14/02/2018

POMEMBNO OBVESTILO - Status študenta

Spoštovani!

Zaradi doseganja cilja, da študent v pričakovanem času zaključi študij, bo Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin s študijskim letom 2017/2018 začela uveljavljati določila 70. člena Zakona o visokem šolstvu (ZViS), ki opredeljuje obveznosti študentov brez statusa. V ta namen bo Senat na seji v mesecu septembru 2017 sprejel dopolnitve Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin.

Razlaga sprememb pravilnika

Študentom v skladu z 70. členom  ZViS lahko preneha status:  

  • če študent ne zaključi študija na študijskem programu prve ali druge stopnje v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra, 
  • če se med študijem ne vpiše v naslednji letnik oziroma semester,
  • če se izpiše,
  • če je bil izključen.
 
S študijskim letom 2017/2018 bodo tako študenti vseh študijskih programov FZAB, ki nimajo več statusa študenta, obdržali pravico opravljati manjkajoče izpite in druge študijske obveznosti še dve leti po izteku statusa. Obdobje dveh let brez statusa lahko študent uveljavlja le enkrat v času opravljanja obveznosti vseh letnikov študija. 

Študent po zaključenem 3. letniku študija prve stopnje ali 2. letniku druge stopnje, mora v dveh letih od izgube statusa zagovarjati diplomsko oziroma magistrsko delo. Po zaključenem zadnjem letniku študija se status lahko podaljša za eno leto, v kolikor študent ni uveljavljal pravice ponavljanja letnika. 

O spremembi Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin, ki bo začela veljati s študijskim letom 2017/2018, vas obveščamo z namenom, da si načrtujete opravljanje manjkajoči študijskih obveznosti. 

Opredelitev pravic študentov brez statusa je skladna z ZViS in urejena na primerljiv način z visokošolskimi zavodi v okviru univerz v Sloveniji.

Študentom brez statusa svetujemo, da čim prej opravijo manjkajoče obveznosti in se vpišejo v višji letnik študija, oziroma diplomirajo ali magistrirajo. 


Sanela Pivač, mag. zdr. neg., viš. pred.
Vršilka dolžnosti dekanje