17/06/2011

Aktivno sodelovanje študentov in diplomantov VŠZNJ na 3. študentski konferenci

Študenti magistrskega študija in diplomanti Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice (VŠZNJ) se bodo aktivno udeležili 3. študentske konference, ki bo v četrtek, 15. 9. 2011 ob 10.00 uri na Fakulteti za zdravstvene vede Univerze v Mariboru. Letošnja študentska konferenca bo potekala pod naslovom »Razvijanje medpoklicnega sodelovanja v času študija na področju zdravstvenih ved«. Namen študentske konference je, da bodoči diplomanti in magistranti v času študija na visoki strokovni šoli oz. fakulteti predstavijo dela, ki so nastala v obliki projektnega, raziskovalnega ali seminarskega dela v času študija, pod mentorstvom  in somentorstvom visokošolskih učiteljev. Na konferenci se predstavijo tudi najboljša diplomska dela in raziskovalni projekti. Študentska konferenca je namenjena tudi izmenjavi mnenj študentov o kakovosti študija. Predstavlja priložnost za nenehno zviševanje kakovosti izobraževanja v slovenskem prostoru in krepi razvijanje medpoklicnega sodelovanja in izobraževanja. Pobudnica študentske konference je bila VŠZNJ, ki je tudi junija 2009 izvedla 1. študentsko konferenco.

VŠZNJ se bo predstavila s petimi izbranimi diplomskimi deli na prvi stopnji študija in z dvema raziskovalnima projektoma na drugi stopnji študija zdravstvene nege. Študenti in diplomanti, ki bodo sodelovali na študentski konferenci so:

  • Marija Sabrina Vratarič. Živim sam, nisem osamljen;
  • Katja Terseglav. Poklicna molčečnost in varovanje osebnih podatkov na področju zdravstvene nege;
  • Alenka Terbovc. Modeli odločanja v dispečerski službi zdravstva;
  • Žiga Bitežnik. Medpoklicno sodelovanje na primeru zdravstvenega doma;
  • Janita Tepina. Pridobljene kompetence študentov zdravstvene nege – vidik medicinsko tehničnih posegov;
  • Jožica Pirnat. Vpliv interneta na mlade in vzgoja za zdravje v osnovnem zdravstvenem varstvu
  • Avrea Šuntar Erjavšek. Ocena poteka zdravstvene vzgoje pri pacientih, ki se zdravijo s specifično imunoterapijo zaradi preobčutljivosti na pike kožekrilcev in priložnosti za izboljšave


Kontaktne osebe na VŠZNJ: dekanja doc. dr. Brigita Skela Savič, Sedina Kalender Smajlović, dipl.m.s., strok. sod. in Miha Požek, študent 2. letnika rednega študija, predsednik Študentskega sveta.


Program 3. študentske konference s področja zdravstvenih ved »Razvijanje medpoklicnega sodelovanja v času študija na področju zdravstvenih ved«


Partnerji na projektu