07/06/2019

12. mednarodna znanstvena konferenca v organizaciji Fakultete za zdravstvo Angele Boškin

12. mednarodna znanstvena konferenca v organizaciji Fakultete za zdravstvo Angele Boškin

BLED, 7. junij 2019 – Na Bledu se je včeraj zaključila 12. mednarodna znanstvena konferenca, na kateri so domači in tuji strokovnjaki ter študenti zdravstvenih ved predstavili aktualna spoznanja s področij zdravstva, zdravstvene nege, promocije zdravja in fizioterapije. Na konferenci, ki jo je organizirala Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin (FZAB), je sodelovalo 75 strokovnjakov iz Slovenije, Bosne in Hercegovine, Estonije, Italije, z Irske, iz Kazahstana, s Kosova, z Madžarske, iz Moldavije in Velike Britanije. Letošnji dogodek je potekal pod naslovom Izzivi in potrebe družbe na področju preventive in promocije zdravja na vseh ravneh zdravstvenega varstva.

»Raziskovanje in uvajanje na dokazih podprte prakse na področju preventive in promocije zdravja sta pomembna temelja, na katerih moramo graditi pri skrbi za aktivno in vitalno življenje vseh prebivalcev v obdobju demografskih sprememb in tehnološkega razvoja. Le z novimi znanji in s poznavanjem najboljših praks bomo lahko uspešni pri reševanju velikih javnozdravstvenih izzivov, kot sta preprečevanje stresa in nezdravega življenjskega sloga ali odzivanje na potrebe prebivalstva, ki se hitro stara,« je v uvodnem nagovoru povedala Sanela Pivač, mag. zdr. neg., viš. pred., v. d. dekanje FZAB. »Zelo smo veseli, da bo na letošnji mednarodni znanstveni konferenci predstavljenih največ znanstvenih prispevkov doslej in da smo pritegnili strokovnjake iz 10 držav, saj je to pomembna potrditev naših dolgoletnih prizadevanj za krepitev mednarodnega znanstveno-raziskovalnega in razvojnega sodelovanja.«

10 let magistrskega študija Zdravstvena nega
Tesno vpetost v mednarodno okolje Fakultete za zdravstvo Angele Boškin potrjuje tudi 10. obletnica izvajanja magistrskega študijskega programa Zdravstvena nega, ki jo FZAB obeležuje letos. Razvoj študijskega programa je namreč omogočilo ravno sodelovanje med domačimi in tujimi predavatelji, ki so združili svoje znanje in izkušnje pri snovanju pomembne novosti v slovenskem visokošolskem prostoru. Študijski program je doslej zaključilo že 26 magistrskih diplomantov, ki so s svojimi raziskovalnimi dosežki prispevali k razvoju zdravstvene nege kot znanosti in stroke ter k uveljavljanju na dokazih temelječe zdravstvene nege v Sloveniji.

Sanela Pivač je na konferenci prav tako izpostavila nov mejnik v razvoju fakultete z oblikovanjem Inštituta Angele Boškin za raziskave v zdravstvenih vedah, ki bo združeval uveljavljene raziskovalce in strokovnjake s področja zdravstva in zdravstvene nege pri ustvarjanju novega znanja in prenosu spoznanj v prakso.

Kampanja Nursing Now

Na Bledu so se udeleženci seznanili tudi z novo triletno svetovno kampanjo Nursing Now, ki je namenjena izboljšanju zdravja s povečanjem ugleda in statusa zdravstvene nege po vsem svetu. V sodelovanju s Svetovno zdravstveno organizacijo in Mednarodnim svetom medicinskih sester si bodo medicinske sestre prizadevale okrepiti svoje mesto v središču reševanja zdravstvenih izzivov 21. stoletja in povečati svoj prispevek k doseganju univerzalnega zdravstvenega varstva. Nosilka kampanje v Sloveniji je Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornica – Zveza), delovno skupino strokovnjakov pa vodi red. prof. dr. Brigita Skela Savič, znan. svet., iz FZAB.

STAR-VITAL

12. mednarodna znanstvena konferenca je bila del projekta Združeni ukrepi za vitalnost starejših delavcev (STAR-VITAL). V projektu STAR-VITAL Univerza na Primorskem skupaj z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije in Fakulteto za zdravstvo Angele Boškin brezplačno pomaga 110 podjetjem v zahodni kohezijski regiji pri vzpostavitvi in integraciji konkretnih ukrepov varovanja in promocije zdravja ter dobrega počutja delavcev, predvsem starejših zaposlenih.

Številne študije namreč opozarjajo na nezadovoljstvo (starejših) delavcev z delovnimi razmerami v Sloveniji, kar vodi v nepripravljenost na podaljševanje delovno aktivnega obdobja. V marsikateri organizaciji prevladujejo slabi delovni pogoji, ki vplivajo tudi na zdravje ljudi. Depresija, mišično-skeletne bolezni, druga kronična obolenja in nezdrav življenjski slog so povezani z zmanjšano produktivnostjo, absentizmom na delovnem mestu, prezgodnjo upokojitvijo in umrljivostjo, delovno okolje pa ima lahko s psihosocialnimi in fizičnimi ter okolijskimi dejavniki dela pomemben vpliv na nastanek kroničnih obolenj.
O Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin
Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin (FZAB) je mlada, sodobna in ambiciozna fakulteta, ki nudi kakovostno visokošolsko izobrazbo s področja zdravstvene nege in zdravstva. Njeni začetki segajo v leto 2007, z naprednimi pedagoškimi pristopi, razvejanim mednarodnim sodelovanjem ter izjemnim poudarkom na raziskavah in razvoju pa se je povzpela med vodilne fakultete v Sloveniji. Kot prva fakulteta na področju zdravstvenih programov v Sloveniji je pridobila mednarodno akreditacijo za študij Zdravstvene nege na 1. in 2. bolonjski stopnji. Leta 2016 je akreditirala doktorski študij Zdravstvene vede (3. bolonjska stopnja), v študijskem letu 2018/2019 pa je sprejela tudi prvo generacijo študentk in študentov visokošolskega študija Fizioterapija (1. bolonjska stopnja). Več o FZAB: www.fzab.si.
    
Več informacij: Alenka Rožnik Kirar, dekanat@fzab.si, 04 58 69 360