16/09/2020

Dodatni rok za oddajo vlog na Komisijo za študijske in študentske zadeve - rok za oddajo 18. 9. 2020

Spoštovani,

Obveščamo vas, da je Komisija za študijske in študentske zadeve, omogočila dodatni rok za oddajo vlog za ponovni vpis ali  izjemni vpis v višji letnik.

Rok za oddajo vlog je 18. 9. 2020 (velja poštni žig).

Komisija bo obravnavala samo popolno oddane vloge z ustreznimi dokazili po 27. členu Pravilnika za napredovanje v višji letnik.

Utemeljeni razlogi in zahtevana dokazila (27. člen pravil):
Materinstvo v času študija – dokazilo: izpisek iz rojstne matične knjige.
Rizična nosečnost v tekočem študijskem letu, in to ne glede na iztek – dokazilo: potrdilo specialista ginekologa.
Očetovstvo v prvem letu otrokovega življenja, če živi oče z otrokom v skupnem gospodinjstvu – izpisek iz   rojstne matične knjige, potrdilo o skupnem gospodinjstvu.
Bolezen, ki traja najmanj tri mesece v času predavanj in v tem času ni bil prisoten na predavanjih, seminarjih, kabinetnih vajah, kliničnem usposabljanju ali en mesec v času izpitnih rokov in v tem času ni opravljal izpitov – oštevilčeno zdravniško potrdilo, ki ga izda osebni zdravnik ali specialist z opisom bolezni in z natančno opredeljenim časovnim obdobjem zdravljenja. Iz zdravniškega potrdila mora biti razvidno, da je bil študent v opredeljenem časovnem obdobju nezmožen za študij in opravljanje študijskih obveznosti.
Smrt ožjih družinskih članov študenta (mati, oče, brat, sestra, mož, žena, otrok) v tekočem študijskem letu za katerega se vlaga utemeljen razlog za neizpolnjevanje pogojev za vpis – dokazilo izpis iz knjige umrlih, rojstne matične knjige, iz katerih izhaja sorodstveno razmerje, pri članih skupnega gospodinjstva – potrdilo o skupnem gospodinjstvu.
Težje socialne razmere družine študenta, ki so evidentirane na Centru za socialno delo in so ovirale študijsko angažiranost študenta v času izpitnih rokov tekočega študijskega leta – dokazilo: potrdilo Centra za socialno delo, ki izkazuje nastanek socialnih razmerij v obdobju vsaj mesec dni pred izpitnim obdobjem.
Izjemna aktivnost na umetniškem, kulturnem, športnem in raziskovalnem področju v času izpitnih obdobjih ali najmanj tri mesece v času predavanj tekočega študijskega leta, v kolikor ima študent priznan status umetnika, kulturnika ali športnika – dokazilo: terminsko in vsebinsko ustrezno dokumentirano potrdilo o aktivni udeležbi, ki ga izda ustrezna krovna organizacija ter potrdilo o veljavnem statusu umetnika, kulturnika ali športnika
Izobraževanje po dveh ali več študijskih programih v tekočem študijskem letu – dokazilo: potrdilo o vpisu.

Navodila za pravilno oddajo vloge so bila objavljena 30. 6. 2020 v ŠIS-u pod rubriko Gradiva/ Druga za študente/ Urniki in skupine.

Vloge, ki ne bodo oddane pravočasno in brez navedenih dokazili, bodo zavrnjene. Za popolno oddano vlogo odgovarja študent sam.


Komisija za študijske in študentske zadeve