28/03/2018

Razpis za vpis v doktorski študijski program tretje stopnje Zdravstvene vede Fakultete za zdravstvo Angele Boškin v študijskem letu 2018/2019

Na podlagi sklepa 5. seje Senata v 2017/2018, z dne 14. 2. 2018, Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin (FZAB) v študijskem letu 2018/2019 razpisuje doktorski študijski program tretje stopnje Zdravstvene vede.

Število vpisnih mest za 2018/2019 in lokacija izvedbe študija:

20 mest za izredni študij, lokacija Ljubljana, FZAB, Študijsko središče Ljubljana

Informativni dan
6. september 2018, ob 15:30 uri, Ob železnici 30a, Ljubljana.

Rok za prijavo
Prvi prijavni rok bo potekal od 1. maja do 31. avgusta 2018 v eVŠ na spletnem portalu: http://portal.evs.gov.si/prijava. V primeru prostih vpisnih mest, bo drugi prijavni rok potekal od 10. septembra do 14. septembra 2018.

V doktorski študijski program Doktorski študij Zdravstvene vede se lahko vpiše, kdor je končal:

a.) študijski program 2. stopnje v obsegu 120 ECTS zdravstvene, družboslovne ali humanistične smeri.

b.) študijski program, ki izobražuje za zdravstvene poklice, urejene z direktivami Evropske unije, ali drugi enoviti magistrski študijski program družboslovne ali humanistične smeri, ki je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami po ECTS.

c.) študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe zdravstvene, družboslovne ali humanistične smeri, sprejet pred 11. 6. 2004.

d.) magisterij znanosti in je pred tem končal program za pridobitev univerzitetne izobrazbe zdravstvene, družboslovne ali humanistične smeri. Tem kandidatom se na podlagi prošnje skladno z zakonom priznajo študijske obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk po ECTS.

e.) študijski program za pridobitev specializacije, ki je pred tem končal visokošolski strokovni program ustrezne smeri. Tem kandidatom se določi dodatne študijske obveznosti za posamezna področja v obsegu od 30 do 60 kreditnih točk po ECTS.

Vsi vpisani pod pogoji od a do d, ki imajo izobrazbo družboslovne ali humanistične smeri, morajo izkazovati delovne izkušnje na področju javnozdravstvenih problemov ali delati kot sodelavci v zdravstvenih timih ali člani timov, ki delujejo na področju zdravja v družbi.

Vsi kandidati morajo izkazovati publicistično aktivnost na področju svojega strokovnega dela in morajo biti usposobljeni za uporabo študijskih gradiv v angleškem jeziku.

Tujci (kandidati, ki niso državljani držav članic EU) oziroma Slovenci brez slovenskega državljanstva se ob izpolnjevanju splošnih pogojev vpisujejo skladno z določili Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu in Pravilnika o študiju tujcev in Slovencev brez slovenskega državljanstva v RS. Za sprejem tujcev v doktorske programe veljajo enaki pogoji kot za slovenske državljane, v kolikor so v tujini dokončali enakovredno izobraževanje.
Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja v Republiki Sloveniji.

Kandidat pred vpisom izbere mentorja in najkasneje ob vpisu predloži njegovo pisno soglasje o prevzemu mentorstva ter seznam treh njegovih znanstvenih objav s področja predvidene teme kandidatove doktorske disertacije. Mentor oziroma somentor pri izdelavi doktorske disertacije mora imeti veljaven naziv visokošolskega učitelja (docent, redni, izredni profesor) oz. znanstvenega delavca (znanstveni sodelavec, višji znanstveni sodelavec in znanstveni svetnik) in ima izkazano raziskovalno aktivnost z ustrezno znanstveno bibliografijo s področja teme doktorske disertacije. Minimalni pogoj za izkazovanje raziskovalne aktivnosti mentorja je, da v primeru temeljnih raziskav z bibliografijo v zadnjih petih letih doseže 100 točk po SICRIS-u oz. v primeru aplikativnih raziskav 40 točk in ima dokazila o uspešnosti prenosa rezultatov projektov v prakso. Mentor je dokončno imenovan v postopku prijave in pridobitve soglasja k temi doktorske disertacije.
Mentor je lahko tudi tuj strokovnjak z nazivom, ki je primerljiv z učiteljskim oziroma znanstvenimi nazivi FZAB. V tem primeru FZAB imenuje somentorja.

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na:
a)    uspeh pri zadnjem zaključenem študiju
b)    izbor kandidatov bo temeljil tudi na dosežkih kot so:
•    objavljen ali v objavo sprejet znanstveni članek v reviji z recenzijo
•    nagrade in priznanja

V primeru omejitve vpisa bodo izbrani kandidati z večjim skupnim številom zbranih točk.

Dokazila o izpolnjevanju pogojev oziroma priloge k prijavi, kandidat pošlje priporočeno po pošti ali jih osebno dostavi na FZAB v skladu s prijavnimi roki.

Informacije o študiju dobite tudi na spletni strani FZAB: http://www.fzab.si/

Dodatne informacije dobite na telefonski številki 04 5869 361 ali po e-pošti: referat@fzab.si


Sanela Pivač, mag. zdr. neg., viš. pred.
Vršilka dolžnosti dekanje