbora« v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj! Kandidatura kandidata predstavnika študentov za člana Akademskega zbora!«, ki jo naslovijo na študentski svet FZAB in jo oddajo v tajništvu dekanata FZAB. 
 
 
4. člen
Predstavnike študentov izvoli Študentski svet.
 
Predlagatelj kandidature oziroma predlagatelj ima pravico pred začetkom glasovanja obrazložiti predlog kandidature oziroma kandidaturo. 
 
O kandidatih glasuje študentski svet javno z dvigom rok, ali tajno z glasovnicami, če tako zahteva večina članov. Vsak član lahko glasuje za toliko kandidatov, kolikor je razpisanih prostih mest. 
 
 
5. člen
 
Izvoljeni so kandidati, ki so dobili največje število glasov pod pogojem, da je za posameznega kandidata glasovala več kot polovica vseh članov študentskega sveta.
 
Predsednik študentskega sveta mora imena izvoljenih članov predstavnikov študentov Akademskega zbora dekanu FZAB po izvedenih volitvah.
 
6. člen
 
Zoper ta sklep lahko poda kandidat ali volilni upravičenec ugovor v roku osmih dni od dneva objave na spletni strani FZAB in na oglasni deski.
 
Ugovor se naslovi na dekana FZAB in mora biti podan v pisni obliki ter dostavljen v tajništvo dekanata FZAB.
 
Odločitev dekana je dokončna.
 
Ugovor ne zadrži izvršitve tega sklepa.
 
izr. prof. dr. Brigita Skela Savič
Dekanja
po pooblastilu: št. 01/01-10/2017-BSS
Sanela Pivač, mag. zdr. neg., pred
Prodekanja za izobraževanje