27/07/2020

Informacije iz naslova podaljšanja statusa študenta za študijsko leto 2020/2021

Na podlagi dodatnih pojasnil k 49. členu Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20; ZIUZEOP), vam posredujemo informacije iz naslova podaljšanja statusa študenta:

»Ne glede na določbe 70. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 - ZUPŠ in 65/17), imajo pravico do podaljšanja statusa študenta v študijskem letu 2020/2021 tudi študenti, ki zaradi nastanka izjemnih okoliščin v letu 2020, ki neposredno vplivajo na izvajanje študijske dejavnosti v študijskem letu 2019/2020, niso mogli redno in v roku opraviti svojih študijskih obveznosti.«

Slednje pomeni možnost podaljšanja statusa študenta – torej ponovnega vpisa v isti letnik po 49. členu ZIUZEOP namenjena izključno reševanju situacij, ko študenti in študentke zaradi trenutnih izjemnih okoliščin ne bi redno in v roku opravili študijskih obveznosti. Tako izredno podaljšanje je torej mogoče, ko študenti in študentke zaradi epidemije ne bi dokončali študija ali ne bi izpolnjevali pogojev za napredovanje v višji letnik v študijskem letu 2020/21 in ponoven vpis v isti letnik po veljavnih pravilih ne bi bil mogoč bodisi ker je študent že ponavljal letnik, spremenil študijski program ali smer bodisi ker ne izpolnjuje s študijskim programom določenih pogojev za ponavljanje letnika.

Izredno podaljšanje statusa študenta po 49. členu ZIUZEOP je vezano na vpis v študijskem letu 2020/21 zaradi izrednih razmer v študijskem letu 2019/20 - to je od razglasitve epidemije 13. 3. 2020. To pomeni, da lahko pravico uveljavljajo tako študenti, ki so vpisani v študijskem letu 2019/20 (ne glede na vrsto vpisa), kot tudi študenti, ki so prekinili študij (t. i. pavziranje, evidenčni vpis) in zaradi izjemnih razmer v študijskem letu 2019/20 niso izpolnili pogojev za nadaljevanje študija po prekinitvi v skladu s statutom visokošolskega zavoda.

SLEDNJE POMENI, da pravica do izrednega podaljšanja statusa študenta pripada zgolj tistim študentom in študentkam, ki ne bodo redno in v roku opravili svojih študijskih obveznosti zaradi nastanka izjemnih okoliščin v letu 2020, ki so neposredno vplivale na izvajanje študijske dejavnosti v študijskem letu 2019/20. Do izrednega podaljšanja statusa študenta po tem ukrepu torej NISO upravičeni tisti študenti in študentke, ki bodo izpolnjevali pogoje za napredovanje v višji letnik ter študenti in študentke, ki teh pogojev ne bodo izpolnjevali, a razlogi za to ne bodo neposredno vezani na trenutne izjemne okoliščine.